ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Vessel's performance calculation by the implementation of ISO 19030:2016
Εναλλακτικός τίτλος :Υπολογισμός απόδοσης πλοίου με την εφαρμογή του ISO-19030:2016
Δημιουργός :Καμάρας, Γρηγόριος
Γκουγκέτας, Άγγελος
Kamaras, Grigorios
Gkougketas, Angelos
Συντελεστής :Ventikos, Nikolaos (Επιβλέπων καθηγητής)
Kavussanos, Emmanuel G. (Εξεταστής)
Demirakos, Efthimios (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :52p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9951
Περίληψη :Στόχος αυτής της εργασίας είναι ο υπολογισμός της απόδοσης ενός πλοίου με την εφαρμογή του ISO 19030. Η συλλογή των δεδομένων έγινε από τις μεσημβρινές αναφορές μέσω του συστήματος ERP Danaos Enterprises. Το πλοίο που εξετάζεται είναι ένα 11 ετών Handymax , πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο όπως ακριβώς χαρακτηρίστηκε από το International Pollution Prevention Certificate, πιστοποιητικό που εκδόθηκε την στιγμή της παραλαβής του πλοίου από το ναυπηγείο στους Κύριους του πλοίου. Το πλοίο αυτό, εμπορεύται μεταξύ των θαλάσσιων δρόμων Αμερικάνικου κόλπου έως τα νησιά της Καραιβικής, τον Παναμά και την Ανατολική Κεντρική Αμερική, μεταφέροντας προιόντα πετρελαίου κυρίως στην αγορά βραχυχρόνιας ναύλωσης.Τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία με το πρότυπο ISO 19030 προκειμένου να υπολογιστούν οι αλλαγές στην απόδοση του κύτους και της έλικας και να υπολογιστεί ένα σύνολο βασικών δεικτών απόδοσης. Αυτές οι αλλαγές οφείλονται αποκλειστικά στη βιολογική ρύπανση που μολύνει το κύτος και την έλικα κατά την περίοδο λειτουργίας του σκάφους.Το σύνολο δεδομένων αρχικά υποβλήθηκε σε επεξεργασία και στη συνέχεια εφαρμόστηκαν οι διαδικασίες που ορίζονται από το πρότυπο ISO 19030 για τον υπολογισμό της απόδοσης των δεικτών και της αβεβαιότητάς τους.Στην έρευνα αυτή παρουσιάζονται επίσης στατιστικά στοιχεία που βασίζονται σε σχετικούς παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα του σκάφους. Τέτοιοι παράγοντες είναι οι καιρικές συνθήκες (δηλαδή η δύναμη του ανέμου, η κατεύθυνση του ανέμου, η κατάσταση της θάλασσας), η πορεία του σκάφους και η κατάσταση του κύτους και της έλικας.Η μελέτη ολοκληρώνεται με συγκριτική ανάλυση προκειμένου να παρατηρηθεί πόσο διαφέρει η απόδοση του σκάφους από κάθε θαλάσσια δοκιμαστική κατάσταση κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου.
This dissertation aims to calculate vessel performance by applying the ISO 19030 standard. Data were collected from noon reports that were sent from the vessel during a year through the ERP System of Danaos Enterprises. The vessel was an 11 years old Handy-max, oil/chemical characterized tanker by the International Oil Pollution Prevention Certificate (IOPP) which issued upon vessel’s delivery to owners from the Shipyard. The vessel was trading on the routes U.S Gulf to Caribbean Islands, Panama and East Coast of Central America carrying Dirty Petroleum Products (DPP) mainly in Spot Voyage Market.The data were processed with ISO 19030 standard in order to calculate the changes in hull and propeller performance and calculate a set of basic performance indicators. These changes are solely due to bio-fouling that contaminates the hull and propeller during vessel’s operating period.The data set was first processed, then the procedures defined by the ISO 19030 standard were applied to calculate the indicators performance and their uncertainty.In this research are also presented statistics based on relevant factors which affect vessel’s speed. Such factors are weather conditions (i.e. wind force, wind blowing direction, sea state), vessel’s heading and hull and propeller condition.The study is being completed by a comparative analysis in order to observe how much vessel performance differs from each sea trial state over the time of the examined period.
Λέξη κλειδί :Απόδοση πλοίου
Kύτος
Έλικας
Vessel performance
Hull
Propeller
ISO 19030
Διαθέσιμο από :2022-12-10 18:42:57
Ημερομηνία έκδοσης :07-12-2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-12-10 18:42:57
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Gkougketas_Kamaras_2022.pdf

Τύπος: application/pdf