ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Unconventional malware attacks: cases, technologies, impacts και defenses
Εναλλακτικός τίτλος :Ρηξικέλευθες επιθέσεις κακόβουλου λογισμικού: περιπτώσεις, τεχνολογίες, επιπτώσεις και άμυνες
Δημιουργός :Παπασταματάκης, Νικόλαος
Συντελεστής :Γκρίτζαλης, Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Στεργιόπουλος, Γεώργιος (Εξεταστής)
Ντούσκας, Θεόδωρος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :52σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9604
Περίληψη :Σε αυτή την διπλωματική εργασία μελετήθηκαν δεκατρείς (13) ρηξικέλευθες επιθέσεις ιομορφικού λογισμικού εκ των οποίων οι έξι (6) προήλθαν από ερευνητικές δημοσιεύσεις, ενώ οι υπόλοιπες αποτελούν πραγματικά περιστατικά ασφάλειας με μεγάλο αντίκτυπο. Στη συνέχεια, ορίστηκαν κριτήρια για την αξιολόγηση του βαθμού καινοτομίας αυτών των επιθέσεων, καθώς και ο βαθμός βαρύτητας του εκάστοτε κριτηρίου. Όλες οι επιθέσεις αξιολογήθηκαν βάσει των κριτηρίων αυτών. Τέλος, πραγματοποιήθηκαν συγκρίσεις βάσει των επιμέρους βαθμολογιών και της περιγραφής της κάθε επίθεσης. Τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε παρουσιάζονται εκτενώς στο τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας.
In this master thesis, thirteen (13) unconventional malware attacks were analyzed, six (6) of them were found in research papers while the others occurred in the real world causing a great impact. Then, for the evaluation of these malware attacks we defined a number of criteria, along with a weight of the each criterion. All the attacks were assessed based on these criteria. Finally, we conducted a number of comparisons based on the individual scores and their description. In the final section of this thesis, we presented in detail the conclusions that we have reached.
Λέξη κλειδί :Κακόβουλο λογισμικό
Αποσυνδεδεμένο δίκτυο
Ρηξικέλευθη επίθεση
Malware
Airgap
Unconventional attack
Διαθέσιμο από :2022-07-27 15:08:37
Ημερομηνία έκδοσης :07/27/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-07-27 15:08:37
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Papastamatakis_2022.pdf

Τύπος: application/pdf