ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Οι ψηφιακές τεχνολογίες ως εργαλείο προώθησης και εκσυγχρονισμού των μουσείων
Εναλλακτικός τίτλος :Digital technologies as a tool for promoting and modernizing museums
Δημιουργός :Μπατσίλα, Αικατερίνη
Συντελεστής :Σκαρμέας, Διονύσιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Αποσπόρη, Ελένη (Εξεταστής)
Καραντινού, Καλυψώ (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :92σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9569
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει την σημασία των νέων τεχνολογιών στην χρήση τους κατά την παρουσίαση των εκθεμάτων στα μουσεία διαπιστώνοντας ότι η χρησιμότητα των διαδικτυακών εφαρμογών συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην ικανοποίηση του χρήστη αλλά μπορεί και να τον ωθήσει να επισκεφθεί το μουσείο σε πραγματικό χρόνο. Η εργασία έχει ως στόχο να αναδείξει τις ψηφιακές τεχνολογίες και την σημασία που αυτές έχουν για την προβολή του μουσείου και την αλλαγή της καταναλωτικής συμπεριφοράς. Για το λόγο αυτό η ερευνήτρια αρχικά εισάγει τον αναγνώστη στο πρώτο κεφάλαιο στις βασικές έννοιες της διπλωματικής και εξετάζει στο δεύτερο κεφάλαιο βασικές έννοιες όπως η επωνυμία του μουσείου και η σημασία της εικόνας του μουσείου. Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζει την σημασία των ψηφιακών τεχνολογιών στην σημερινή κοινωνία της πληροφορίας και την σημασία της επικοινωνιακής στρατηγικής του μουσείου. Στο τέταρτο κεφάλαιο η ερευνήτρια παρουσιάζει την μεθοδολογία της ανάλυσης των δεδομένων και εξετάζει την θεωρία της σχεδιασμένης συμπεριφοράς και το μοντέλο αποδοχής της τεχνολογίας πάνω στο οποίο έχει βασιστεί το ερωτηματολόγιο που ίδια έχει μοιράσει. Στο κεφάλαιο 5 η ερευνήτρια πραγματοποιεί περιγραφική ανάλυση και συσχέτιση μεταβλητών προκειμένου να διαπιστώσει ποιοι είναι εκείνοι οι συμμετέχοντες που έχουν σημαντικές τάσεις προτιμήσεων προς το μουσείο. Στο κεφάλαιο 6 η ερευνήτρια προχωρά σε παραγοντική ανάλυση, ανάλυση συσχέτισης και παλλινδρομίσης παρουσιάζοντας τους παράγοντες που επιρρεάζουν τελικά την επισκεψιμότητα από την εφαρμογή των νέων ψηφιακών τεχνολογιών. Στο τελευταίο κεφάλαιο 7 η ερευνήτρια οδηγεί τον αναγνώστη στο συμπέρασμα ότι η συμπεριφορά του καταναλωτή μπορεί να αλλάξει με τις κατάλληλες ψηφιακές υπηρεσίες.
This thesis examines the importance of new technologies during the presentation of exhibits in museums, finding that the usefulness of online applications greatly contributes to user satisfaction but can also motivate them to visit the museum in real time. The work aims to highlight digital technologies and the importance they have for the promotion of the museum and the change in consumer behavior.For this reason, the researcher initially introduces the reader in the first chapter to the basic concepts of the thesis; in the second chapter, she examines basic concepts such as the name of the museum and the importance of the image of the museum. In the third chapter, the importance of digital technologies in today's information society and the importance of the museum's communication strategy is examined. In the fourth chapter, the researcher presents the methodology of data analysis and examines the theory of planned behavior and the technology acceptance model on which the questionnaire she has distributed is based. In chapter 5, the researcher carries out a descriptive analysis and correlation of variables in order to establish the participants who have significant trends of preferences towards the museum. In chapter 6, the researcher proceeds with factor analysis, correlation and regression analysis, presenting the factors that ultimately affect traffic from the application of new digital technologies. In the last chapter 7 the researcher leads the reader to the conclusion that consumer behavior can be changed with appropriate digital services.
Λέξη κλειδί :Μουσεία
Ψηφιακές τεχνολογίες
Μουσείο Ακρόπολης
Μοντέλο αποδοχής τεχνολογίας
Museum
Digital technologies
Acropolis Museum
Technology Acceptance Model (TAM)
Διαθέσιμο από :2022-07-08 23:19:23
Ημερομηνία έκδοσης :06/29/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-07-08 23:19:23
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Batsila_2022.pdf

Τύπος: application/pdf