ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εφαρμογή μεθόδου ομαδοποίησης και ανάλυσης RFM σε καταναλωτές με δεδομένα καταστήματος λιανικού εμπορίου
Εναλλακτικός τίτλος :Implementation of clustering and analysis method RFM in customers with shopping data derived from a retail establishment
Δημιουργός :Πλωμαρίτη, Ζωή
Συντελεστής :Ρεπούσης, Παναγιώτης (Επιβλέπων καθηγητής)
Δρόσος, Δημήτρης (Εξεταστής)
Ήντουνας, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :70σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9554
Περίληψη :Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η εφαρμογή του μοντέλου τμηματοποίησης καταναλωτών "RFM Analysis", σε δεδομένα καταναλωτών, το οποίο βασίζεται στην διερεύνησης της καταναλωτικής συμπεριφοράς των εξεταζόμενων πελατών, η οποία πραγματοποιείται στα πλαίσια ενός καταστήματος λιανικής πώλησης στη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους, με στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων για αυτούς και την ομαδοποίησή τους σε τμήματα με ιδιαίτερα διακριτά και καταναλωτικά χαρακτηριστικά και ανάγκες. Η συγκεκριμένη ανάλυση στηρίζεται πάνω σε τρεις μεταβλητές για την ομαδοποίηση των καταναλωτών, στο πόσο πρόσφατα πραγματοποίησαν αγορές στο κατάστημα από το οποίο συλλέχθηκαν τα δεδομένα, στο πόσο συχνά το επισκέπτονται για να συναλλαχθούν με αυτό και στο μέσο ύψος του χρηματικού ποσού των συναλλαγών τους.
The main purpose of this paper is the implementation of the clustering model "RFM Analysis", in customer data, which analyzes the consumer behaviour of the examining customers, which occurs in a specific retail establishment, during one calendar year, with the purpose of drawing conclusions about them and their segmentation in groups with distinctive consumer characteristics and needs. The specific analysis relies on three variables in order to cluster the consumers, the recency of their purchases from the retail shop used to mine the data, the frequency they visit and transact with the business and the average monetary value of their purchases.
Λέξη κλειδί :Ομαδοποίηση
Τμηματοποίηση
RFM
Clustering
Segmentation
RFM
Διαθέσιμο από :2022-07-04 13:06:57
Ημερομηνία έκδοσης :06/15/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-07-04 13:06:57
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Plomariti_2022.pdf

Τύπος: application/pdf