ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :ESG αναφορές και χειραγώγηση κερδών στην Ευρωζώνη
Εναλλακτικός τίτλος :ESG reports and earnings management in the Eurozone
Δημιουργός :Φλοκάλης, Αθανάσιος
Συντελεστής :Αναγνωστοπούλου, Σεραΐνα (Επιβλέπων καθηγητής)
Τοπάλογλου, Νικόλαος (Εξεταστής)
Παγκράτης, Σπυρίδων (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :67σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9677
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με τη διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στη βιώσιμη ανάπτυξη, δηλαδή τη κοινωνικά υπεύθυνη και διαφανή λειτουργία των επιχειρήσεων, όπως αυτή μετράται μέσω των ESG Scores (Environmental, Social and Governance Scores), και στο επίπεδο πρακτικών χειραγώγησης κερδών (earnings management) που εφαρμόζουν. Η χειραγώγηση των κερδών είναι μια μη ηθική πρακτική των επιχειρήσεων όπου εκμεταλλευόμενες τη λογιστική νομοθεσία και στο πλαίσιο της δημιουργικής λογιστικής (creative accounting) δημοσιεύουν ένα επίπεδο κερδών διαφορετικό από το πραγματικό. Μια επιχείρηση η οποία συμπεριφέρεται με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο και λειτουργεί με σημαντικά υψηλό επίπεδο διαφάνειας, είναι λογικό να είναι, σε γενικές γραμμές, ηθική και η διοίκηση της να χαρακτηρίζεται αναλόγως με συνέπεια στις καθημερινές λειτουργίες και τακτικές αποφάσεις, αλλά και οι πιο στρατηγικές αποφάσεις μακροχρόνιου χαρακτήρα να λαμβάνονται κάτω από ένα αντίστοιχο πρίσμα ηθικής. Αυτό σημαίνει, κάτω από την θεωρία αυτή, γνωστή και ως διαφάνεια στην χρηματοοικονομική αναφορά (transparent financial reporting), ότι επιχειρήσεις με υψηλό (χαμηλό) επίπεδο κοινωνικά υπεύθυνης και διαφανούς λειτουργίας θα τείνουν να εφαρμόζουν σε χαμηλό (υψηλό) βαθμό μια μη ηθική πρακτική όπως είναι η πρακτική χειραγώγησης των κερδών. Μετά από μια θεωρητική αναφορά πάνω στις έννοιες της ηθικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων και στη χειραγώγηση των κερδών, αλλά και πάνω στη σχέση που τις διέπει, στο πλαίσιο της βιβλιογραφικής αναφοράς, πραγματοποιήθηκε και σχετική εμπειρική έρευνα.Πιο συγκεκριμένα, σε δείγμα 7,911 επιχειρήσεων από την Ευρωζώνη για την περίοδο 2006-2020 εξετάστηκε κατά πόσο το επίπεδο ηθικής συμπεριφορά των επιχειρήσεων, όπως αυτό μετράται μέσω των ESG Scores, επηρεάζει το επίπεδο χειραγώγησης των κερδών. Βρέθηκε ότι οι επιχειρήσεις με περισσότερο ηθική συμπεριφορά, δηλαδή με αυξημένο επίπεδο δράσεων κοινωνικής ευθύνης και βιώσιμης λειτουργίας, αλλά και διαφανούς διακυβέρνησης, τείνουν να καταφεύγουν σε χαμηλότερο επίπεδο χειραγώγησης των κερδών, επιβεβαιώνοντας, έτσι, την υπόθεση της διαφανούς χρηματοοικονομικής αναφοράς.
This dissertation deals with the exploration of relationship between the sustainable growth of firm and, more particularly, the social responsible and transparent operation of firms, as it is measured by ESG Scores (Environmental, Social and Governance Scores), and the level of earnings management they may employ. Earnings management is considered as a non-ethical practice of firms which exploit the accounting legislation and in the context of creative accounting they disclose an earnings level different from the real. A firm which behaves with social responsible way and operates under high level of transparency, it sounds logical to be ethical and its management to be similarly characterized. This practically means that in its daily operations and tactical decision, as well as its strategic long-term decisions to be made under an ethical perspective. Therefore, under the relevant theory, known as transparent financial reporting, firms with high (low) level of social responsible and transparent operation they will tend to employ low (high) level of an non-ethical practice like earnings management. After a theoretical reference about the concepts of ethical behavior of firms, the earnings management and their relationship, in the context of literature review, an empirical research took place. More particularly, in a sample of 7,911 firms from Eurozone for years 2006-2020, it was investigated whether the ethics level of firms, as it is measured by ESG Scores, affects the level of earnings management. It was found that firms with more ethics, with increased level of social responsibility actions, sustainable operations and with transparent governance, tend to employ lower level of earning management, confirming the transparency financial reporting assumption.
Λέξη κλειδί :Βιωσιμότητα
Χειραγώγηση κερδών
Ευρωζώνη
Environment, Social, Governance (ESG)
Earnings management
Eurozone
Διαθέσιμο από :2022-10-05 19:07:38
Ημερομηνία έκδοσης :10/05/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-10-05 19:07:38
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Flokalis_2022.pdf

Τύπος: application/pdf