ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Cross-listing arbitrage opportunities for greek stocks in the german market
Εναλλακτικός τίτλος :Ευκαιρίες κερδοσκοπίας για τις ελληνικές μετοχές στα γερμανικά χρηματιστήρια
Δημιουργός :Minchev, Radostin
Συντελεστής :Kavussanos, Manolis G. (Επιβλέπων καθηγητής)
Chalamandaris, George (Εξεταστής)
Tsekrekos, Andrianos (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :81p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9837
Περίληψη :Η παρούσα εργασία εξετάζει τις πιθανές ευκαιρίες κερδοσκοπίας για ελληνικές μετοχές εισηγμένες σε γερμανικά χρηματιστήρια, καθώς και την επίδραση του τόπου διαπραγμάτευσης στις διαφορές απόδοσης μεταξύ αυτών των δύο αγορών. Χρησιμοποιώντας ένα μοναδικό δείγμα 149 διαφορετικών καταχωρημένων μετοχών για 43 ελληνικές μετοχές για τη χρονική περίοδο 2013 έως το τέλος του 2021, τα στοιχεία για τις ιστορικές ευκαιρίες κερδοσκοπίας και τα σχετικά πιθανά κέρδη υπολογίζονται χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικά σύνολα εμπειρικών δεδομένων. Τα αποτελέσματα δείχνουν πολλές περιπτώσεις όπου η εφαρμογή μιας στρατηγικής συναλλαγών άμεσου αρμπιτράζ μεταξύ εγχώριας και ξένης αγοράς μπορεί να αποφέρει δίκαιες αποδόσεις 2,51% κατά μέσο όρο έως και σχεδόν 20% σε ορισμένες σπάνιες περιπτώσεις. Το μεγαλύτερο μέρος της συχνότητας που σχετίζεται με αυτές τις ευκαιρίες αποδίδεται στο Χρηματιστήριο της Στουτγάρδης για το οποίο τα αποτελέσματα φαίνεται να αποκλίνουν από τα υπόλοιπα Γερμανικά Χρηματιστήρια. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση και των δύο συνόλων δεδομένων υποδηλώνουν έντονα ότι η κατεύθυνση του arbitrage συνδέεται σχεδόν πάντα με υψηλότερες τιμές διαπραγμάτευσης στα Χρηματιστήρια Αθηνών από εκείνες των ξένων εισηγμένων σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση. Για να μελετηθεί η επίδραση της τοποθεσίας στις αποδόσεις των μετοχών, ο Γενικός Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών και ο Γερμανικός δείκτης Νταξ( Deutsche Boerse Dax Index ) ορίζονται σε διακομιστές που αντιπροσωπεύουν κάθε τοποθεσία αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης αποδεικνύουν ότι η εγχώρια αγορά (Ελλάδα) λειτουργεί ως πρωτογενής αγορά στην προκειμένη περίπτωση και η αγορά εξωτερικού (Γερμανία) λειτουργεί ως δευτερογενής με δύο μόνο εξαιρέσεις, αυτή της Τράπεζας της Ελλάδος και της Αρχής Λιμένος Πειραιώς Α.Ε., όπου η γερμανική αγορά έχει συνολικά μεγαλύτερη επιρροή στις αποκλίσεις των αποδόσεων των μετοχών.
This paper examines the possible arbitrage opportunities for Greek issued stocks cross-listed in German stock exchanges, as well as the trading location effect on the return differentials between these two markets. By using a unique sample of 149 different listings for 43 Greek issued stocks for the time period of 2013 to the end of 2021, evidence of historical arbitrage opportunities and the associated profits generated are calculated using two different sets of trade data. Results point to multiple occasions where applying a direct arbitrage trading strategy between home and foreign market can generate fair returns of 2.51% on average up to almost 20% in some rare occasions. The largest part of the frequency associated with these opportunities is attributed to Stuttgart Stock Exchange for which the results seem to be deviate from the rest of the German Stock Exchanges. The results produced by using both sets of data strongly suggest that the direction of the arbitrage is almost always associated with higher trading prices in the Athens Stock Exchanges than those of the foreign listings in each individual case. To study the location effect on the returns of the cross-listed stocks, Athens Composite Share Price Index and Deutsche Boerse Dax Index are set proxies representing each location respectively. The results of the regression establish that the home market (Greece) acts as the primary market in this case and the foreign market (Germany) acts as the secondary with only two exceptions, that of Bank of Greece and Piraeus Port Authority SA, where the German market has an overall greater influence on stock return differentials.
Λέξη κλειδί :Εξισορροπητική κερδοσκοπία
Αρμπιτράζ
Ελληνικές μετοχές
Γερμανική αγορά
Τοποθεσία διαπραγμάτευσης
Cross-listing
Arbitrage
Greek stocks
German market
Trading location
Διαθέσιμο από :2022-11-09 18:05:08
Ημερομηνία έκδοσης :12-07-2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-11-09 18:05:08
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Minchev_2022.pdf

Τύπος: application/pdf