ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Η τεχνολογία ως αρωγός των τραπεζών στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και ο ρόλος του λογιστή
Εναλλακτικός τίτλος :Money laundering. The technology as an aid to banks in the fight against money laundering and the role of the accountant
Δημιουργός :Βενετόπουλος, Χρήστος
Συντελεστής :Καρατζήμας, Σωτήριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Δουκάκης, Λεωνίδας (Εξεταστής)
Δεμοιράκος, Ευθύμιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :100σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9846
Περίληψη :Το ξέπλυμα χρήματος έχει άμεση σύνδεση με τα χειρότερα εγκλήματα, το ύψος του είναι δυσθεώρητο και οι μέθοδοι ξεπλύματος εξελίσσονται συνεχώς. Δύο παράγοντες κλειδιά για την καταπολέμηση του είναι οι τράπεζες και οι λογιστές. Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνήσει ζητήματα που άπτονται του ξεπλύματος χρήματος, όπως τα στάδια και οι μέθοδοι ξεπλύματος, οι προκλήσεις των τραπεζών, οι λειτουργίες καταπολέμησης ξεπλύματος των τραπεζών, οι νέες τεχνολογίες, και πως βοηθούν τις τράπεζες να μειώσουν τα προβλήματα τους. Επίσης, είναι η διερεύνηση του ρόλου-ευθυνών-υποχρεώσεων που έχει ο λογιστής, όσον αφορά το ξέπλυμα, και η διενέργεια έρευνας, μέσω ερωτηματολογίου απευθυνόμενο σε εξωτερικούς λογιστές, με ερωτήσεις σχετικές με το ξέπλυμα για την εξαγωγή συμπερασμάτων.Από την μία, οι τράπεζες αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά την καταπολέμηση του ξεπλύματος. Η χρήση της τεχνολογίας μπορεί να βοηθήσει στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες, καθώς μπορεί να κάνει τα μέτρα για την καταπολέμηση του ξεπλύματος ταχύτερα, φθηνότερα και αποτελεσματικότερα. Από την άλλη, οι λογιστές εμφανίζουν πολύ υψηλό κίνδυνο διευκόλυνσης της διαδικασίας ξεπλύματος, που οφείλεται στην φύση των υπηρεσιών που προσφέρουν και σε άλλους ποικίλους παράγοντες. Ο λογιστής πρέπει να διαθέτει ήθος, να γνωρίζει και να τηρεί τη νομοθεσία και τον Κώδικα Δεοντολογίας του. Κάποια βασικά ευρήματα του ερωτηματολογίου είναι ότι οι λογιστές δεν γνωρίζουν αρκετά τις διαδικασίες-υποχρεώσεις-κυρώσεις σχετικά με ξέπλυμα, η έλλειψη σχετικής εκπαίδευσης και ότι δεν γίνονται καταγγελίες στις αρχές. Επιπλέον, λαμβάνεται υπόψιν από τους λογιστές η επικινδυνότητα του πελάτη και αποτελεί λόγο απόρριψης του. Επίσης, ο ρόλος του λογιστή, όσον αφορά την καταπολέμηση του ξεπλύματος θεωρείται πολύ σημαντικός και ο εντοπισμός του ξεπλύματος από τον λογιστή, σε σχέση με τις αρχές, θεωρείται ευκολότερος. Τέλος, δεν πραγματοποιούνται εσωτερικοί έλεγχοι ξεπλύματος στα λογιστικά γραφεία-εταιρείες.Κλείνοντας, όσο υπάρχουν εγκλήματα που παράγουν έσοδα, τόσο θα υπάρχει και η ανάγκη νομιμοποίησης τους. Εντούτοις, η προσπάθεια περιορισμού του φαινομένου είναι αναγκαία.
Money laundering is closely related to the worst crimes, its magnitude is extremely high, and the methods of laundering are constantly evolving. Two key factors in combating this are banks and accountants.The dissertation aims to investigate issues related to money laundering, such as the stages and methods of money laundering, the challenges of banks, the anti-money laundering functions of banks, the new technologies, and how they help banks reduce their problems. Also, it is the investigation of the role-responsibilities-obligations that the accountant has, regarding the laundering, and the conduct of research, through a questionnaire addressed to external accountants, with questions related to the laundering to draw conclusions.On the one hand, banks are facing difficulties in combating money laundering. The use of technology can help banks deal with difficulties, as it can make anti-money laundering measures faster, more affordable, and more effective. On the other hand, accountants have a very high risk of facilitating the laundering process, due to the nature of the services they offer and a variety of other factors. The accountant must have ethics and know and comply with his legislation and the Code of Ethics. Some key findings of the questionnaire are that the accountants do not know enough about the procedures-obligations-penalties regarding laundering, the lack of relevant training and that no complaints are made to the authorities. In addition, accountants consider the client’s risk and is a reason for his rejection. Also, the role of the accountant is considered very important in terms of combating money laundering, and the detection of laundering by the accountant is considered easier in comparison with authorities. Finally, there are no internal money laundering audits in the accounting firms-companies.In conclusion, if there are crimes that generate revenue, there will be a need to legitimize them. However, the effort to reduce money laundering is necessary.
Λέξη κλειδί :Ξέπλυμα χρήματος
Τράπεζα
Τεχνολογία
Καταπολέμηση ξεπλύματος χρήματος
Λογιστής
Money laundering
Bank
Technology
Anti-money laundering
Accountant
Διαθέσιμο από :2022-11-10 18:51:28
Ημερομηνία έκδοσης :01-07-2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-11-10 18:51:28
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Venetopoulos_2022.pdf

Τύπος: application/pdf