ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Value creation through mergers and acquisitions in energy sector
Εναλλακτικός τίτλος :Δημιουργία αξίας μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών στον κλάδο της ενέργειας
Δημιουργός :Σκούφη, Κωνσταντίνα
Skoufi, Konstantina
Συντελεστής :Karampinis, Nikolaos (Επιβλέπων καθηγητής)
Doukakis, Leonidas (Εξεταστής)
Demirakos, Efthimios (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :42p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9873
Περίληψη :Η παρούσα εργασία μελετά την αντίδραση της αγοράς σε ανακοινώσεις συγχωνεύσεων και εξαγορών στον κλάδο της Ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την περίοδο 2010-2020. Η εργασία επικεντρώνεται στις βασικές παραμέτρους που επηρεάζουν το αποτέλεσμα μιας συναλλαγής σε γενικό πλαίσιο καθώς και ειδικότερα στον τομέα της Ενέργειας, ο οποίος αποτελεί έναν από τους πλέον αναπτυσσόμενους κλάδους παγκοσμίως. Στο εμπειρικό κομμάτι της εργασίας αναλύουμε τα δεδομένα μας ώστε να παρατηρήσουμε εάν δημιουργείται αξία για τους μετόχους των δύο μερών μετά την ημερομηνία ανακοίνωσης της συγχώνευσης ή της εξαγοράς. Τα ευρήματα της έρευνας υποδηλώνουν ότι οι εταιρείες-στόχοι εμφανίζουν θετικές υπεραποδόσεις. Αντιθέτως, η ανακοίνωση της συναλλαγής αποδεικνύεται ότι έχει αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομική απόδοση της εξαγοράζουσων εταιρειών, οι οποίες εμφανίζουν αρνητικές ή ουδέτερες υπεραποδόσεις. Τα αποτελέσματα της εμπειρικής μελέτης συνάδουν με τη βιβλιογραφία που αναλύεται εκτενώς στην θεωρητικό μέρος της εργασίας.
The present thesis examines the value creation through Mergers and Acquisitions in the Energy sector in the EU during the decade 2010-2020. The paper is focused on the key parameters that could affect the outcome of an M&A transaction in general and specifically in the Energy sector, which is one of the most developing and significant industries. In the empirical part of our paper, the event study methodology is applied in order to calculate the abnormal returns after the M&A announcement date for both the acquirers and the targets. The findings of the research suggest that the target companies gain shareholders’ wealth by exhibiting positive cumulative abnormal returns. On the contrary, the M&A announcement has a negative impact on the financial performance of the bidders, as their cumulative abnormal returns turned out negative or zero. The results appear to be in accordance with the reviewed literature.
Λέξη κλειδί :Συγχωνεύσεις
Εξαγορές
Δημιουργία αξίας
Ενέργεια
Mergers
Acquisitions
Value creation
Energy sector
Ημερομηνία :29-09-2022
Ημερομηνία κατάθεσης :16-11-2022
Ημερομηνία αποδοχής :16-11-2022
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Skoufi_2022.pdf

Τύπος: application/pdf