ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η έννοια της πιστότητας στον χώρο των μουσείων
Εναλλακτικός τίτλος :The concept of loyalty in museums
Δημιουργός :Παππά, Χριστίνα
Συντελεστής :Ήντουνας, Κωνσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Δρόσος, Δημήτριος (Εξεταστής)
Μπάλτας, Γεώργιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :109σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9568
Περίληψη :Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι αφενός να συγκεντρώσει τους καθοριστικούς παράγοντες που επιδρούν θετικά στα επίπεδα αφοσίωσης του πελάτη σε ένα μουσείο και αφετέρου, να διερευνήσει τον βαθμό στο οποίο κάθε ένας το επιτυγχάνει καθώς και την σχέση μεταξύ τους. Οι ερυνητικοί στόχοι της εργασίας είναι τρείς: 1.Να βρεθεί ο βαθμός επίδρασης του κάθε παράγοντα στην αφοσίωση του επισκέπτη σε ένα μουσείο.2.Να βρεθούν οι σχέσεις μεταξύ των παραγόντων που επιδρούν στην αφοσίωση του επισκέπτη σε ένα μουσείο.3.Να δημιουργηθούν προτάσεις που σε μεθοδολογικό και πρακτικό επίπεδο θα βοηθήσουν την διοίκηση του μουσείου να αυξήσει τα επίπεδα επανεπίσκεψης και πιστότητας των μελών του.Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, είναι η ποσοτική έρευνα μέσω διαδικτυακού ερωτηματολογίου. Τα ευρήματα που προέκυψαν από την έρευνα εμπλουτίζουν την υπάρχουσα βιβλιογραφία και βοηθούν σε περαιτέρω μελλοντικές μελέτες που σχετίζονται με τους τρόπους προσέλκυσης και διατήρησης πιστού κοινού στον χώρο των μουσείων.
The purpose of this research is, on the one hand, to gather the determinants that positively affect the customer's levels of loyalty to a museum and, on the other hand, to investigate the extent to which each one achieves it as well as the relationship between them. The exploratory objectives of the work are three: 1.To find out the degree of impact of each factor on the visitor's loyalty to a museum.2.To find the relationships between the factors that affect the guest's loyalty in a museum.3.To create proposals that at a methodological and practical level will help the administration of the museum to increase the levels of revisit and fidelity of its membersThe methodology followed is the quantitative survey through an online questionnaire. The findings that emerged from the research enrich the existing literature and help in further future studies related to the ways of attracting and retaining a loyal public in the field of museums.
Λέξη κλειδί :Μουσεία
Πιστότητα
Πολιτισμός
Αφοσίωση
Οργανισμοί
Museums
Loyalty
Culture
Institutions
Διαθέσιμο από :2022-07-09 20:12:47
Ημερομηνία έκδοσης :07/04/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-07-09 20:12:47
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Pappa_2022.pdf

Τύπος: application/pdf