ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ποιότητα των θεσμών και προσέλκυση ξένων επενδύσεων
Εναλλακτικός τίτλος :Quality of institutions and foreign investments
Δημιουργός :Παπαευσταθίου, Σταματία
Συντελεστής :Οικονομίδης, Γιώργος (Επιβλέπων καθηγητής)
Καμμάς, Παντελής (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :Η εργασία περιέχει βιβλιογραφικές αναφορές.
Φυσική περιγραφή :56σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9605
Περίληψη :Η ανθρώπινη ανάπτυξη είναι μια συνεχής διαδικασία που διευρύνει συνεχώς το εύρος των εναλλακτικών που έχει στη διάθεσή του ο άνθρωπος. Όσον αφορά την οικονομική πρόοδο, ωστόσο, υπάρχει μια τεράστια διαφορά σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι διαφορές οικονομικής ανάπτυξης είναι αντιστρόφως ανάλογες με τις διαφορές στη θεσμική ανάπτυξη. Οι καθιερωμένοι πολιτικοί και οικονομικοί θεσμοί έχουν αντίκτυπο στο επίπεδο των επενδύσεων σε τομείς όπως το ανθρώπινο κεφάλαιο, φυσικό κεφάλαιο και τεχνολογική πρόοδο, τα οποία έχουν όλα αντίκτυπο στην ικανότητα μιας χώρας να παράγει αγαθά και να παρέχει υπηρεσίες στους πολίτες της. Ως αποτέλεσμα, οι καθιερωμένοι θεσμοί μιας χώρας έχουν άμεσο αντίκτυπο στο μέγεθος της προόδου που βιώνει αυτή η χώρα. Αυτό το άρθρο διερευνά τους θεσμούς, συμπεριλαμβανομένης της εξέλιξης και των τύπων τους, τη σχέση μεταξύ ιδρυμάτων και αγορών και τους ρόλους που διαδραματίζουν τα ιδρύματα στην οικονομική ανάπτυξη και ανάπτυξη. Εξετάζει επίσης πώς η εμπιστοσύνη και η νομοθεσία σχετικά με τη διαφθορά επηρεάζουν την οικονομική ανάπτυξη και πώς διαμορφώνεται η σύνδεση μεταξύ της πολιτικής εξουσίας και των θεσμών. Στην τελευταία ενότητα, τίθενται ορισμένα στοιχεία σε σχέση με την επίδραση των θεσμών στην οικονομική ανάπτυξη.
Human development is a continuous process that constantly broadens the range of alternatives available to them. In terms of economic progress, however, there is a huge disparity across the globe. Economic development differences are inversely proportional to differences in institutional development. Established political and economic institutions have an impact on the level of investment in human capital, physical capital, and technological progress, all of which have an impact on a country's ability to produce goods and provide services to its citizens. As a result, the established institutions of a country have a direct impact on the amount of progress experienced by that country. This article explores institutions, including their evolution and types, the relationship between institutions and markets, and the roles that institutions play in economic development and development. This essay also looks at how trust and anti-corruption legislation affect economic growth, and how the connection between political power and institutions is shaped. In the final section, some evidence is discussed in relation to the influence of institutions on economic growth.
Λέξη κλειδί :Άμεσες ξένες επενδύσεις
Θεσμοί
Οικονομική ανάπτυξη
Θεσμική ανάπτυξη
Investments
Institutions
Economic development
Διαθέσιμο από :2022-07-28 18:35:14
Ημερομηνία έκδοσης :07/19/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-07-28 18:35:14
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Papaefstathiou_2022.pdf

Τύπος: application/pdf