ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μελέτη της επαυξημένης πραγματικότητας στο μάρκετινγκ των καλλυντικών: η εφαρμογή του virtual try-on για κραγιόν
Εναλλακτικός τίτλος :Augmented reality marketing in the beauty industry: the use of virtual try-on for lipsticks
Δημιουργός :Ευσταθίου, Ελπίδα
Συντελεστής :Δρόσος, Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Ήντουνας, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Παινέσης, Γρηγόριος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :85σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9575
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά την Επαυξημένη Πραγματικότητα στο Μάρκετινγκ των καλλυντικών και πιο συγκεκριμένα το Virtual Try-on γνωστής μάρκας καλλυντικών για τη δοκιμή κραγιόν. Στόχος είναι να διερευνηθούν οι παράγοντες που μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση θετικής στάσης των χρηστών απέναντι στο ψηφιακό αυτό εργαλείο και εν συνεχεία στην πρόθεσή τους να το χρησιμοποιήσουν ξανά στο μέλλον για δοκιμή κραγιόν. Για αυτό τον λόγο, ο σχεδιασμός της έρευνας βασίστηκε, ως επί το πλείστον, στο Μοντέλο Αποδοχής της Τεχνολογίας, το οποίο χρησιμοποιείται από πληθώρα ερευνητών αναφορικά με την αποδοχή και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. Στην έρευνα συμμετείχαν 180 γυναίκες, οι οποίες δοκίμασαν το Virtual Try-on σε επίσημη ιστοσελίδα μάρκας καλλυντικών και ύστερα κλήθηκαν να απαντήσουν σε μια σειρά από ερωτήσεις σχετικά με την εμπειρία τους αυτή. Ειδικότερα συμπλήρωσαν, μεταξύ άλλων, κλίμακες αναφορικά με την αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης και χρησιμότητα του Virtual Try-on, τη συνδεόμενη με τη χρήση του ευχαρίστηση, καθώς και τη στάση και την πρόθεσή τους να το ξαναχρησιμοποιήσουν. Για τον έλεγχο των ερευνητικών υποθέσεων χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογία των δομικών μοντέλων εξισώσεων (Structural Equation Modeling - SEM) μερικών ελαχίστων τετραγώνων (Partial Least Squares - PLS), στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκε ανάλυση διαμεσολάβησης, καθώς διερευνήθηκε μεταξύ άλλων παραγόντων και ο διαμεσολαβητικός ρόλος της «Στάσης προς τη χρήση» του Virtual Try-on στις σχέσεις που μελετώνται στην παρούσα εργασία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η ευκολία χρήσης, η χρησιμότητα και η ευχαρίστηση που συνδέονται με τη χρήση του Virtual Try-on, επιδρούν στη στάση των χρηστών απέναντι σε αυτό, η οποία με τη σειρά της δρα διαμεσολαβητικά μεταξύ των προαναφερόμενων παραγόντων και της πρόθεσής τους να το υιοθετήσουν και να το χρησιμοποιούν στο μέλλον. Συμπερασματικά, στην παρούσα μελέτη αναδεικνύονται οι παράγοντες που συνδέονται με την πρόθεση για χρήση του Virtual Try-on για κραγιόν, καθώς και ο διαμεσολαβητικός ρόλος της στάσης των χρηστών προς αυτό.
This Master thesis studied the use of Augmented Reality Marketing in the Beauty Industry and more specifically the use of a Virtual Try-on tool for lipstick try-on. In particular, the aim of the study was to investigate the factors that might contribute to a positive attitude of users towards Virtual try-on and subsequently to their intention to use it again in the future, possibly in the context of an upcoming purchase. Thus, the research design was based on the Technology Acceptance Model (TAM), that is widely used in research regarding the acceptance and adoption of new technologies. The study comprised 180 women who used the Virtual Try-on tool of a cosmetics website and were subsequently asked to complete a questionnaire based on their experience. The questionnaire consisted of scales regarding the perceived ease of use and usefulness of the Virtual Try-on, the enjoyment associated with it, as well as attitude and intention to use. With a view to investigating the research hypotheses, Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) was used, while mediation analysis was conducted to explore the mediating role of "Attitude towards the use". According to the results, ease of use, usefulness and enjoyment related to the Virtual try-on were positively associated with users' attitude towards it, which in turn mediated the relationship between the aforementioned factors and intention to use it in the future. In conclusion, the present study highlights the factors associated with the intention to use a Virtual Try-on tool, as well as the mediating role of users' attitude towards it.
Λέξη κλειδί :Επαυξημένη πραγματικότητα
Εικονική δοκιμή
Μοντέλο αποδοχής της τεχνολογίας
Μάρκετινγκ καλλυντικών
Augmented reality
Virtual try-on
Technology Acceptance Model (TAM)
Cosmetics marketing
Διαθέσιμο από :2022-07-12 03:17:20
Ημερομηνία έκδοσης :05/13/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-07-12 03:17:20
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Efstathiou_2022.pdf

Τύπος: application/pdf