ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Do M&As create value? An empirical evidence on the european banking sector
Εναλλακτικός τίτλος :Δημιουργούν οι εξαγορές και συγχωνεύσεις αξία; Μια εμπειρική απόδειξη για τον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα
Δημιουργός :Σταυριανάκος, Ιωάννης
Stavrianakos, Ioannis
Συντελεστής :Rompolis, Leonidas (Επιβλέπων καθηγητής)
Leledakis, Georgios (Εξεταστής)
Spyrou, Spyros (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :53p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9662
Περίληψη :Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές παραμένουν ένα από τα πιο δημοφιλή θέματα στον τομέα των οικονομικών και των χρηματοοικονομικών. Μια συνήθης ερώτηση σχετικά με τις συγχωνεύσεις και εξαγορές είναι κατά πόσον δημιουργούν σημαντική αξία για τους μετόχους τους, είτε για τις εξαγοράζουσες επιχειρήσεις είτε για τους στόχους. Η παρούσα μελέτη εξετάζει τη δημιουργία αξίας από τις εξαγορές και συγχωνεύσεις για τους μετόχους του στόχου στον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα από το 2005 έως το 2021, μια περίοδο που περιλαμβάνει τη μεγάλη στεγαστική κρίση του 2008, η οποία επηρέασε το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Οι μελέτες γεγονότων είναι πρακτικά εμπειρικές αναλύσεις που εξετάζουν τον αντίκτυπο ενός σημαντικού γεγονότος στην αξία ενός τίτλου, όπου στην προκειμένη περίπτωση είναι η ανακοίνωση εξαγορών και συγχωνεύσεων. Αυτό γίνεται με τον υπολογισμό των υπερ αποδόσεων της υπό εξέταση μετοχής, οι οποίες αντικατοπτρίζουν τις αποδόσεις που θα είχαν πραγματοποιηθεί εάν δεν είχε λάβει χώρα το υπό ανάλυση γεγονός από τις πραγματικές αποδόσεις των μετοχών. Η σύγχρονη βιβλιογραφία δείχνει ότι οι μέτοχοι της εταιριας στόχου λαμβάνουν σημαντικές και θετικές υπερ αποδόσεις, ενώ η κατάσταση με τους αγοραστές δεν είναι σαφής, καθώς αναφέρουν μηδενικές έως αρνητικές μη σημαντικές υπερ αποδόσεις. Λόγω των ανωτέρω, η παρούσα μελέτη θα επικεντρωθεί αποκλειστικά στην αντίδραση του δείκτη για τις επιχειρήσεις-στόχους. Εκτός από το κοινώς χρησιμοποιούμενο υπόδειγμα της αγοράς, χρησιμοποιώ το υπόδειγμα 3 παραγόντων του Fama French καθώς και το υπόδειγμα 5 παραγόντων του Fama French, τα οποία στοχεύουν στην καλύτερη εξήγηση των αναμενόμενων αποδόσεων, καθώς αποτυπώνουν αποτελεσματικότερα τη διακύμανση των μέσων αποδόσεων. Τα αποτελέσματα παρέχουν ενδείξεις ότι οι μέτοχοι της εταιρείας-στόχου έλαβαν πράγματι υψηλές και θετικές υπερ αποδόσεις, υποστηρίζοντας τα ευρήματα της σχετικής βιβλιογραφίας ότι η αγορά αντιδρά θετικά για την εταιρεία-στόχο στην είδηση μιας συγχώνευσης και εξαγοράς. Η συμπερίληψη των πρόσθετων υποδειγμάτων τιμολόγησης περιουσιακών στοιχείων συμπληρώνει τα ευρήματα του κοινού υποδείγματος της αγοράς.
Mergers & Acquisitions remain one of the most researched topics among the field of Economics and Finance. A commonly asked question regarding Mergers & Acquisitions is whether they create any significant value to their shareholders, either for the acquiring firms or the targets. This study examines the M&A value creation for the target’s shareholders in the European banking sector from 2005 until 2021, a period that includes the major housing crisis of 2008 which impacted the global financial system. Event studies are practically empirical analysis that examine the impact of a significant event on the value of a security, where in this case it is the M&A announcement. This is done by calculating the under-examination stock’s abnormal returns, which reflect the returns that would have been realized if the analyzed event would not have taken place from the actual returns of the stocks. The up-to-date literature suggests that the target’s shareholders receive significant and positive abnormal returns, while the situation with the acquirers in not clear as they report zero to negative insignificant abnormal returns. Due to the above, the present study will be focused solely on the marker reaction for the target firms. Aside from the commonly used market model, I utilize the Fama French 3 factors model as well as the Fama French 5 factors model which aim to better explain the expected returns as they capture more efficiently the variation in average returns. The results provide evidence that the target’s shareholders received indeed high and positive abnormal returns, supporting the findings of the relevant literature that the market reacts positively about the target firm in the news of a Merger and Acquisition. The inclusion of the additional assets pricing models complements the findings of the common market model.
Λέξη κλειδί :Εξαγορές
Συγχωνεύσεις
Υπερ αποδόσεις
Σωρευτικές υπερ αποδόσεις
Mergers
Acquisitions
Abnormal returns
Cumulative abnormal returns
Ημερομηνία :29-09-2022
Ημερομηνία κατάθεσης :30-09-2022
Ημερομηνία αποδοχής :30-09-2022
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Stavrianakos_2022.pdf

Τύπος: application/pdf