ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αγορές σε περιβάλλον επαυξημένης πραγματικότητας – Η επίδραση στην καταναλωτική συμπεριφορά
Εναλλακτικός τίτλος :Shopping in augmented reality - The effect on consumer behavior
Δημιουργός :Τσόκα, Βασιλική
Συντελεστής :Δρόσος, Δημήτρης (Επιβλέπων καθηγητής)
Ήντουνας, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Μπάλτας, Γεώργιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :171σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9557
Περίληψη :Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών του τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο στόχος αυτής της μελέτης ήταν αρχικά να εξετάσει τα χαρακτηριστικά που δημιουργούν στους καταναλωτές μία θετική στάση απέναντι στην υιοθέτηση εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας και που τους οδηγούν να τις χρησιμοποιήσουν τελικά για τις ηλεκτρονικές τους αγορές. Έπειτα, σκοπός ήταν να εξετάσουμε δύο παραμέτρους, που θα μπορούσαν να εξηγήσουν την πειστικότητα των εφαρμογών AR, καθώς και την επίδραση που ασκούν στην καταναλωτική συμπεριφορά. Συγκεκριμένα, σκοπός ήταν να μελετήσουμε τον βαθμό στον οποίο η εικονική δοκιμή προϊόντων δημιουργεί αυξημένη αντιληπτή εξατομίκευση, καθώς και την επίδραση της αντιληπτής εξατομίκευσης στην πρόθεση αγοράς και την αντίληψη του χρήστη για την επωνυμία. Ταυτόχρονα, βασική επιδίωξη ήταν να ερευνήσουμε την αντιληπτή παρεμβατικότητα, ως αποτέλεσμα της χρήσης επαυξημένης πραγματικότητας και τις αρνητικές πειστικές συνέπειες που έχει στον καταναλωτή. Έτσι, αναλύονται κάποιες βασικές έννοιες επαυξημένης πραγματικότητας, ενώ πραγματοποιήθηκε διερευνητική - περιγραφική μελέτη με κύριο στόχο τον εντοπισμό πιθανών σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών του ερευνητικού προβλήματος. Στο πρώτο μέρος της έρευνας οι χρήστες δοκίμαζαν στο πρόσωπό τους εικονικά γυαλιά ηλίου και επέλεγαν το αγαπημένο τους, με την βοήθεια AR. Προκειμένου να αποτυπωθεί η στάση του καταναλωτή απέναντι στις εφαρμογές AR, καθώς και η επίδραση του AR στην καταναλωτική συμπεριφορά, πραγματοποιήθηκε πρωτογενής ποσοτική έρευνα, με την χρήση δομημένου ηλεκτρονικού cερωτηματολογίου, σε δείγμα 170 ατόμων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, μετά από τη χρήση της τεχνολογίας VTO, οι καταναλωτές έχουν θετική στάση απέναντι στην υιοθέτηση αυτού του συστήματος, γεγονός που τους καθιστά πρόθυμους να την χρησιμοποιήσουν. Επιπλέον, αποδείχθηκε ότι η χρήση AR αυξάνει την αντιληπτή εξατομίκευση, η οποία δημιουργεί θετικές αντιλήψεις για την επωνυμία και αυξημένη πρόθεση αγοράς. Τέλος, δεν παρατηρήθηκε αυξημένη αντιληπτή παρεμβατικότητα στους καταναλωτές, μετά από την εικονική δοκιμή προϊόντων, γεγονός που δημιουργεί ένα γόνιμο έδαφος περαιτέρω ανάπτυξης της τεχνολογίας.
This master's thesis was prepared in the framework of the study program of the Marketing and Communication department, of the AUEB. The aim was initially to examine the characteristics that create in consumers a positive attitude towards the adoption of augmented reality applications and that lead them to ultimately use them for their online shopping. Then, the aim was to examine two parameters, which could explain the persuasiveness of AR applications, as well as the effect they exert on consumer behavior. Specifically, we aimed to study the extent to which virtual product testing creates increased perceived personalization, as well as the effect of perceived personalization on purchase intention and user brand perception. At the same time, the main aim was to investigate the perceived intrusiveness, as a result of the use of AR and the negative persuasive consequences it has on the consumer. Thus, some basic concepts of AR are analysed, while an exploratory-descriptive study was carried out with the main objective of identifying possible relationships between the variables of the research problem. In the first part of the research, users tried virtual sunglasses on their faces and chose their favourite, with the help of AR. In order to capture the consumer's attitude towards AR applications, as well as the effect of AR on consumer behavior, primary quantitative research was carried out, using a structured electronic questionnaire, on a sample of 170 people. The results showed that, after using VTO, consumers have a positive attitude towards adopting this system, which makes them willing to use it. In addition, AR usage has been shown to increase perceived personalization, which creates positive brand perceptions and increased purchase intent. Finally, no increased perceived intrusiveness to consumers was observed after virtual product testing, which creates a fertile ground for further development of the technology.
Λέξη κλειδί :Επαυξημένη πραγματικότητα
Εικονική δοκιμή
Μοντέλο αποδοχής τεχνολογίας
Λιανικό εμπόριο
Πρόθεση αγοράς
Augmented reality
Virtual testing
Technology acceptance model
Retail
Intention to buy
Διαθέσιμο από :2022-07-05 18:15:49
Ημερομηνία έκδοσης :06/17/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-07-05 18:15:49
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Tsoka_2022.pdf

Τύπος: application/pdf