ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Πώς λειτουργεί το brand equity για τον καταναλωτή στο χώρο της καπνοβιομηχανίας και συγκεκριμένα, για το brand του George Karelia & Sons καπνού
Εναλλακτικός τίτλος :How brand equity works for the consumer in the tobacco industry: the case of George Karelia & Sons brand
Δημιουργός :Ντίμο, Χριστίνα
Συντελεστής :Σταθακόπουλος, Βλάσιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Δρόσος, Δημήτριος (Εξεταστής)
Ήντουνας, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :76σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Ο κλάδος της καπνοβιομηχανίας, αποτελεί έναν από τους πιο δυνατούς και ανταγωνιστικούς κλάδους στην ελληνική αγορά. Η παρούσα έρευνα, πραγματοποιείται για τη μάρκα του George Karelias & sons καπνού. Αρχικά, έγινε βιβλιογραφική έρευνα που έχει ως στόχο να μελετήσει , το brand ως πηγή αξίας, αλλά και τί σημασία έχει αυτό για τους καταναλωτές και για την επιχείρηση αντίστοιχα. Με τον όρο branding, εννοούμε το χτίσιμο μιας επώνυμης μάρκας ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Αυτό έχει ως στόχο τη διαμόρφωση της μάρκας, ώστε να μπορεί να ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό και να αποτυπώνεται στη μνήμη του καταναλωτή. Ως συνέπεια αυτού, προκύπτει η έννοια της αξίας της μάρκας, η οποία απασχολεί το χώρο του μάρκετινγκ από πολύ παλιά, αφού κατά καιρούς, διάφοροι ερευνητές την μελετούσαν, δίνοντας διάφορες έννοιες για αυτή. Συνεπώς, μελετήθηκαν όλες οι έννοιες και ορισμοί που απαρτίζουν το brand. image, αλλά και το brand equity στο χώρο της καπνοβιομηχανίας. Μελετήθηκε η επίδραση που έχει το brand στον καταναλωτή, αλλά και στην επιχείρηση, η αναγνωρισιμότητα της μάρκας, η πιστότητα, η προσήλωση που δείχνει ο καταναλωτής σε αυτή, η αντιλαμβανόμενη σχέση ποιότητας και μάρκας, αλλά και την επίδραση που έχει το μείγμα μάρκετινγκ συγκεκριμένα στο χώρο της καπνοβιομηχανίας. Στην εργασία, επίσης, μελετήθηκαν τρείς προσδιοριστικούς παράγοντες που συνδέονται με το brand και επηρεάζουν την ικανοποίηση του καταναλωτή, δηλαδή την αναγνωρισιμότητα, τη τιμή και τη συσκευασία, αλλά και τις συνέπειες που έχουν αυτοί, δηλαδή την πιστότητα, το word of mouth και την εμπιστοσύνη. Ακολούθησε πρωτογενής ποσοτική έρευνα, με σκοπό να απαντηθεί πώς η εικόνα της μάρκας επηρεάζεται από την αναγνωρισιμότητα, τη τιμή και τη συσκευασία. Παράλληλα, μελετήθηκαν οι συνέπειες που προκύπτουν και πώς συσχετίζονται.. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιήθηκε το brand του George Karelia & sons καπνού, καθώς πρόκειται για ένα ευρέως γνωστό brand στο χώρο της καπνοβιομηχανίας και των καπνιστών.
The tobacco industry is one of the strongest and most competitive sectors in the Greek market. The present research is carried out for the George Karelias & sons tobacco brand.. Initially, a bibliographic research was carried out with the aim of studying the brand as a source of value, but also what importance this has for consumers and for the business respectively. By branding, we mean building a brand name for a product or service. This aims to shape the brand so that it can stand out from the competition and be imprinted in the consumer's memory. As a consequence of this, the concept of brand value arises, which has occupied the field of marketing for a long time, since from time to time, various researchers have studied it, giving different concepts for it. Therefore, all concepts and definitions that make up the brand were studied. image, but also brand equity in the tobacco industry. The effect that the brand has on the consumer, but also on the business, brand recognition, loyalty, the consumer's commitment to it, the perceived relationship between quality and brand, and also the effect that the marketing mix has specifically on area of ​​the tobacco industry. The work also studied three determining factors linked to the brand and affecting consumer satisfaction, i.e. recognition, price and packaging, but also the consequences they have, i.e. loyalty, word of mouth and trust . This was followed by primary quantitative research, with the aim of answering how brand image is affected by awareness, price and packaging. At the same time, the resulting consequences were studied and how they are related.. For this purpose, the George Karelia & sons tobacco brand was used, as it is a well-known brand in the field of the tobacco industry and smokers.
Λέξη κλειδί :Μάρκα
Αναγνωρισιμότητα
Πιστότητα
Αξία
Τσιγάρο
Brand
Awareness
Loyalty
Equity
Tobacco
Ημερομηνία έκδοσης :2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-07-10 16:52:59
Δικαιώματα χρήσης :Ανοιχτή πρόσβαση
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Ntimo_2022.pdf

Τύπος: application/pdf