ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Determinants of fiscal capacity
Εναλλακτικός τίτλος :Παράγοντες δημοσιονομικής ικανότητας
Δημιουργός :Zogopoulos, Christos
Ζωγόπουλος, Χρίστος
Συντελεστής :Kammas, Pantelis (Επιβλέπων καθηγητής)
Roumanias, Konstantinos (Εξεταστής)
Konstantinou, Panagiotis (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :49p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9729
Περίληψη :Η δημοσιονομική ικανότητα είναι σημαντική για κάθε έθνος, διότι επιτρέπει την ανάπτυξη του, το κατά πόσο αυτό θα είναι κυρίαρχο αλλά και την ποσότητα και ποιότητα των δημόσιων αγαθών των οποίων προσφέρει στην κοινωνία. Στη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία προσπαθούμε να κατανοήσουμε τους παράγοντες εκείνους που οδήγησαν ορισμένα κράτη να έχουν υψηλή δημοσιονομική ικανότητα ενώ κάποια άλλα όχι. Για να το ελέγξουμε αυτό δημιουργήσαμε δύο διαφορετικά οικονομετρικά μοντέλα, έχοντας ως εξαρτημένη μεταβλητή τη φορολογία εισοδήματος και κυρίες ανεξάρτητες τις τρεις βασικές μεταβλητές που συστήνει η βιβλιογραφία, τον πόλεμο, την αστικοποίηση και το πολίτευμα. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική και ξεκάθαρη σχέση μεταξύ αστικοποίησης και μη δημοκρατικών πολιτευμάτων, όσο αφορά την υιοθέτηση φόρου εισοδήματος. Τέλος, ελέγχουμε και άλλες μεταβλητές οι οποίες εμφανίζονται στη βιβλιογραφία όπως ο ανταγωνισμός μεταξύ των κοινωνικών τάξεων, ύπαρξη αριστερής κυβέρνησης και το κατά πόσο υπάρχει ένα ανταγωνιστικό σύστημα διεκδίκησης της εξουσίας, και παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα τους.
Fiscal capacity is significant for every nation because it has a crucial impact on development, sovereignty, and the ability to provide a high quantity and quality of public goods. In this master’s thesis assignment, we attempt to comprehend the critical elements that have brought some countries to a high degree of fiscal capability while others have not. Furthermore, for this reason, we build two distinct econometric models, the Ordinary Least square model and the logistic model, having personal income tax as the dependent variable and as the main explanatory variables, war, urbanization, and political regime, as the literature suggests. We show evidence for a positive, statistically significant, and robust relationship between urbanization, authoritarian regime, and personal income tax introduction. Finally, we examine the effects of additional variables such as class competition and left governance and present their results
Λέξη κλειδί :Δημοσιονομική ικανότητα
Πόλεμος
Αστικοποίηση
Πολιτικό καθεστώς
Fiscal capacity
Personal income tax
War
Urbanization
Political regime
Διαθέσιμο από :2022-10-13 17:42:15
Ημερομηνία έκδοσης :28-09-2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-10-13 17:42:15
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Zogopoulos_2022.pdf

Τύπος: application/pdf