ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Approximate Bayesian computation methods for finite mixture models
Εναλλακτικός τίτλος :Προσεγγιστικές Μπεϋζιανές υπολογιστικές μέθοδοι για μοντέλα πεπερασμένων μίξεων κατανομών
Δημιουργός :Γκιόκας, Ιωάννης
Gkiokas, Ioannis
Συντελεστής :Papastamoulis, Panagiotis (Επιβλέπων καθηγητής)
Karlis, Dimitrios (Εξεταστής)
Ntzoufras, Ioannis (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Statistics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :50p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9844
Περίληψη :Τα μοντέλα μείξεων κατανομών, χρησιμοποιούνται στη στατιστική εδώ και αιώνες, παρέχοντας ένα γενικό πλαίσιο μοντελοποίησης τόσο για την Μπεϋζιανή όσο και για τη κλασική στατιστική συμπερασματολογία. Επιπλέον, όσον αφορά την Μπεϋζιανή συμπερασματολογία, χρησιμοποιούνται συνήθως οι μέθοδοι Markov Chain Monte Carlo όταν πρόκειται για μοντέλα μείξεων κατανομών. Η παρούσα διατριβή ασχολείται με μια εναλλακτική Μπεϋζιανή προσέγγιση για τη μοντελοποίηση μοντέλων μείξεων κατανομών, τις Προσεγγιστικές Μπεϋζιανές Υπολογιστικές μεθόδους. Συγκεκριμένα, σκοπός των μεθόδων αυτών είναι η προσέγγιση της εκ των υστέρων πιθανότητας των άγνωστων παραμέτρων του μοντέλου μείξεων κατανομών χρησιμοποιώντας κάποιες στατιστικές ποσότητες. Τέλος, μία μελέτη προσομοίωσης λαμβάνει χώρα, στην οποία ορισμένοι αλγόριθμοι ABC εφαρμόζονται κάτω από διάφορα σενάρια, σε πεπερασμένα κανονικά μοντέλα μείξης.
Mixture models have been used in statistics for ages, providing a general framework of modeling both for Bayesian and frequentist inference. Furthermore, regarding the Bayesian inference, it is usually used Markov Chain Monte Carlo methods when it comes to mixture models. This thesis deals with an alternative Bayesian approach for mixture modeling, the Approximate Bayesian Computation methods. Specifically, the purpose of these methods is to approximate the posterior probability of the unknown parameters of the mixture model using summary statistics. Lastly, a simulation study is taken place in which some ABC algorithms are implemented under various cases in finite Normal mixture models.
Λέξη κλειδί :Προσεγγιστικές μέθοδοι
Μπεϋζιανές μέθοδοι
Υπολογιστικές μέθοδοι
Approximate Bayesian computation
Likelihood-free methods
Posterior approximation
Διαθέσιμο από :2022-11-10 13:53:40
Ημερομηνία έκδοσης :09-11-2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-11-10 13:53:40
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Gkiokas_2022.pdf

Τύπος: application/pdf