ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :An investigation of the behavioural antecedents of supply chain relationships and their impact on supply chain integration and performance
Δημιουργός :Tsanos, Christos
Τσάνος, Χρήστος
Συντελεστής :Zografos, Constantinos (Επιβλέπων καθηγητής)
Manthou-Fragkopoulou, Vasiliki (Εξεταστής)
Soderquist, Klas Eric (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Management Science and Technology (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :243p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9673
Περίληψη :Collaboration among supply chain partners is considered to lead to improved levels of integration and performance across the supply chain. Integration appears to be motivated by appropriate organizational and operational conditions in order to demonstrate a positive effect onperformance. Extant research has focused more on examining why establishing collaboration between supply chain partners leads to integration and performance benefits and what these benefits are, but not on precedent factors affecting the development of collaborative relationships.The behavioural antecedents of supply chain relationships constitute an intuitively appealing set of conditions for collaborative relationship management between supply chain partners that has not been examined extensively in practice. Behavioural antecedents can function as building blocks which help to bind partners together in such relationships and may contribute to achieving higher integration and performance. Yet, research on the effects of such behavioural factors of interorganizational relationships on supply chain integration and performance is limited. At the sametime, academic literature in the fields of organizational behaviour and organizational psychology identifies behavioural factors in inter-firm and employee-firm relationships that could be investigated in the context of supply chain interorganizational relationships. Therefore, the investigation of the effects of supply chain relationship antecedents on integration and performance constitutes a value- adding research contribution.This thesis investigates the effects of behavioural antecedents of collaboration in supply chain relationships on integration and performance by developing and empirically validating a model linking these three constructs
Η συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων μερών σε μία εφοδιαστική αλυσίδα θεωρείται ότι οδηγεί σε αυξημένα επίπεδα ολοκλήρωσης και απόδοσης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η βελτίωση του επιπέδου ολοκλήρωσης της εφοδιαστικής αλυσίδας οφείλει να ενισχύεται από τις κατάλληλες οργανωσιακές και λειτουργικές συνθήκες προκειμένου να οδηγήσει σε υψηλότερη απόδοση. Η υπάρχουσα ερευνητική δραστηριότητα έχει εστιαστεί περισσότερο στη διερεύνηση των ωφελειών που προκύπτουν για την ολοκλήρωση και την απόδοση της εφοδιαστικής αλυσίδας από την ανάπτυξη συνεργατικών σχέσεων μεταξύ των συμμετεχόντων μερών σε μία εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά δεν έχει διερευνήσει επαρκώς τους παράγοντες που προηγούνται της ανάπτυξης συνεργατικών σχέσεων και την επηρεάζουν. Οι προγενέστεροι συμπεριφορικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις σχέσεις μεταξύ των συμμετεχόντων μερών σε μία εφοδιαστική αλυσίδα συνιστούν μια κατηγορία συνθηκών για τηδιαχείριση συνεργατικών σχέσεων που δεν έχει διερευνηθεί επαρκώς. Αυτοί οι συμπεριφορικοί παράγοντες μπορούν να λειτουργήσουν ως δομικά στοιχεία για την δέσμευση των συμμετεχόντων σε συνεργατικές σχέσεις και να συνεισφέρουν στην επίτευξη υψηλότερου βαθμού ολοκλήρωσης και απόδοσης. Εντούτοις, η ερευνητική δραστηριότητα για τις επιπτώσεις των συμπεριφορικών παραγόντων στην ολοκλήρωση και την απόδοση της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι περιορισμένη. Ταυτόχρονα, η ακαδημαϊκή βιβλιογραφία στους τομείς της οργανωσιακής συμπεριφοράς και της οργανωσιακής ψυχολογίας έχει αναγνωρίσει συμπεριφορικούς παράγοντες που ενυπάρχουν στις ενδοεπιχειρησιακές σχέσεις και τις σχέσεις εργαζόμενου-επιχείρησης που θα μπορούσαν να διερευνηθούν στο πλαίσιο των διεπιχειρησιακών σχέσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα. Κατά συνέπεια, η διερεύνηση των επιπτώσεων των προγενέστερων συμπεριφορικών παραγόντων που επηρεάζουν τη δημιουργία συνεργατικών σχέσεων στο βαθμό ολοκλήρωσης και την απόδοση της εφοδιαστικής αλυσίδας συνιστά μια ερευνητική συνεισφορά με προστιθέμενη αξία.Αυτή η διατριβή εξετάζει την επίδραση των συμπεριφορικών παραγόντων σε συνεργατικές σχέσεις μεταξύ συμμετεχόντων μερών της εφοδιαστικής αλυσίδας στο βαθμόολοκλήρωσης και την απόδοση της εφοδιαστικής αλυσίδας, μέσω της ανάπτυξης και εμπειρικής επικύρωσης ενός υποδείγματος που συσχετίζει τα τρία προαναφερθέντα δομικά στοιχεία.
Λέξη κλειδί :Εφοδιαστική αλυσίδα
Συμπεριφορά
Supply chain
Antecedents
Behavior
Ημερομηνία :31-05-2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Tsanos_2016.pdf

Τύπος: application/pdf