ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η περιβαλλοντική και ενεργειακή πολιτική της ΕΕ: συμπληρωματικότητες και αντιθέσεις
Εναλλακτικός τίτλος :EU' s environmental and energy policy: complementaries and contrasts
Δημιουργός :Φουρνιστάκη, Γεωργία
Συντελεστής :Παγουλάτος, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Καμμάς, Παντελής (Εξεταστής)
Μπλαβούκος, Σπυρίδων (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :85σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9947
Περίληψη :Η συνεχής και αυξανόμενη ενεργειακή ζήτηση σε συνδυασμό με την ανορθολογική χρήση των ορυκτών πόρων για την εξασφάλιση της κάλυψης των ενεργειακών αναγκών της ΕΕ έχει οδηγήσει στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος και την επιδείνωση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. Ωστόσο, η ΕΕ κατανοώντας την άμεση σχέση μεταξύ της αλόγιστης ενεργειακής κατανάλωσης και της οικολογικής καταστροφής έχει λάβει δραστικά μέτρα για τη μετατροπή της ευρωπαϊκής οικονομίας και κοινωνίας σε «πράσινη» με τρόπο βιώσιμο, πρόσφορο και κοινωνικά δίκαιο για όλους. Στα πλαίσια αυτά συνέταξε την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία με σκοπό τη λήψη δραστικών μέτρων για την άμβλυνση της ενεργειακής κατανάλωσης σε ενωσιακό επίπεδο και ταυτόχρονα επιδίωξε την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας των κρατών μελών προς την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. Η αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων, που έχουν τεθεί για κάθε κράτος μέλος, έδειξε πως υπάρχουν αρκετές αποκλίσεις και ταυτόχρονα ανέδειξε την ανάγκη δημιουργίας νέων και ευέλικτων χρηματοδοτικών εργαλείων που θα βοηθήσουν στην μετατροπή των εθνικών οικονομιών των κρατών μελών σε ενεργειακά βιώσιμη και ταυτόχρονα φιλοπεριβαλλοντική. Όμως η σύγχρονη συγκυρία της ενεργειακής κρίσης και το υπάρχον ενεργειακό μείγμα των κρατών μελών της ΕΕ σε συνδυασμό με τις κοινωνικές εντάσεις και την αύξηση του κόστους διαβίωσης εξαιτίας της σύγχρονης ανεπάρκειας ενεργειακού εφοδιασμού, προκαλεί πιέσεις στην επίτευξη των τιθέμενων στόχων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και για μετατροπή της ΕΕ σε μια οικονομία με μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα με κοινωνικά δίκαιο τρόπο. Η ΕΕ ενεργώντας με άμεσα αντανακλαστικά πρότεινε την άμεση εφαρμογή του Προγράμματος RePowerEU, για την ταυτόχρονη αντιμετώπιση της σύγχρονης ενεργειακής κρίσης, χωρίς να αποκλίνει πολύ από τις διεθνείς περιβαλλοντικές της υποχρεώσεις όπως απορρέουν από τη Συνθήκη των Παρισίων
The continuous and growing demand for energy combined with the irrational use of fossil resources to meet the EU's energy needs has led to environmental degradation and the worsening effects of climate change. However, the EU, understanding the direct link between wasteful energy consumption and ecological destruction, has taken drastic measures to transform the European economy and society into a 'green' one in a sustainable, affordable, and socially just way for all. In this context, it has drawn up the European Green Deal to take drastic measures to reduce energy consumption at EU level, while at the same time seeking to harmonize national legislation in the Member States to achieve the objectives set. The assessment of the achievement of the targets set for each Member State has shown that there are several discrepancies and at the same time has highlighted the need to create new and flexible financial instruments that will help to transform the national economies of the Member States into energy sustainable and environmentally friendly ones. However, the current context of the energy crisis and the existing energy mix of the EU Member States, combined with social tensions and the rising cost of living due to modern energy supply inefficiencies, puts pressure on the achievement of the set targets to address the consequences of climate change and to transform the EU into a zero-carbon footprint economy in a socially just way. The EU, acting with direct reflexes, proposed the immediate implementation of the RePowerEU Program, to simultaneously address the modern energy crisis, without deviating much from its international environmental obligations as derived from the Paris Treaty.
Λέξη κλειδί :Περιβαλλοντική πολιτική
Ενεργειακή πολιτική
Κλιματική αλλαγή
Επάρκεια ενεργειακού εφοδιασμού
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία
Environmental policy
Energy policy
Climate change
Energy supply adequacy
European Green Deal
Διαθέσιμο από :2022-12-08 11:53:37
Ημερομηνία έκδοσης :01-12-2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-12-08 11:53:37
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Fournistaki_2022.pdf

Τύπος: application/pdf