ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Διοικώντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό: συγκριτική αξιολόγηση των απαιτούμενων δεξιοτήτων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και του αντιλαμβανόμενου βαθμού σημαντικότητας αυτών από τα στελέχη διαφορετικών γενεών
Εναλλακτικός τίτλος :Managing digital transformation: a comparative assessment of the skills required for digital transformation and the perceived importance of these by executives of different generations
Δημιουργός :Νικολίνα, Γεωργία
Συντελεστής :Καραντινού, Καλυψώ (Επιβλέπων καθηγητής)
Μπάλτας, Γεώργιος (Εξεταστής)
Παινέσης, Γρηγόριος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :151σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9571
Περίληψη :Την εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού, οι διαπροσωπικές δεξιότητες (soft skills), που απαιτούνται από τους εργαζόμενους έχουν αλλάξει σε σχέση με το παρελθόν. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνηθούν οι αντιλήψεις τόσο των εταιριών όσο και των εργαζόμενων που ανήκουν σε διαφορετικές ηλικιακές γενιές σε σχέση με τις διαπροσωπικές δεξιότητες, που απαιτούνται στις σύγχρονες επιχειρήσεις, καθώς και να βρεθούν η παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξή τους, αλλά και η βαρύτητά τους.
In the age of digital transformation, the soft skills required from employees have changed in relation to the past. The purpose of this study is to investigate the perceptions of both the companies and of the employees belonging to different generations in relation to the interpersonal skills required in modern businesses, as well as to find the factors that influence their development, but also their weight.
Λέξη κλειδί :Ψηφιακός μετασχηματισμός
Διαπροσωπικές δεξιότητες
Ανάπτυξη δεξιοτήτων
Εταιρικό περιβάλλον
Digital transformation
Soft sklls
Skill development
Corporate environment
Διαθέσιμο από :2022-07-09 15:09:49
Ημερομηνία έκδοσης :2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-07-09 15:09:49
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Nikolina_2022.pdf

Τύπος: application/pdf