ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ανάλυση δεδομένων συμπεριφοράς καταναλωτή με μεθόδους μηχανικής μάθησης
Εναλλακτικός τίτλος :Analyzing consumer behavior data via machine learning
Δημιουργός :Σφυρής, Κωνσταντίνος
Συντελεστής :Ρεπούσης, Παναγιώτης (Επιβλέπων καθηγητής)
Ήντουνας Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Δρόσος, Δημήτριος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :59σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9576
Περίληψη :Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της συμπεριφοράς του καταναλωτή μέσα απότην αξιοποίηση της ανάλυσης των δεδομένων με αλγορίθμους μηχανικής μάθησης.Συγκεκριμένα, εξετάζονται datasets σε δύο ειδών αλγόριθμους, collaborative filtering καιsentiment analysis, προκειμένου να προβλεφθεί η συμπεριφορά του Καταναλωτή.Δεδομένης της ανάγκης επεξεργασίας μεγάλων δεδομένων (Big Data) στη σύγχρονη εποχήκαθίσταται αναγκαία η χρήση της μηχανικής μάθησης αλλά και αποδοτικών αλγορίθμωνπροκειμένου να εφαρμοστούν οι κατάλληλες πρακτικές μάρκετινγκ στην αγορά και στοπλαίσιο αυτής της εργασίας γίνεται ανάλυση των δεδομένων προς αυτό το σκοπό
Purpose of this thesis is to study the behavior of the consumer throughthe use of data analysis via machine learning algorithms.Specifically, datasets are examined with two kinds of algorithms, collaborative filtering andsentiment analysis, in order to predict the behavior of the Consumer.Given the need to process Big Data in the modern erathe use of machine learning and efficient algorithms become necessaryin order to apply appropriate marketing practices to the market.
Ημερομηνία έκδοσης :17-06-2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-07-12 10:06
Ημερομηνία αποδοχής :2022-07-14 10:25:37
Δικαιώματα χρήσης :Ανοιχτή πρόσβαση
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Sfyris_2022.pdf

Τύπος: application/pdf