ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :China's influence on the iron ore market. The demand side perspective
Εναλλακτικός τίτλος :Η επιρροή της Κίνας στην αγορά σιδηρομεταλλεύματος. Η πλευρά της ζήτησης
Δημιουργός :Ζιγλή, Μαγδαληνή
Τόλη, Ελένη-Μαρία
Zigli, Magdalini
Toli, Eleni-Maria
Συντελεστής :Tsouknidis, Dimitrios (Επιβλέπων καθηγητής)
Kavussanos, Emmanuel G. (Εξεταστής)
Moutos, Thomas (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :53p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9981
Περίληψη :Το σιδηρομετάλλευμα είναι ένα από τα μεγαλύτερα διεθνή εμπορεύματα που μεταφέρονται από ένα λιμάνι της χώρας εξαγωγής σε ένα άλλο σε μια χώρα εισαγωγής. Την τελευταία δεκαετία, η Κίνα προχώρησε σε εισαγωγή τεράστιων ποσοτήτων σιδηρομεταλλεύματος από ορυχεία της Αυστραλίας και της Βραζιλίας, καθώς η συνεχής κλιμάκωση της ζήτησης της χώρας στη βιομηχανία παραγωγής χάλυβα παρότρυνε την κυβέρνηση σε τέτοια μέτρα, μια απαραίτητη κίνηση που παρέχει, πέραν των άλλων, μεγάλα κέρδη. Πριν από περίπου τρία χρόνια, οι κινεζικές εισαγωγές σιδηρομεταλλεύματος έφτασαν περίπου το 70% των συνολικών παγκόσμιων εισαγωγών, επομένως, η θαλάσσια ζήτηση σιδηρομεταλλεύματος οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη βιομηχανική παραγωγή της Κίνας.Για να είμαστε πιο ακριβείς, ο κύριος ηγέτης στη διεθνή αγορά σιδηρομεταλλεύματος είναι οι ασιατικές χώρες οι οποίες είναι οι σημαντικότεροι παγκόσμιοι εισαγωγείς σιδηρομεταλλεύματος. Εκτός των άλλων, οι ασιατικές χώρες (δηλαδή η Κίνα μαζί με την Ιαπωνία και την Κορέα) φτάνουν σχεδόν το 85% των συνολικών εισαγωγών σιδηρομεταλλεύματος. Από την άλλη πλευρά, η Αυστραλία και η Βραζιλία είναι οι δύο κύριοι εξαγωγείς, ξεπερνώντας σχεδόν το 73% της παγκόσμιας αγοράς το 2016. Δεδομένου ότι η Αυστραλία είναι γεωγραφικά πιο κοντά στην Ασία, η Αυστραλία κυριαρχεί στις εισαγωγές σιδηρομεταλλεύματος της Ασίας.Σκοπός της διατριβής μας είναι να διερευνήσουμε μέσω στατιστικών δοκιμών πώς η παραγωγή χάλυβα της Κίνας για την οποία το σιδηρομετάλλευμα είναι βασικό συστατικό, επηρεάζεται από διάφορους δείκτες ζήτησης όπως οι αγορές εξαγωγών σιδήρου της Αυστραλίας και της Βραζιλίας. Στην ανάλυσή μας, έχουν συμπεριληφθεί επίσης οι ναύλοι και η τιμή μονάδας του εμπορεύματος σιδηρομεταλλεύματος. Θέλαμε να διερευνήσουμε πώς αυτά τα δύο επηρεάζουν όχι μόνο το ένα το άλλο αλλά κυρίως τη ζήτηση για εμπόρευμα σιδηρομεταλλεύματος που εξηγεί και καθορίζει την παραγωγή χάλυβα της Κίνας.Στη θεωρητική μας ανάλυση, κάνουμε αναφορά στα χύδην εμπορεύματα που μεταφέρονται δια θαλάσσης και ιδιαίτερα στο σιδηρομετάλλευμα. Στη συνέχεια, αναλύουμε τη δομή της αγοράς σιδηρομεταλλεύματος της Κίνας και τα κύρια χαρακτηριστικά της. Τέλος, παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των παραγόντων που επηρεάζουν τη ζήτηση του εμπορεύματος σιδηρομεταλλεύματος. Τα δεδομένα αυτών των παραγόντων συλλέγονται και χρησιμοποιούνται στην εμπειρική μας ανάλυση.
Iron ore is one of the greatest international commodities that are transported from one port in the exporting country to another in an importing country. During the last decade, China has proceeded to the import of huge amounts of iron ore from mines in Australia and Brazil, as the continuous escalating country’s demand in steel production industry urged government to such measures, a necessary move that provides, nevertheless, great profits. About three years ago, Chinese iron ore imports reached about 70% of world total imports, therefore, seaborne iron ore demand has been driven in a great extent by China’s industrial production.To be more precise, the main leader in the international iron ore market are Asian countries which are the major global iron ore importers.Along with the rest equally important on the matter Asian countries (i.e. China along with Japan and Korea) reach almost 85% of total iron ore imports. On the other hand, Australia and Brazil are the two major exporters, overtaking almost 73% global market in 2016. Since Australia is closer to Asia, in geographical terms, Australia dominates the Asian iron ore imports.The intension of our thesis is to investigate through statistics tests how China’s steel production for which iron ore is a key component, is affected by various demand indicators such as Australia and Brazil iron export markets. In our analysis, the freight rates and the unit price of the iron ore commodity have been also included. We wanted to investigate how these two affect not only each other but mainly the demand for iron ore commodity which is explains and defines China’s steel production.In our theoretical analysis, we make a reference to the bulk commodities which are transported by sea and especially to the iron ore commodity. Following, we analyze the structure of China’s iron ore market and its main characteristics. Finally, we present the key characteristics of the factors which affect the demand of the iron ore commodity. Data of these factors are being collected and used in our empirical analysis.
Λέξη κλειδί :Σιδηρομετάλλευμα
Κίνα
Αυστραλία
Ζήτηση
Εμπορεύματα
Iron ore
China
Australia
Demand
Commodity
Διαθέσιμο από :2023-01-13 20:35:50
Ημερομηνία έκδοσης :08-12-2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-01-13 20:35:50
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Toli_Zigli_2022.pdf

Τύπος: application/pdf