ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης στη δημόσια διοίκηση
Εναλλακτικός τίτλος :The role of artificial intelligence in public administration
Δημιουργός :Κουτσοδήμου, Αγλαΐα
Συντελεστής :Ζαχαριάδης, Εμμανουήλ (Επιβλέπων καθηγητής)
Ανδρουτσόπουλος, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Δεληγιάννη, Ιωάννα (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :121σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9603
Περίληψη :Η τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης έκανε την εμφάνισή της μόλις πριν από 70 έτη και τα τελευταία χρόνια εξελίσσεται με αλματώδεις ρυθμούς. Οι δυνατότητες εφαρμογής της στον δημόσιο τομέα είναι πολλά υποσχόμενες και οι κυβερνήσεις προχωρούν στην χάραξη εθνικών προτεραιοτήτων για την ενσωμάτωση κι επένδυση εφαρμογών της τεχνητής νοημοσύνης σε πεδία παροχής υπηρεσιών που θα διευκολύνουν τους πολίτες σε διάφορες δραστηριότητες. Οι κυβερνήσεις, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να σχεδιάσουν καλύτερες πολιτικές, να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις, να βελτιώσουν την επικοινωνία και τη δέσμευση με τους πολίτες όπως και την ταχύτητα και ποιότητα των παρεχομένων δημοσίων υπηρεσιών.Στην παρούσα διπλωματική εργασία, με βάση τα αποτελέσματα βιβλιογραφικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε, γίνεται προσπάθεια αποτυπώσεως της καταστάσεως που επικρατεί σχετικά με την υιοθέτηση και τη λειτουργία εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης από διαφόρους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης τόσο σε διεθνές όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παρουσιάζονται εφαρμογές που χρησιμοποιούνται σε διαφόρους τομείς δραστηριοτήτων όπως η υγεία, πληροφορική και επικοινωνίες, γεωργία, βιωσιμότητα του περιβάλλοντος, πολιτική και διακυβέρνηση, μεταφορές, αστικές υποδομές και ασφάλεια, οικονομικές εφαρμογές, εκπαίδευση και ταχυδρομικές υπηρεσίες.Αρχικά αναλύεται η έννοια της τεχνητής νοημοσύνης και περιγράφονται βασικές δομές αυτής όπως η μηχανική μάθηση. Γίνεται μία ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης και δίδονται βασικά στοιχεία για την καρδιά της τεχνητής νοημοσύνης, τους αλγορίθμους. Παρουσιάζονται στον αναγνώστη η οργάνωση της δημόσιας διοίκησης στη χώρα μας και οι αρχές που διέπουν τη λειτουργία της, ακολουθούμενη από παραδείγματα εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης στο δημόσιο παγκοσμίως. Η εργασία ολοκληρώνεται με πρόταση της υποφαινομένης για χρήση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης στο Γενικό Χημείο του Κράτους.
The technology of artificial intelligence appeared only 70 years ago and in recent years is evolving at a rapid pace. The potential for its implementation in the public sector is promising and governments are setting national priorities for integrating and investing in artificial intelligence applications and service delivery areas that will facilitate citizens in various activities. Governments, with the help of artificial intelligence, can design better policies, make better decisions, improve communication and engagement with citizens, as well as the speed and quality of public services provided.In the present dissertation, based on the results of a bibliographical search carried out, an attempt is made to capture the current situation regarding the adoption and operation of artificial intelligence applications by various Public Administration bodies both internationally and at European level. There are applications used in various fields of activity such as health, information and communications, agriculture, environmental sustainability, transport, urban infrastructure and security, economic applications, education and postal services. Initially, the concept of artificial intelligence is analyzed and its basic structures such as machine learning are described. A historical review of the evolution of artificial intelligence is given and basic data for algorithms are given. The organization of public administration in our country and the principles that govern its operation are presented, followed by examples of artificial intelligence applications universally. Finally, the writer proposes the use of artificial intelligence applications in the General Chemical State Laboratory.
Λέξη κλειδί :Τεχνητή νοημοσύνη
Εφαρμογές τεχνητήs νοημοσύνηs
Αλγόριθμοι
Μηχανική μάθηση
Δημόσια διοίκηση
Artificial intelligence
Applications of artificial intelligence
Algorithms
Machine learning
Public administration
Διαθέσιμο από :2022-07-27 12:31:12
Ημερομηνία έκδοσης :07/27/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-07-27 12:31:12
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Koutsodimou_2022.pdf

Τύπος: application/pdf