ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :ESG αποδοτικότητα και ποιότητα κερδών
Εναλλακτικός τίτλος :ESG performance and earnings quality
Δημιουργός :Τσιρίκου, Ευφροσύνη
Συντελεστής :Δουκάκης, Λεωνίδας (Επιβλέπων καθηγητής)
Μπάλλας, Απόστολος (Εξεταστής)
Σιουγλέ, Γεωργία (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Εξεταστής)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :44σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9924
Περίληψη :Στην παρούσα διπλωματική εργασία διερευνάται, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εμπειρικό επίπεδο, η ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ της απόδοσης των εταιρειών σε θέματα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και διακυβέρνησης (Environmental, Social, and Governance – ESG) και της ποιότητας κερδών. Η ποιότητα κερδών, στην παρούσα ερευνητική εργασία, ισοδυναμεί με έλλειψη χειραγώγησης κερδών από την Διοίκησης της εταιρείας. Για το σκοπό αυτό διερευνάται η συσχέτιση των επιδόσεων ESG με πιθανή χειραγώγηση του δεδουλευμένου μέρους των λογιστικών κερδών (Accrual Earnings Management – AEM) καθώς και με πιθανή χειραγώγηση της πραγματικής δραστηριότητας της εταιρείας (Real Earnings Management – REM). Εκτός από την συσχέτιση χειραγώγησης κερδών – απόδοσης ESG διερευνάται και η πιθανή συσχέτιση της χειραγώγησης κερδών με κάθε πυλώνα του ESG χωριστά. Για τον σκοπό της μελέτης συλλέχθηκαν οι επιδόσεις Refinitiv ESG Scores 1,514 Ευρωπαϊκών εταιρειών για την περίοδο 2015 – 2021 και αντίστοιχα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία για αυτές τις εταιρείες ώστε να εκτιμηθεί η συσχέτιση μεταξύ ESG απόδοσης και χειραγώγησης κερδών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, επιβεβαιώνεται η υπόθεση αρνητικής συσχέτισης μεταξύ απόδοσης ESG και χειραγώγησης του δεδουλευμένου μέρους των λογιστικών κερδών. Ωστόσο, δεν επιβεβαιώνεται η υπόθεση σχετικά με την συσχέτιση απόδοσης ESG και χειραγώγησης των πραγματικών κερδών
This study examines, both theoretically and empirically, the relationship between Environmental, Social, and Governance (ESG) performance – as a whole and individually in its three pillars – and Earnings Quality. As a measure of earnings quality, this study examines earnings management activities by the firm’s management. The level of earnings management is measured using two different methods, Accrual based Earnings Management (AEM) and Real activity based Earnings Management (REM). For the purpose of the study, Refinitiv ESG Performance Scores of 1,514 European companies for the period 2015 – 2021 have been collected as well as the relevant financial data to assess the assess the relationship between ESG performance and earnings management. The results confirm the negative relationship between ESG performance and Accrual based Earnings Management (AEM). However, the results of the study do not suggest a relationship between ESG performance and Real activity based Earnings Management (REM).
Λέξη κλειδί :Απόδοση ESG
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ)
Ποιότητα κερδών
Εταιρική διακυβέρνηση
Θεωρία των ενδιαφερομένων μερών
ESG performance
Corporate Social Responsibility (CSR)
Earnings quality
Corporate governance
Stakeholder theory
Διαθέσιμο από :2022-11-25 14:17:55
Ημερομηνία έκδοσης :2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-11-25 14:17:55
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Tsirikou_2022.pdf

Τύπος: application/pdf