ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Επιχειρηματική στρατηγική και ποιότητα κερδών
Εναλλακτικός τίτλος :Business strategy and quality of earnings
Δημιουργός :Γκουζούμα, Χρυσούλα
Συντελεστής :Καραμπίνης, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Παπαδάκη, Αφροδίτη (Εξεταστής)
Δουκάκης, Λεωνίδας (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :51σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9894
Περίληψη :Στην παρούσα μελέτη θα εξετάσουμε την συσχέτιση της ποιότητας των κερδών με την εφαρμοσμένη επιχειρησιακή στρατηγική επιχειρώντας να ανακαλύψουμε αν υπάρχει κάποια σύνδεση ανάμεσα στην στρατηγική που εφαρμόζεται σε μια επιχείρηση με το κατά πόσο τα κέρδη χαρακτηρίζονται ως προϊόν μόχλευσης. Μέσω της χειραγώγησης των κερδών επιχειρείται να δοθεί προς τα μέλη και τους τρίτους μιας επιχείρησης μια διαφορετική από την πραγματική εικόνα της επιχείρησης επιδεικνύοντας πολλές φορές μια κερδοφορία, την οποία δεν την πέτυχε μέσω των πωλήσεων της αλλά μέσω παρατυπιών. Τις συγκεκριμένες παρατυπίες μπορούμε να τις ανιχνεύσουμε μέσω της εξέτασης των μη διακριτών δεδουλευμένων, τα οποία μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε ως μέτρο για να αποκτήσουμε μια εικόνα για το πόσο ποιοτική είναι η κερδοφορία που εμφανίζεται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Ταυτόχρονα, ένα άλλο κομμάτι της έρευνας εξετάζει τις διαφορετικές στρατηγικές που εφαρμόζονται από τις επιχειρήσεις επιχειρώντας να τις αποδημήσει και να τις ταξινομήσει ανάλογα με τον τρόπο που δρουν. Κριτήριο για την ταξινόμηση των εταιρειών σύμφωνα με τον στρατηγικό προσανατολισμό υπήρξε το τυπολόγιο που προτάθηκε από την έρευνα των Bentley et al. (2013). Η έρευνα μας βασίστηκε πάνω στο μοντέλο Jones (1991) και η μεθοδολογία της εφαρμόστηκε σε εισηγμένες επιχειρήσεις της Γερμανίας, Γαλλίας και Ηνωμένου Βασιλείου για την περίοδο 2006-2020. Τέλος, το αποτέλεσμα της έρευνας έδειξε ότι οι εταιρείες που αναπτύσσουν επιχειρηματική στρατηγική φαίνεται να περιορίζουν το δεδουλευμένο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. Η συγκεκριμένη ενέργεια αντικατοπτρίζεται στην χρηματοοικονομική πληροφόρηση των μετόχων και λοιπών ενδιαφερόμενων, η οποία είναι πιο ποιοτική και παρουσιάζει τα πραγματικά στοιχεία των εταιρειών. Επίσης, οι υποθέσεις που θέλαμε να μελετήσουμε γύρω από τους prospectors και defenders απορρίπτονται, καθώς τα αποτελέσματα μας έδειξαν ότι οι prospectors εμφανίζουν χαμηλό επίπεδο δεδουλευμένων και δεν εμφανίζουν παρατυπίες στις οικονομικές καταστάσεις τους. Το παραπάνω αποτέλεσμα έρχεται σε αντίθεση με την ισχύουσα βιβλιογραφία γι’ αυτό προχωρήσαμε σε έναν επιπλέον έλεγχο αντικαθιστώντας στο μοντέλο τη μεταβλητή strategy με τις ψευδομεταβλητές pros και def, δίνοντας μας τα ίδια αποτελέσματα με τις προηγούμενες παλινδρομήσεις.
In the present study we will examine the correlation of the quality of earnings with the applied business strategy by trying to find out if there is any connection between the strategy applied in a company and whether the earnings are characterized as a product of leverage. Through the manipulation of profits, an attempt is made to give to the members and third parties of a company a different from the real image of the company by often demonstrating a profitability, which it did not achieve through its sales but through irregularities. We can detect these specific irregularities by looking at undistinguished accruals, which we can use as a measure to get a picture of how qualitative the profitability shown in the financial statements is. At the same time, another part of the research examines the different strategies applied by the companies trying to migrate them and classify them according to the way they act. The criterion for classifying companies according to strategic orientation was the typology proposed by the research of Bentley et al. (2013). Our research was based on the Jones (1991) model and its methodology was applied to listed companies in Germany, France and the United Kingdom for the period 2006-2020. Finally, the result of the research showed that companies that develop a business strategy seem to limit the accrual part of the financial statements. This specific action is reflected in the financial information of the shareholders and other stakeholders, which is more qualitative and presents the real data of the companies. Also, the hypotheses we wanted to study around prospectors and defenders are rejected, as our results showed that prospectors show a low level of accruals and do not show irregularities in their financial statements. The above result contradicts the existing literature, so we proceeded to an additional check by replacing the strategy variable in the model with the pseudo variables pros and def, giving us the same results as the previous regressions
Λέξη κλειδί :Επιχειρηματική στρατηγική
Ποιότητα κερδών
Χειραγώγηση κερδών
Strategy
Accruals
Earnings management
Διαθέσιμο από :2022-11-21 14:38:44
Ημερομηνία έκδοσης :01-11-2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-11-21 14:38:44
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Gkouzouma_2022.pdf

Τύπος: application/pdf