ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The development of nascent entrepreneurial ventures in the context of innovation ecosystems: an activity theory approach to study contradictions and congruencies
Εναλλακτικός τίτλος :Ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων στο πλαίσιο οικοσυστημάτων καινοτομίας: εφαρμογή της θεωρίας δραστηριοτήτων για τη μελέτη αντιφάσεων και συμμορφώσεων
Δημιουργός :Μπαλούτσος, Ευστράτιος
Baloutsos, Stratos
Συντελεστής :Pramatari, Aikaterini (Επιβλέπων καθηγητής)
Doukidis, Georgios (Εξεταστής)
Lekakos, Georgios (Εξεταστής)
Dennehy, Denis (Εξεταστής)
Sailer, Klaus (Εξεταστής)
Fouskas, Konstantinos (Εξεταστής)
Karacapilidis, Nikolaos (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Management Science and Technology (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :223p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9965
Περίληψη :Τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει πληθώρα δημοσιεύσεων γύρω από το ζήτημα των Οικοσυστημάτων Καινοτομίας. Παρόλα αυτά η ευρεία υιοθέτηση της έννοιας έχει οδηγήσει σε εννοιολογική ασάφεια. Επιπλέον, καθώς η ακριβής φύση των Οικοσυστημάτων Καινοτομίας παραμένει διφορούμενη, είναι δύσκολο να εντοπιστούν παράγοντες που μπορούν να καταστήσουν ένα τέτοιο οικοσύστημα επιτυχημένο, βιώσιμο ή ελκυστικό για τους συμμετέχοντες. Ανεξάρτητα από τη θεωρητική τους πλαισίωση, τα οικοσυστήματα καινοτομίας είναι ζωτικής σημασίας για την επιτάχυνση της ανάπτυξης των επιχειρηματικών εγχειρημάτων, διευκολύνοντας τη διαδικασία καινοτομίας και είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, η παρούσα διδακτορική διατριβή στοχεύει να προσθέσει στο παρόν σώμα της βιβλιογραφίας παρέχοντας ένα θεωρητικό πλαίσιο που επιτρέπει την εννοιολόγηση των Οικοσυστημάτων Καινοτομίας προκειμένου να κατανοήσουμε πώς η ύπαρξη Οικοσυστημάτων Καινοτομίας επηρεάζει τα εκκολαπτόμενα επιχειρηματικά εγχειρήματα. Για το σκοπό αυτό, η παρούσα εργασία χρησιμοποιεί το θεωρητικό πλαίσιο που παρέχει η Θεωρία Δραστηριοτήτων για την εννοιολόγηση τα Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως διασυνδεδεμένα συστήματα δραστηριοτήτων και προτείνει τη χρήση αντιφάσεων και συμμορφώσεων για να εξηγήσει τους μηχανισμούς που εμποδίζουν ή επιτρέπουν την καινοτομία σε ένα οικοσύστημα. Ως εκ τούτου, αυτή η εργασία στοχεύει να απαντήσει ποιες είναι οι κύριες αντιφάσεις και συμμορφώσεις που αναπτύσσονται στα Οικοσυστήματα Καινοτομίας, τα οποία αποτελούνται από νεοσύστατες επιχειρήσεις, και πώς αυτές διαφέρουν μεταξύ συστημάτων.Αυτή η διδακτορική διατριβή βασίζεται σε μια διερευνητική μελέτη που εκτείνεται σε τέσσερα χρόνια και 15 χώρες, με πρόσβαση σε τρία διαφορετικά οικοσυστήματα, και αξιοποιεί τις γνώσεις περισσότερων από 40 εμπλεκόμενων ατόμων από 28 οργανισμούς. Χρησιμοποιώντας αυτό το δείγμα, αυτή η εργασία εφαρμόζει έναν νέο συνδυασμό Θεμελιωμένης Θεωρίας και Θεωρίας Δραστηριοτήτων για να δημιουργήσει ένα πλαίσιο έρευνας για τα Οικοσυστήματα Καινοτομίας. Ως εκ τούτου, καθίσταται δυνατή η διερεύνηση των εσωτερικών λειτουργιών και η κατανόηση των αντιφάσεων που προκύπτουν εντός των συμμετεχόντων οργανισμών, μεταξύ των διαφόρων οργανισμών και μεταξύ των οργανισμών και του οικοσυστήματος.
Although the recent years we have seen a flurry of publication around the issue of Innovation Ecosystems, the concept’s broad adoption has resulted in conceptual ambiguity. Furthermore, as the exact nature of Innovation Ecosystems remains ambiguous, it is difficult to pinpoint factors that can render such an ecosystem successful, sustainable, or attractive for participants. Regardless of their theoretical framing, Innovation Ecosystems are crucial in accelerating growth in entrepreneurial ventures, facilitating the innovation process, and are especially important for early stage-startups. In this context, this doctoral thesis aims to add to the current body of literature by providing a theoretical framework that allows for the conceptualization of Innovation Ecosystems in order to understand how the existence of overarching Innovation Ecosystems affects nascent entrepreneurial ventures. To this end, this work utilizes the theoretical framework provided by Activity Theory to conceptualize Innovation Ecosystems as interconnected activity systems and proposes the use of contradictions and congruencies to explain the mechanisms that hinder or enable innovation within and between the actors of an ecosystem. Hence, this work aims to answer which are the main contradictions and congruencies developed in Innovation Ecosystems that are comprised by early-stage startups, and how these differ between ecosystems.This doctoral thesis is based on an exploratory study spreading across four years and 15 countries, accessing three different ecosystems, and utilizing the insights of more than 40 involved individuals from 28 organizations. Using this sample, this work applies a novel combination of Grounded Theory and Activity Theory to create a framework that conceptualizes Innovation Ecosystems as interconnected activity systems. As such, it becomes possible to explore their inner workings and understand the contradictions that arise within the participating organizations, between the different organizations, and between the organizations and the ecosystem.
Λέξη κλειδί :Οικοσυστήματα καινοτομίας
Επιχειρηματικότητα
Νεοφυείς επιχειρήσεις
Θεωρία δραστηριοτήτων
Θεμελιωμένη θεωρία
Innovation ecosystems
Entrepreneurship
Startups
Activity theory
Grounded theory
Διαθέσιμο από :2022-12-21 11:08:32
Ημερομηνία έκδοσης :03-11-2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-12-21 11:08:32
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Baloutsos_2022.pdf

Τύπος: application/pdf