ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :EU taxonomy: a case study in Greek companies listed in Athens stock exchange market
Εναλλακτικός τίτλος :Ταξινομια ΕΕ: μελέτη περίπτωσης σε ελληνικές εταιρείες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Δημιουργός :Κατσαγούνος, Δημήτριος
Katsagounos, Dimitrios
Συντελεστής :Koundouri, Phoebe (Επιβλέπων καθηγητής)
Chalkos, Georgios (Εξεταστής)
Chatzistamoulou, Nikos (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :62p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9731
Περίληψη :Η επίτευξη του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 οδήγησε την Επιτροπή της ΕΕ να αναπτύξει μια ταξινόμηση για βιώσιμες επενδύσεις, έτσι ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι να είναι καλά ενημερωμένοι για το ποιες οικονομικές δραστηριότητες μπορούν να θεωρηθούν και να κατηγοριοποιηθούν ως βιώσιμες. Η Ταξινομία της ΕΕ είναι ένα σημαντικό βήμα προς μια πιο διαφανή οικονομία, απαλλαγμένη από φαινόμενα πράσινου ξεπλύματος σε όλους τους πιθανούς οικονομικούς τομείς. Η παρούσα μελέτη διερευνά το επίπεδο ωριμότητας που παρουσιάζει ένα δείγμα 39 εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών όσον αφορά την Ταξινομία της ΕΕ και όλες τις σχετικές υποχρεώσεις για το 2021. Το δείγμα δεν επιλέχθηκε τυχαία, αντιθέτως, πρόκειται για ομάδα εταιρειών που η 3K Investment Partners Ανώνυμη Εταιρεία Αμοιβαίων Κεφαλαίων (3KIP) έχει στο χαρτοφυλάκιό της. Με βάση το άρθρο 8 της Ταξινομίας της ΕΕ, κάθε εταιρεία εξετάστηκε με βάση τις δημοσιευμένες πληροφορίες των ετήσιων εκθέσεων της για το 2021. Το πρώτο βήμα ήταν να γίνει διάκριση των εταιρειών που οφείλουν να υποβάλλουν έκθεση για την Ταξινόμηση σύμφωνα με την Οδηγία Αναφοράς από εκείνες που δεν το κάνουν και στη συνέχεια , για να διερευνηθεί σε ποιο βαθμό οι εταιρείες που ευθυγραμμίζονται με τις αρχές αναφοράς της Ταξινόμησης της ΕΕ ακολουθούν αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές. Η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι από τις 16 εταιρείες που είναι υποχρεωμένες να υποβάλουν έκθεση για την Ταξινομία της ΕΕ, περίπου το 75% αυτών βρίσκεται σε καλό επίπεδο, παρόλο που υπάρχει αρκετό περιθώριο βελτίωσης.
Achieving the goal of climate neutrality by 2050 has led the EU Commission to develop a taxonomy for sustainable investments, such that all stakeholders are well informed of which economic activities can be considered and categorized as sustainable. The EU Taxonomy is a major step towards a more transparent economy, free of green washing phenomena in all possible economic sectors. This study investigates the level of maturity that a sample of 39 companies listed in the Athens Stock Exchange Market presents in terms of the EU Taxonomy reporting and all related obligations for 2021. The sample was not chosen randomly, instead, it is a group of companies that 3K Investment Partners Mutual Fund Management Company (3KIP) has in its portfolio. Based on EU Taxonomy’s Article 8, each company was examined on the published information of their annual reports for 2021. The first step was to distinguish the companies that ought to report on EU Taxonomy according to the Reporting Directive, from those who don’t, and afterwards, to investigate in what extent do the companies aligned with EU Taxonomy’s reporting principles are following these guidelines. The study reaches the conclusion that out of the 16 companies which are obliged to report on the EU Taxonomy, 75% of them scored high, even though there is a lot of room left for further development.
Λέξη κλειδί :Ευρωπαϊκή ταξινομία
Βιώσιμη χρηματοδότηση
Χρηματιστήριο αξιών Αθηνών
EU taxonomy
Sustainable finance
Athens stock exchange
Διαθέσιμο από :2022-10-13 20:44:22
Ημερομηνία έκδοσης :20-09-2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-10-13 20:44:22
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Katsagounos_2022.pdf

Τύπος: application/pdf