ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Έρευνα καταναλωτικής συμπεριφοράς στον κλάδο των σουπερμάρκετ και τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας
Εναλλακτικός τίτλος :Consumer behavior research in the supermarket industry and private label products
Δημιουργός :Αλεξίου, Μαρία
Συντελεστής :Μπάλτας, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Ήντουνας, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Δρόσος, Δημήτρης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :125σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9558
Περίληψη :Αν και τον τελευταίο καιρό το ζήτημα των PLBs έχει κεντρίσει το ερευνητικό ενδιαφέρον πολλών ακαδημαϊκών στον κλάδο του μάρκετινγκ και της συμπεριφοράς καταναλωτή, τα ευρήματα που εντοπίζονται είναι κατακερματισμένα. Υφίσταται έλλειψη εμπειρικών ερευνών που να αναλύουν την επίδραση παραγόντων όπως ο καταναλωτικός εθνοκεντρισμός, η τιμή, η ποιότητα, η συσκευασία, οι προσφορές, η φήμη κι η εικόνα καταστήματος στη στάση πελάτη για τα PLBs και κατ' επέκταση στην ικανοποίηση και στην προτίμηση καταστήματος (store patronage). Ως εκ τούτου, η παρούσα διπλωματική εργασία στοχεύει στη διερεύνηση των στάσεων και συμπεριφορών των καταναλωτών προς τα PLBs των αλυσίδων σουπερμάρκετ που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ειδικά εν καιρώ πανδημίας του κορονοϊού (COVID-19). Για την εκπλήρωση του παραπάνω ερευνητικού στόχου διενεργήθηκε ποσοτική έρευνα πρωτογενών στοιχείων με τυχαία τηλεφωνική συνέντευξη και συλλέχθηκε δείγμα 1.460 ενηλίκων καταναλωτών εντός νομού Αττικής. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η τιμή κι η ποιότητα αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την εμφάνιση ευνοϊκών στάσεων προς τα PLBs, ενώ στη συνέχεια ακολουθούν οι προσφορές κι η φήμη του καταστήματος. Εν αντιθέσει, ο καταναλωτικός εθνοκεντρισμός, η συσκευασία του προϊόντος κι η εικόνα του καταστήματος δεν άσκησαν σημαντική επιρροή στη στάση πελάτη για τα PLBs. Επιπρόσθετα, εντοπίστηκε ότι ευνοϊκότερες στάσεις για τα PLBs οδηγούν σε υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης πελάτη, αφού εντοπίστηκε θετική και σημαντική επίδραση. Από την άλλη πλευρά, διαπιστώθηκε ότι η ικανοποίηση πελάτη από την αγορά PLBs σχετίζεται θετικά και σημαντικά μόνο με τη συχνότητα επίσκεψης καταστήματος. Επομένως, η ικανοποίηση επιδρά εν μέρει στην προτίμηση καταστήματος, αφού δεν εντοπίστηκε σημαντική σχέση με το ύψος των χρηματικών δαπανών που αφιερώνονται σε κάθε επίσκεψη. Εν τέλει, υποστηρίχθηκε ότι το φύλο κι η ηλικία επιδρούν σημαντικά στην προτίμηση. Για παράδειγμα, οι γυναίκες και τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας επισκέφθηκαν συχνότερα ένα λιανικό κατάστημα και δαπάνησαν περισσότερα χρήματα. Στο τελευταίο μέρος απαριθμούνται οι περιορισμοί κι οι προτάσεις μελλοντικής έρευνας της παρούσας διπλωματικής.
Although the issue of PLBs has recently attracted the research interest of many academics in the field of marketing and consumer behavior, the findings are fragmented. There is a lack of empirical research that analyzes the effect of factors such as consumer ethnocentrism, price, quality, packaging, promotions, reputation and store image on customer attitude towards PLBs and by extension on satisfaction and store preference (store patronage). Therefore, this thesis aims to investigate the attitudes and behaviors of consumers towards PLBs of supermarket chains operating in Greece, especially in the era of the coronavirus (COVID-19) pandemic. In order to fulfill the above research objective, a quantitative survey of primary data was conducted with a random telephone interview and a sample of 1,460 adult consumers was collected within Attica. The results showed that price and quality are decisive factors for the emergence of favorable attitudes towards PLBs, while the offers and reputation of the store follow in line. In contrast, consumer ethnocentrism, product packaging, and store image did not significantly influence customer attitude for PLBs. Additionally, more favorable attitudes towards PLBs were found to lead to higher levels of customer satisfaction, as positive and significant effect was found. On the other hand, it was found that customer satisfaction with purchasing PLBs is positively and significantly related only to store visit frequency. Therefore, satisfaction partially affects store preference, since no significant relationship was found with the amount of money spent on each visit. Finally, it was argued that gender and age significantly influence preference. For example, women and older people visited a retail store more often and spent more money. The last part lists the limitations and suggestions for future research of this thesis.
Λέξη κλειδί :Προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας
Στάση πελάτη
Αγοραστικές προτιμήσεις
Ικανοποίηση πελάτη
Καταναλωτικός εθνοκεντρισμός
Private label products
Customer attitude
Purchasing preferences
Customer satisfaction
Consumer ethnocentrism
Διαθέσιμο από :2022-07-04 19:11:20
Ημερομηνία έκδοσης :2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-07-04 19:11:20
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Alexiou_2022.pdf

Τύπος: application/pdf