ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :A study of crude oil route profitability
Εναλλακτικός τίτλος :Μελέτη για την κερδοφορία σχετικά με τις θαλάσσιες διαδρομές μεταφοράς αργού πετρελαίου
Δημιουργός :Αμουργιανός, Κωνσταντίνος
Καραδημητρίου, Μιχάλης
Amourgianos, Konstantinos
Karadimitriou, Michalis
Συντελεστής :Panayides, Photis (Επιβλέπων καθηγητής)
Kavussanos, Emmanuel G. (Εξεταστής)
Tsouknidis, Dimitrios (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :41p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9949
Περίληψη :Δεδομένου ότι η ναυτιλία είναι ένας από τους πιο ασταθείς κλάδους, η δυνατότητα προσδιορισμού των δρομολογίων ναυτιλίας τα οποία είναι πιο ευάλωτα σε αλλαγές, επηρεασμένη σε μεγάλο βαθμό από μια σειρά γεωστρατηγικών και οικονομικών παραγόντων, μπορεί να οδηγήσει σε κερδοφορία.Το κέρδος στη ναυτιλιακή βιομηχανία, όπως και σε κάθε άλλο κλάδο, είναι η κύρια προτεραιότητα των πλοιοκτητών. Όλες οι ναυτιλιακές εταιρείες, ανεξάρτητα από το μέγεθος τους , φιλοδοξούν για τα υψηλότερα δυνατά κέρδη, καθιστώντας την κερδοφορία σταθερό στόχο σε κάθε ναυτιλιακό κύκλο. Ειδικότερα, οι πλοιοκτήτες επιθυμούν να είναι σε θέση να προσδιορίζουν ανά πάσα στιγμή ποια ναυτιλιακή διαδρομή είναι η πιο κερδοφόρα όσον αφορά τον τομέα τους, ξηρό ή υγρό, και τη χωρητικότητα του πλοίου.Με βάση την έρευνά μας στη διαθέσιμη βιβλιογραφία και χρησιμοποιώντας δεδομένα των τελευταίων 20 ετών καταφέραμε να κατασκευάσουμε ένα μοντέλο που φαίνεται να απεικονίζει την ιδανική διαδρομή όσον αφορά την κερδοφορία για τη ναυτιλία στην αγορά αργού πετρελαίου, σε εύλογα αξιόπιστο βαθμό, λαμβάνοντας πάντα υπόψη καθορισμένους περιορισμούς που συναντώνται σε αυτόν τον κλάδο και για το σκοπό αυτό.
Given that shipping is undoubtedly one of the most volatile sectors, being able to accurately identify which shipping routes are more vulnerable to changes, greatly influenced by a number of geostrategic and economic factors, can lead to profitability.Profit in the shipping industry, as in any other sector, is the main priority of shipowners. All shipping companies, regardless of their capacity, aspire for the highest profits possible, making profitability the constant aim throughout every shipping cycle. In particular, shipowners desire to be able to identify at any time which shipping route is the most profitable in respect of their sector, dry or wet , and the capacity of the vessel. Based on our research over available literature and by using data from the past 20 years we were able to construct a model which seems to depict the ideal route regarding profitability for shipping in the crude oil market, in a reasonably reliable extent, while always considering precisely specified constraints that are encountered in this industry and for this purpose.
Λέξη κλειδί :Ναυτιλία
Κερδοφορία
Αργό πετρέλαιο
Ναυτιλιακές διαδρομές
Μοντέλο
Shipping industry
Profitability
Crude oil
Shipping routes
Model
Διαθέσιμο από :2022-12-09 10:31:55
Ημερομηνία έκδοσης :31-10-2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-12-09 10:31:55
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Amourgianos_Karadimitriou_2022.pdf

Τύπος: application/pdf