ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Χαρτογράφηση και μελέτη των αρχαιολογικών αποθέσεων στη Χώρα Νάξου
Εναλλακτικός τίτλος :Μapping and study of the archaeological deposits in Chora Naxos
Δημιουργός :Τσουκάτος, Νικόλαος
Συντελεστής :Κατσιάνης, Μάρκος (Επιβλέπων καθηγητής)
Γκαδόλου, Ελένη (Εξεταστής)
Κωτίδης, Ιωάννης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :133σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9968
Περίληψη :Η πολυδιάστατη φύση και η αποσπασματικότητα του μεγάλου όγκου δεδομένων με τον οποίο ασχολείται η επιστήμη της αρχαιολογίας έχουν δημιουργήσει την ανάγκη αξιοποίησης των ψηφιακών μέσων και δη των πληροφοριακών συστημάτων. Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στη χρήση των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ) για τη διαχείριση και τη μελέτη του αρχαιολογικού υλικού. Στόχος της εργασίας είναι η χαρτογράφηση και η μελέτη του συνόλου των ακίνητων αρχαιολογικών αποθέσεων που έχουν αποκαλυφθεί στη Χώρα της Νάξου κατά την πραγματοποίηση σωστικών και συστηματικών ανασκαφών. Ως μελέτη περίπτωσης επιλέχθηκε η Χώρα Νάξου, καθώς αποτελεί θέση διαχρονικής κατοίκησης από την προϊστορία μέχρι και τους ιστορικούς χρόνους. Τα δεδομένα αντλήθηκαν από τις δημοσιευμένες ανασκαφικές εκθέσεις των φορέων που επιχείρησαν στην υπό εξέταση περιοχή (τέλη 19ου-τέλη 20ου αι.), οι οποίες ανευρίσκονται κυρίως στα Πρακτικά της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας (ΠΑΕ) και στα Αρχαιολογικά Δελτία (ΑΔ). Στο περιβάλλον του ArcGIS Pro υλοποιήθηκε η δημιουργία μίας γεωγραφικής βάσης δεδομένων, στην οποία εισήχθηκαν τα δεδομένα προς μελέτη. Μέσα από τη χρήση των εργαλείων που προσφέρει το λογισμικό έγινε μία προσπάθεια ενοποίησης των αποσπασματικών εικόνων της ανθρώπινης εγκατάστασης στη Χώρα, παρουσιάζοντας έτσι τη συμβολή των ΣΓΠ στην αρχαιολογική έρευνα.
The multidimensional nature and fragmentation of the large volume of data with which the science of archeology deals have created the need to utilize digital media and especially information systems. This thesis focuses on the use of Geographical Information Systems (GIS) for the management and study of archaeological material. The aim of this work is the mapping and study of all the immovable archaeological deposits that have been uncovered in the area of Chora of Naxos during rescue and systematic excavations. Chora of Naxos was chosen as a case study, as it is a place of continuous habitation from prehistory to historical times. The data were drawn from the published excavation reports of the carriers that conducted excavations in the area under consideration (late 19th-late 20th century), which are mainly found in the Proceedings of the Athens Archaeological Society (PAE) and the Archaeological Bulletins (Arxaiologikon Deltion). In the ArcGIS Pro environment, the creation of a geographic database was implemented, in which the data to be studied were imported. Using the tools offered by the software, an attempt was made to unify the fragmentary images of the human settlement in Chora, thus presenting the contribution of the GIS to archaeological research.
Λέξη κλειδί :Αρχαιολογία
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
Ανασκαφή
Ενοποίηση δεδομένων
Ψηφιακά μέσα
Archaeology
Geographical Information Systems (GIS)
Excavation
Data integration
Digital media
Διαθέσιμο από :2022-12-29 19:33:43
Ημερομηνία έκδοσης :01-07-2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-12-29 19:33:43
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Tsoukatos_2022.pdf

Τύπος: application/pdf