ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :CDS spread determinants: evidence from US bank holding companies during the COVID-19 pandemic
Εναλλακτικός τίτλος :Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τα περιθώρια πιστωτικού κινδύνου στις τραπεζικές εταιρείες συμμετοχών της Αμερικής κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19
Δημιουργός :Ψιλοπούλου, Μαρία
Psilopoulou, Maria
Συντελεστής :Episcopos, Athanasios (Επιβλέπων καθηγητής)
Leledakis, Georgios (Εξεταστής)
Chalamandaris, George (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :34p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9898
Περίληψη :Στην παρούσα μελέτη διερευνάται η επίδραση των παραγόντων που επηρεάζουν τα spreads των συμβάσεων ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (CDS) χρησιμοποιώντας δεδομένα από 16 εταιρείες τραπεζικών συμμετοχών της Αμερικής την περίοδο από το πρώτο εξάμηνο του 2020 έως το δεύτερο εξάμηνο του 2021 και στόχος είναι να μελετηθεί κατά πόσο επηρεάστηκαν τα spreads από λογιστικούς αριθμοδείκτες και δείκτες της αγοράς. Η πλειοψηφία της βιβλιογραφίας πάνω στον τραπεζικό τoμέα, επισημαίνει ότι και οι δύο κατηγορίες δεικτών συνεισφέρουν στην αύξηση των spreads των CDS. Στη μελέτη αυτή, η επίδραση των κυριότερων λογιστικών αριθμοδεικτών λαμβάνεται υπόψη όπως αριθμοδείκτες ποιότητας του ενεργητικού, διάρθρωσης κεφαλαίου, ρευστότητας, μεγέθους των τραπεζών. Οι δείκτες της αγοράς που χρησιμοποιούνται, παρακολουθούν τι αποδόσεις των μετοχών των τραπεζών, καθώς και την μεταβλητότητα των τιμών των μετοχών. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής δείχνουν ότι λογιστικοί δείκτες δεν επηρεάζουν τα spreads των CDS την εξεταζόμενη περίοδο. Ωστόσο, οι δείκτες της αγοράς είναι στατιστικά σημαντικοί κα φαίνεται πως επιδρούν στην εξαρτημένη μεταβλητή.
This study investigates the determinants of quarterly CDS spread of 16 U.S. bank holding companies over the period Q1 2020–Q2 2021 and our purpose is to investigate how accounting-based ratios and market determinants affected CDS spreads during the period of the pandemic. Most of the literature focusing on the banking sector, find that both accounting and market data contribute to the widening of CDS spreads. In this study, the effect of key balance sheet determinants is considered: leverage, capital adequacy, asset quality, funding stability and bank size. The market determinants are stock market returns and volatility of stock prices.The results show that balance sheet factors have no explanatory power in explaining bank CDS spreads. Market variables are found to be statistically significant determinants of CDS spreads, confirming that the default risk is mostly influenced by the common market variables in the time of financial distress.
Λέξη κλειδί :Συμβάσεις ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου (CDS)
Εταιρεία συμμετοχών
Πιστωτικός κίνδυνος
Κορονοϊός
Credit default swaps spreads (CDS spreads)
Bank holding companies
Credit risk
Covid-19
Διαθέσιμο από :2022-11-21 20:23:31
Ημερομηνία έκδοσης :21-11-2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-11-21 20:23:31
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Psilopoulou_2022.pdf

Τύπος: application/pdf