ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :An investigation into innovation praxis: scaffoldings that support innovation generation in organisations
Εναλλακτικός τίτλος :Διερεύνηση της πράξης της καινοτομίας: ικριώματα που υποστηρίζουν τη δημιουργία καινοτομίας στους οργανισμούς
Δημιουργός :Makris, Dimitrios
Μακρής, Δημήτριος
Συντελεστής :Soderquist, Eric-Klas (Επιβλέπων καθηγητής)
Σπανός, Ιωάννης (Εξεταστής)
Μανωλόπουλος, Δημήτριος (Εξεταστής)
Πουλούδη, Αθανασία (Εξεταστής)
Βουδούρη, Ειρήνη (Εξεταστής)
Παπαλεξανδρής, Αλέξανδρος (Εξεταστής)
Δεληγιάννη, Ιωάννα (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :212p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9616
Περίληψη :Η διδακτορική αυτή έρευνα εστιάζει στην ενδυνάμωση της διαδικασίας παραγωγής καινοτομίας. Η καινοτομία ως αποτέλεσμα θεωρείται ζητούμενο στους οργανισμούς. Η καινοτομία ως διαδικασία, όμως, παραμένει σχετικά ασαφής. Η κεντρική συνεισφορά της παρούσας έρευνας είναι η παροχή πρωτότυπων θεωρητικών θεωρήσεων και εννοιών ώστε να προωθηθεί η διαδικασία παραγωγής καινοτομίας. Προτείνεται ένα πλήθος από νέες θεωρητικές έννοιες. Επιπλέον, περιγράφεται μία σημαντική μετατόπιση στην θεώρηση της διαδικασίας παραγωγής καινοτομίας μέσω της έννοιας του ικριώματος. Αποτέλεσμα μίας τέτοιας θεώρησης είναι η ευθυγράμμιση των ικριωμάτων με την στρατηγική, η δυναμική αναπροσαρμογή τους, και η εσωτερική συνέπεια και αρμονία του συστήματος των ικριωμάτων.Το κύριο θεωρητικό υπόβαθρο ήταν η προσέγγιση του ικριώματος (scaffolding), παροδικών βοηθητικών δομών. Οι τρεις βιβλιογραφικές κατευθύνεις που αξιοποιήθηκαν ήταν των μοντέλων διαδικασιών (process models) με κεντρική αναφορά το innovation journey, της έννοιας της πράξης με κεντρική αναφορά το bricolage, και της συσσώρευσης-ανάδυσης με κεντρική αναφορά τα microfoundations.Υιοθετήθηκε μεθοδολογία ποιοτικής έρευνας ως η καταλληλότερη λόγω της απαιτούμενης διερευνητικής εμβάθυνσης σε περίπλοκες έννοιες . Η κύρια πηγή δεδομένων ήταν συνεντεύξεις με επαγγελματίες της καινοτομίας, στελέχη, CEOs, ιδρυτές, και ειδικούς. Ακολούθησε ανάλυση δεδομένων με ανοικτή κωδικοποίηση και κωδικοποίηση κατά άξονα, προϊόν των οποίων ήταν οι σχετικές κατηγορίες και οι ευρύτερες θεωρητικές έννοιες (aggregates), σύμφωνα με την εδραιωμένη μεθοδολογία ποιοτικής έρευνας.Το κεντρικό αποτέλεσμα της έρευνας είναι μία σειρά πρωτότυπων εννοιών που οδηγούν στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου εννοιολογικού μοντέλου για την δημιουργία καινοτομίας στα πλαίσια ενός οργανισμού. Το μοντέλο αναδεικνύει πρωτότυπα διατυπωμένους παράγοντες που μπορούν να ιδωθούν ως ικριώματα και να επηρεάσουν καθοριστικά την δημιουργία της καινοτομίας.Το μοντέλο αποτελεί ένα εννοιολογικό εργαλείο που γεφυρώνει διακριτά θεωρητικές περιοχές στην μελέτη της καινοτομίας. Επιπλέον, προτείνει μία πρωτότυπη θεωρητική οπτική, μέσω της μέτα-ευφυΐας, που συνίσταται στην ικανότητα ενεργητικής επιλογής των ικριωμάτων.
This doctoral research focuses on strengthening the process of innovation generation. Innovation as an outcome is proclaimed as highly desirable across organisations. However, innovation as a process remains relatively obscure. The key contribution of this research is to provide novel theoretical constructs to facilitate the navigation of innovation generation. A series of novel theoretical constructs are proposed. Moreover, a paradigm-shifting prism is put forward, that of the scaffolding. A core implication is the strategic alignment that is required in connection to scaffoldings, the dynamic curation, and the internal consistency within the system of scaffoldings.The main theoretical underpinning of this research is the notion of scaffolding, temporary supporting structures. The three relevant research streams are Innovation Process Models (with Van de Ven’s Innovation Journey as a core reference), Action and Praxis (with Bricolage as a core reference), and Accumulation and Emergence with (Microfoundations as a core reference)A qualitative methodology was adopted. The main source of data was interviews with innovation practitioners including managers, CEOs, founders, and experts. Data analysis followed open coding, axial coding, and development of resulting categories and aggregates, in accordance with established grounded theory methodology.The main result is the development a series of novel concepts leading to an integrated Conceptual model for innovation generation in organisations. The model resulted from the codes, categories, and aggregates that emerged from the data analysis. The model highlights key factors that impact innovation generation decisively. The model offers a unifying perspective on the fragmented field of innovation generation. Moreover, it proposes a novel theoretical construct, meta-intelligence, as the key capacity of the innovator to choose and manage their own scaffoldings.
Λέξη κλειδί :Καινοτομία
Δημιουργία καινοτομίας
Ικριώματα
Διαδικασία καινοτομίας
Διαχείριση καινοτομίας
Innovation
Innovation generation
Scaffoldings
Innovation process
Innovation management
Διαθέσιμο από :2022-09-09 22:37:56
Ημερομηνία έκδοσης :07/13/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-09-09 22:37:56
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Makris_2022.pdf

Τύπος: application/pdf