ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :An investigation of investors' reaction to significant events: the case of major shipping indices
Εναλλακτικός τίτλος :Έρευνα της αντίδρασης των επενδυτών σε σημαντικά γεγονότα: η περίπτωση των μεγάλων ναυτιλιακών δεικτών
Δημιουργός :Χείλαρη, Αναστασία
Cheilari, Anastasia
Συντελεστής :Spyrou, Spyros (Επιβλέπων καθηγητής)
Kavussanos, Emmanuel G. (Εξεταστής)
Demirakos, Efthimios (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :57p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9950
Περίληψη :Αυτή η εργασία εξετάζει τη βραχυπρόθεσμη αντίδραση που έχουν οι επενδυτές σε σημαντικά γεγονότα (αρνητικά και θετικά σοκ) και συγκεκριμένα προσπαθεί να ερμηνεύσει εάν οι επενδυτές υπέρ ή υπό αντιδρούν μετά από αυτά τα γεγονότα ή εάν η συμπεριφορά τους είναι ορθολογική και σύμφωνη με την Υπόθεση της Αποτελεσματικής Αγοράς. Η περίοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι από τον Νοέμβριο του 1999 έως τον Σεπτέμβριο του 2022, ενώ το σύνολο δεδομένων αποτελείται από τέσσερις ημερήσιους ναυτιλιακούς δείκτες, συγκεκριμένα τους BDI, BDTI, BCTI και BCI. Τα αποτελέσματα μας υποδεικνύουν ότι εκτός από τον δείκτη BCI, όλοι οι άλλοι δείκτες υπό-αντιδρούν τόσο σε αρνητικά όσο και σε θετικά σοκ, δηλαδή τα αρνητικά (θετικά) σοκ ακολουθούνται από τα αρνητικά (θετικά) AR. Αντίθετα, ο δείκτης BCI φαίνεται να αντιδρά αποτελεσματικά μετά από αρνητικά σοκ. Αυτά τα αποτελέσματα αποδείχθηκαν σταθερά με την πάροδο του χρόνου. Τέλος, επανεκτιμώντας τα σοκ της αγοράς κάτω από πολλές διαφορετικές παραλλαγές, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η παρατηρούμενη υπό-αντίδραση δεν μπορεί να εξηγηθεί ούτε από ημερολογιακές ανωμαλίες ούτε από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήσαμε την τυπική μεθοδολογία; ξεκινήσαμε βρίσκοντας τις μη κανονικές αποδόσεις, που ορίστηκαν ως η ακατέργαστη απόδοση μείον κάποια απαιτούμενη απόδοση με βάση το επιλεγμένο μοντέλο (στην περίπτωσή μας η απαιτούμενη απόδοση ήταν η μέση απόδοση του παραθύρου των 50 ημερών, ενώ το επιλεγμένο μοντέλο ήταν το μοντέλο των μέσων προσαρμοσμένων αποδόσεων) και στη συνέχεια εξετάστηκαν οι μέσες αθροιστικές μη κανονικές αποδόσεις γύρω από την ημέρα του συμβάντος. Η εργασία είναι δομημένη ως εξής: Η Ενότητα 2 αναπτύσσει το θεωρητικό πλαίσιο, παρέχει μια βιβλιογραφική ανασκόπηση και εξηγεί τις βασικές έννοιες. Η ενότητα 3 περιέχει λεπτομέρειες για το σύνολο δεδομένων και παρουσιάζει τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε. Η ενότητα 4 ξεδιπλώνει τα εμπειρικά ευρήματα και τα αποτελέσματα και η Ενότητα 5 συζητά τα ευρήματα της έρευνας και προσφέρει συμπερασματικές δηλώσεις.
This paper examines the short-term reaction that investors have to significant events (negative and positive shocks) and specifically tries to interpret whether investors over or underreact following these events or if their behavior is consistent with the Efficient Market Hypothesis. The period used is from November 1999 to September 2022 while the dataset is comprised of four daily shipping indices, namely BDI, BDTI, BCTI and BCI. Our results indicate that apart from BCI, all other indices underreact to both negative and positive shocks i.e., negative (positive) shocks are followed by negative (positive) ARs. In contrast, BCI seems to react efficiently following negative shocks. These results proved to be stable over time. Finally, by re-estimating market shocks under many different variations, we concluded that the observed underreaction cannot be explained by either calendar anomalies or the global financial crisis. The typical methodology was used; we began by finding the abnormal returns, defined as the raw return minus some required return based on the chosen model (in our case the required return was the average return of the 50-day window while the chosen model was the mean-adjusted returns model) and then examined Average Cumulative Abnormal Returns around the event day. This study is structured as follows: Section 2 develops the theoretical framework of the paper, provides a literature review and explains the key concepts; Section 3 contains details of the dataset and presents the methodology used in this article; Section 4 unfolds the empirical findings and results and Section 5 discusses the research findings and offers concluding statements.
Λέξη κλειδί :Συμπεριφορική χρηματοοικονομική
Συναίσθημα επενδυτή
Υποαντίδραση
Σοκ
Ναυτιλιακή βιομηχανία
Behavioral finance
Investor sentiment
Underreaction
Shocks
Shipping industry
Διαθέσιμο από :2022-12-08 19:50:21
Ημερομηνία έκδοσης :07-12-2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-12-08 19:50:21
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Cheilari_2022.pdf

Τύπος: application/pdf