ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων για τον εκσυγχρονισμό των μουσείων. Μελέτη περίπτωσης: Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
Εναλλακτικός τίτλος :The use of digital tools in museum modernization. The National Museum of Contemporary Art case study.
Δημιουργός :Φράγκου, Δήμητρα
Συντελεστής :Μπάλτας, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Ήντουνας, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Δρόσος, Δημήτριος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :140σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική εργασία διεξάγεται στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος «Μάρκετινγκ & Επικοινωνία» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σκοπός της εργασίας είναι η περιγραφή των κυριότερων ψηφιακών εργαλείων που μπορούν να συνεισφέρουν στον εκσυγχρονισμό των μουσείων, η μελέτη του βαθμού αξιοποίησή τους από το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, και τέλος η ανάπτυξη ολοκληρωμένων προτάσεων σχετικά με την περαιτέρω ενσωμάτωση του ψηφιακού μάρκετινγκ στην στρατηγική του μουσείου.Η ανάγκη διεξαγωγής της παρούσας διπλωματικής εργασίας προκύπτει για διάφορους λόγους. Ο βαθμός που η τεχνολογία και το διαδίκτυο έχουν εισέλθει στην καθημερινότητα των καταναλωτών, καθώς και ο νέος ρόλος τους, έχουν δημιουργήσει την ανάγκη για ανάπτυξη νέων ψηφιακών εργαλείων. Η ενσωμάτωση νέων ψηφιακών εργαλείων στην συνολική στρατηγική μάρκετινγκ των οργανισμών, κερδοσκοπικών και μη, κρίνεται απαραίτητη για την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση με το κοινό τους και την βιωσιμότητά τους. Πιο συγκεκριμένα, τα μουσεία οφείλουν πλέον να προσφέρουν μοναδικές βιωματικές εμπειρίες στους επισκέπτες τους, γεγονός που μπορεί να επιτευχθεί με την χρήση των νέων τεχνολογιών και καναλιών επικοινωνίας.Για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας πραγματοποιήθηκε δευτερογενής συλλογή δεδομένων, δηλαδή μελετήθηκε η υπάρχουσα σχετική βιβλιογραφία και δεδομένα που έχουν ήδη συλλεχθεί, και καταγράφηκαν τα βασικά σημεία που θεωρήθηκαν κατάλληλα προς αναφορά. Στη συνέχεια, πέρα από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας, διενεργήθηκε συζήτηση με τους υπεύθυνους μάρκετινγκ του μουσείου και διαδικτυακή έρευνα για τα εργαλεία που χρησιμοποιεί ήδη το μουσείο που μελετάται. Τέλος, έγιναν κάποιες προτάσεις προς εφαρμογή από το μουσείο, που στηρίζονται σε ερευνητικά ευρήματα που αναφέρονται στην βιβλιογραφία και σε πρακτικές που εφαρμόζονται από αντίστοιχους οργανισμούς.Συνοπτικά, βασικός στόχος της παρούσας μελέτης είναι η ανάπτυξη ολοκληρωμένων προτάσεων ως προς τα κατάλληλα εργαλεία, τα οποία θα επιτρέψουν στο μουσείο που μελετάται να προβεί σε αξιοποίηση της δυναμικής που έχει δημιουργήσει πλέον το διαδίκτυο, για να καταφέρει να παραμείνει σύγχρονο και να συμβαδίσει με τις ανάγκες της εποχής.
This dissertation is conducted under the postgraduate program "Marketing & Communication" of the Athens University of Economics and Business. The objective of the current thesis is to describe the major digital tools that can contribute to the museum’s modernization, to study the level of utilization by the National Museum of Contemporary Art, and finally to develop holistic proposal regarding further integration of digital marketing into the museum's strategy.The necessity of this analysis is driven by several reasons. The level of technology and internet integration in consumers’ daily life as well as their new role, have created the need for digital tools. Integrating these into the overall marketing strategy of organizations, both for profit and non-profit ones, is considered essential for communicating and interacting with their audience and for their own livability. More specifically, today, museums should offer unique immersive experiences to their visitors, leveraging new technologies and communication channels.For the purposes of this paper, a secondary data analysis was carried out, so existing relevant literature and existing data were studied, and main points, considered valuable for reference, have been taken into consideration. Moreover, in addition to the bibliography review, a discussion with the museum's marketers and online research of the tools already in use, were conducted. Finally, suggestions to the museum were made, based on research findings and relevant organizations best practices.In a nutshell, the main objective of this study is to develop comprehensive proposals on appropriate tools, which will allow the -under study- museum to take advantage of Internet dynamics, in order to be up to date and keep up with the current needs.
Λέξη κλειδί :Ψηφιακά εργαλεία
Ψηφιακός μετασχηματισμός
Εκσυγχρονισμός μουσείων
Digital tools
Digital transformation
Museum modernization
Δημιουργήθηκε :07-04-2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-07-06 18:31:52
Ημερομηνία αποδοχής :2022-07-07 13:32:26
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Fragkou_2022.pdf

Τύπος: application/pdf