ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :International expansion of small and medium‐sized enterprises: a strategic decision‐making approach
Εναλλακτικός τίτλος :Διεθνής επέκταση μικρομεσαίων επιχειρήσεων: διερεύνηση από την οπτική της διαδικασίας λήψης στρατηγικών αποφάσεων
Δημιουργός :Sofikitis, Emmanouil
Σοφικίτης, Εμμανουήλ
Συντελεστής :Voudouris, Irini (Επιβλέπων καθηγητής)
Spanos, Yannis (Εξεταστής)
Deligianni, Ioanna (Εξεταστής)
Soderquist, Klas Eric (Εξεταστής)
Manolopoulos, Dimitrios (Εξεταστής)
Papagiannakis, Georgios (Εξεταστής)
Papalexandris, Alexandros (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Management Science and Technology (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :233p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9606
Περίληψη :Considered as one of the most profound business phenomena, the International Expansion of the firms has received uninterrupted attention by academics and managers over the last decades. This is attributed to more and more enterprises competing beyond the domestic market with the aim to enhance firm competitiveness and performance outcomes. Researchers have indicated that the cross-border expansion has significant long-term implications and thus, they have exploited several theoretical perspectives to explain it, initiating from the early neoclassical economics to the extensively applied Transactions Costs economics (or the relative Internalization theory) and the Uppsala model. However, the critical body of research still approaches organizations as “black boxes”, applying a sterile economic perspective that does not consider the realism of behavior on the investigation of the phenomenon. Further, it has devotedly focused on the examination of the large Multinational Enterprises despite the resounding emergence of the Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs) in the international markets.This research introduces the behavioral elements of the firms into the study of the phenomenon. It draws on the approach of the 'Behavioral Theory of the Firm' to investigate the influence of the Strategic Decision-Making Processes on the International Performance of the SMEs directly and through the strategic Modes of International Entry.To conduct the research, a quantitative survey was carried out on a sample of Greek SMEs. The collected data was analyzed on the basis of structural equation modeling (path analysis). Through the research, empirical results are provided that confirm the mediation relationship between the examined variables. Further, a post-hoc analysis was conducted as an extension of the original theoretical model.
H Διεθνής Επέκταση, ως ένα από τα πιο σημαντικά επιχειρησιακά φαινόμενα, έχει λάβει αδιάλειπτη προσοχή από ακαδημαϊκούς και διοικητικά στελέχη τις τελευταίες δεκαετίες. Αυτό αποδίδεται στο γεγονός ότι ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται πέρα από την εγχώρια αγορά, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη βελτίωση της επίδοσή τους. Η έρευνα έχει καταδείξει ότι η επέκταση εκτός συνόρων έχει σημαντικές μακροπρόθεσμες συνέπειες και ως εκ τούτου, έχει αξιοποιήσει διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις προκειμένου να εξηγήσει το φαινόμενο, ξεκινώντας από τα πρώιμα νεοκλασικά οικονομικά έως τα εκτενώς εφαρμοζόμενα οικονομικά Κόστους Συναλλαγών (ή τη θεωρία Εσωτερικοποίησης) και το μοντέλο της Ουψάλα. Ωστόσο, το κρίσιμο σώμα της έρευνας εξακολουθεί να προσεγγίζει τους οργανισμούς ως «μαύρο κουτί», εφαρμόζοντας μια αποστειρωμένη οικονομική οπτική που δεν λαμβάνει υπόψη το ρεαλισμό της συμπεριφοράς στη διερεύνηση του ζητήματος. Επιπλέον, η ερευνητική προσπάθεια έχει επικεντρωθεί αφοσιωμένα στην εξέταση των μεγάλων Πολυεθνικών Επιχειρήσεων παρά την ηχηρή εμφάνιση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στις διεθνείς αγορές.Η παρούσα έρευνα εισάγει στη μελέτη του φαινομένου τα συμπεριφορικά στοιχεία των οργανισμών, αξιοποιώντας το θεωρητικό υπόβαθρο της ‘Συμπεριφoρικής Θεωρίας των Επιχειρήσεων’ για να διερευνήσει την επίδραση των Διαδικασιών Λήψης Στρατηγικών Αποφάσεων στη Διεθνή Επίδοση των ΜΜΕ άμεσα αλλά και διαμέσου των στρατηγικών Μορφών Διεθνούς Εισόδου. Για την υλοποίηση της μελέτης διενεργήθηκε πρωτογενής ποσοτική έρευνα σε δείγμα ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τα δεδομένα αναλύθηκαν στη βάση του structural equation modeling (path analysis). Μέσα από την έρευνα παρέχονται εμπειρικά αποτελέσματα που επιβεβαιώνουν τη σχέση διαμεσολάβησης ανάμεσα στις εξεταζόμενες μεταβλητές ενώ επιπλέον διενεργείται post-hoc ανάλυση ως επέκταση του αρχικού θεωρητικού μοντέλου.
Λέξη κλειδί :Διεθνείς επιχειρήσεις
Στρατηγικό μάνατζμεντ
Διεθνοποίηση
Λήψη στρατηγικών αποφάσεων
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
International business
Strategic management
Internationalisation
Strategic decision-making
Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)
Διαθέσιμο από :2022-07-31 23:36:37
Ημερομηνία έκδοσης :2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-07-31 23:36:37
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Sofikitis_2022.pdf

Τύπος: application/pdf