ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :ECB: past and future challenges and credibility
Εναλλακτικός τίτλος :ΕΚΤ: παρελθοντικές και μελλοντικές προκλήσεις και αξιοπιστία
Δημιουργός :Σκαλτσάς, Χρήστος
Skaltsas, Christos
Συντελεστής :Katsimi, Margarita (Επιβλέπων καθηγητής)
Chatzipanagiotou, Panagiotis (Εξεταστής)
Konstantinou, Panagiotis (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :64p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9711
Περίληψη :Η ΕΚΤ ιδρύθηκε λίγο περισσότερο από 20 χρόνια πριν αντιμετωπίζοντας έκτοτε πολλές προκλήσεις και αναπτύσσοντας τη δομή και τα εργαλεία της. Σήμερα έρχεται αντιμέτωπη με πρωτοφανείς προκλήσεις όπως η πανδημία και η κλιματική αλλαγή που απειλούν τη διεξαγωγή της νομισματικής πολιτικής, της οικονομικής δραστηριότητας και της αξιοπιστίας αυτού του θεσμού. Η αξιοπιστία είναι πολύ σημαντική για τη διεξαγωγή της νομισματικής πολιτικής και νέες προκλήσεις μπορεί να τη μειώσουν και να προκαλέσουν οικονομικά προβλήματα και να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής και της οικονομίας γενικότερα.Στο πλαίσιο αυτό, η συγκεκριμένη εργασία αναλύει τις προκλήσεις που αντιμετώπισε η ΕΚΤ και τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν προκειμένου να τις αντιμετωπίσουν, την αξιοπιστία υπό αβεβαιότητα και τη σχέση με τον πληθωρισμό. Επιπλέον, η πρόκληση της κλιματικής αλλαγής και των πιθανών αντιδράσεων αναλύεται επίσης με εμπειρικά δεδομένα σχετικά με το τι επηρεάζει την εμπιστοσύνη στην ΕΚΤ.
ECB was established a bit more than 20 years ago facing numerous challenges and developing its structure and tools ever since. It is faced now with unprecedented challenges like the pandemic and climate change threatening the conduct of the monetary policy, economic activity and the credibility of this institution. Credibility is really important for the conduct of monetary policy and new challenges may diminish it, causing financial problems and affecting the effectiveness of monetary policy and the economy in general.In this context, this paper analyzes the challenges ECB faced and the policies implemented in order to confront them, credibility under uncertainty and the relationship with inflation. Furthermore, the challenge of climate change and possible reactions is also analyzed with empirical data on what affects trust in ECB.
Λέξη κλειδί :Νομισματική πολιτική
Αξιοπιστία
Πληθωρισμός
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
Monetary policy
Credibility
Inflation
European Central Bank (ECB)
Διαθέσιμο από :2022-10-12 14:35:21
Ημερομηνία έκδοσης :27-09-2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-10-12 14:35:21
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Skaltsas_2022.pdf

Τύπος: application/pdf