ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Behavioral finance: the prospect of the investors
Εναλλακτικός τίτλος :Συμπεριφορική χρηματοοικονομική: η προοπτική των επενδυτών
Δημιουργός :Σπίνου, Βαρβάρα
Spinou, Varvara
Συντελεστής :Topaloglou, Nikolaos (Επιβλέπων καθηγητής)
Economides, George (Εξεταστής)
Arvanitis, Stelios (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :Η εργασία περιέχει ερωτηματολόγιο.
Φυσική περιγραφή :74p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9646
Περίληψη :Η ανθρώπινη φύση είναι περίπλοκη και τα κεφάλαια συμπεριφοράς διερευνούν πώς οι συναισθηματικοί και νοητικοί παράγοντες επηρεάζουν τις επενδυτικές αποφάσεις. Πολυάριθμες μελέτες έχουν επιβεβαιώσει ότι οι άνθρωποι κάνουν εξαιρετικά κακές επιλογές. Ο τομέας της Συμπεριφορικής Χρηματοοικονομικής έχει ως δομικό στοιχείο την ψυχολογία και τη συμπεριφορά των επενδυτών που θεωρεί ότι είναι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Ως εκ τούτου, στόχος αυτού του διπλώματος είναι να συνδέσει τον κλάδο και τα χαρακτηριστικά του με την τρέχουσα κατάσταση της αγοράς, η οποία από την άνθηση της πανδημίας COVID-19 χαρακτηρίστηκε από εξαιρετική μεταβλητότητα. Στο κεφάλαιο 1, εξηγείται ότι η Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική προσπαθεί να κατανοήσει και να δικαιολογήσει τη συμπεριφορά των πραγματικών επενδυτών σε αντίθεση με την παραδοσιακή χρηματοδότηση που βασιζόταν στις προσδοκίες για το πώς θα ενεργούσαν οι αγορές και οι επενδυτές. Στο κεφάλαιο 2, μελετάται ότι τα συναισθηματικά σκαμπανεβάσματα των επενδυτών ακολουθούν συχνά τον «κύκλο των συναισθημάτων των επενδυτών». Η Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική χρησιμοποιεί καλά προσδιορισμένες ψυχολογικές προκαταλήψεις για να εξηγήσει ανωμαλίες στις χρηματοπιστωτικές αγορές, καθώς οι επενδυτές έχουν συχνά την προδιάθεση να έλκονται προς συγκεκριμένα είδη συμπεριφορών, που οδηγούν σε γνωστικά σφάλματα. Γι' αυτό αναλύουμε όλους τους πιθανούς τύπους επενδυτών. Το Κεφάλαιο 3, συνεχίζει με την ανάλυση της θεωρίας προοπτικής και τις προκλήσεις της στην εφαρμογή του μοντέλου. Αναγνωρίζεται ευρέως ως η πιο ακριβής περιγραφή του τρόπου με τον οποίο τα άτομα κρίνουν απειλή σε πειραματικά περιβάλλοντα. Στο κεφάλαιο 4 έχει εφαρμοστεί μια εμπειρική προσέγγιση. Η έρευνα εξετάζει την προοπτική των επενδυτών συνολικά με βάση το προφίλ τους ως λάτρεις του κινδύνου ή ως επενδυτές που αποστρέφονται τον κίνδυνο αλλά και την αντίδρασή τους με βάση τα τρέχοντα γεγονότα. Πιο συγκεκριμένα, ποιοι παράγοντες και ποια σφάλματα συμπεριφοράς που έχουν ήδη αναφερθεί μπορούν να εντοπιστούν και σε αυτή τη μελέτη. Δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο και στάλθηκε σε ηλεκτρονική φόρμα google.
Human nature is complicated, and behavioral funds investigate how emotional and mental factors influence investing decisions. Numerous studies have verified that people make extremely poor choices. Behavioral Finance sector has as a structural element the psychology and the behavior of investors which considers to be key factors influencing financial markets, especially in times of crisis. Therefore, the aim of this diploma is to connect the sector and the its characteristics with the current market situation which since the boom of the COVID-19 pandemic was characterized by extreme variability. In chapter 1, it is explained Behavioral finance tries to understand and justify real investor behavior in contrast to traditional finance which predicated on expectations for how markets and investors would act. In chapter 2, it is studied that Investors' emotional peaks and valleys frequently follow the "cycle of investor emotions. Behavioral finance uses well-identified psychological biases to explain abnormalities in financial markets, as investors frequently have a predisposition to gravitate towards particular sorts of behaviors, leading to cognitive errors. That’s why we analyse all the possible types of investors. Chapter 3, continues with the prospect theory analysis and its challenges in the application of the model. It is widely recognized as the most accurate description of how individuals judge threat in experimental settings. In chapter 4, an empirical approach has been implemented. The research examines the prospect on the investors all in all based on their profile as risk lovers or risk averse investors but also their reaction based on the current's events. More specifically, which factors and which behavioral errors that have already been reported can be identified and in this study. A questionnaire was created to conduct the research. A questionnaire was created and was sent was on google online form.
Λέξη κλειδί :Συμπεριφορική χρηματοοικονομική
Ψυχολογία των επενδυτών
Συμπεριφορικά σφάλματα
Θεωρία προοπτικής
Τύποι επενδυτών
Behavioral finance
Psychology of investors
Behavioral biases
Prospect theory
COVID-19
Διαθέσιμο από :2022-09-21 13:55:37
Ημερομηνία έκδοσης :21-07-2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-09-21 13:55:37
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Spinou_2022.pdf

Τύπος: application/pdf