ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Cash flow risk and capital structure decisions
Εναλλακτικός τίτλος :Κίνδυνος ταμειακών ροών και αποφάσεις κεφαλαιακής διάρθρωσης
Δημιουργός :Σπανού, Παρασκευούλα
Spanou, Paraskevoula
Συντελεστής :Rompolis, Leonidas (Επιβλέπων καθηγητής)
Kavussanos, Emmanuel G. (Εξεταστής)
Tsekrekos, Andrianos (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :53p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9914
Περίληψη :Στόχος της παρούσας διατριβής είναι να αναδείξει την ουσιαστικότητα και τη σημασία της αστάθειας των ταμειακών ροών, στο πλαίσιο της διαχείρισης των επιχειρήσεων, προσδιορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο ο κίνδυνος ταμειακών ροών επηρεάζει τον τρόπο λειτουργίας και λήψης αποφάσεων. Το θεωρητικό υπόβαθρο αντλείται από διάφορα επιστημονικά άρθρα που τεκμηριώνουν τις θέσεις κατά περίπτωση. Για τα οικονομικά έτη 2010 έως 2020, τα ετήσια στοιχεία του S&P400 από τη βάση δεδομένων του Bloomberg αποτελούν αντικείμενο συλλογής δεδομένων και εμπειρικής έρευνας. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στο δείγμα μας, τείνουν να αυξάνουν τη χρηματοοικονομική τους μόχλευση σε περιόδους χαμηλότερης ταμειακής μεταβλητότητας. Όπως φαίνεται από τη συσχέτιση στο υπόδειγμά μας, όταν αυξάνονται τα λειτουργικά ταμειακά διαθέσιμα, η χρηματοοικονομική μόχλευση αυξάνεται, καθώς οι εταιρείες τείνουν να αισθάνονται πιο άνετα να εκδώσουν νέο χρέος για να χρηματοδοτήσουν τις λειτουργίες και τις επενδυτικές τους δραστηριότητες. Το συνολικό ενεργητικό που είναι η πιο σημαντική μεταβλητή στην εξίσωση μας, δείχνει ότι οι εταιρείες με υψηλότερο ενεργητικό εκδίδουν περισσότερο χρέος.
The aim of this dissertation is to highlight the materiality and importance of cash flow volatility, in the context of the management of companies by identifying the way in which cash flow risk affects the way they operate and take decisions. The theoretical background is derived from various scientific articles that document the positions on a case-by-case basis. For the financial years 2010 to 2020, annual S&P400 data from the Bloomberg database are the subject of data collection and empirical research. The results of the research show that companies included in our sample, tend to increase their financial leverage during periods of lower cash volatility. As shown by the correlation in our model when operating cash increases, financial leverage increases as companies tend to feel more comfortable to issue new debt to finance their operations and investment activities. Total assets being the most important variable in our equation, shows that companies with higher assets issue more debt.
Λέξη κλειδί :Ταμειακές ροές
Κεφαλαιακή διάρθρωση
Μόχλευση
Cash flows
Capital structure
Financial leverage
Ημερομηνία έκδοσης :24-11-2022
Ημερομηνία κατάθεσης :24-11-2022
Ημερομηνία αποδοχής :24-11-2022
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Spanou_2022.pdf

Τύπος: application/pdf