ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :International fixed income capital markets: taxonomy and institutional characteristics
Εναλλακτικός τίτλος :Διεθνείς αγορές κεφαλαίου σταθερού εισοδήματος: ταξινόμηση και θεσμικά χαρακτηριστικά
Δημιουργός :Κοντομήτρου, Μαγδαλινή-Νεκταρία
Kontomitrou, Magdalini-Nektaria
Συντελεστής :Pagratis, Spyros (Επιβλέπων καθηγητής)
Tzavalis, Elias (Εξεταστής)
Zacharias, Eleftherios (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :71p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9982
Περίληψη :Αυτή η διατριβή θα επιχειρήσει να διερευνήσει το Διεθνές Κεφάλαιο Σταθερού Εισοδήματος, την ταξινόμηση και τα θεσμικά τους χαρακτηριστικά. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιείται βιβλιογραφική ανασκόπηση της αγοράς κοινοπρακτικών δανείων καθώς και ανάλυση έκδοσης ομολόγων και υποχρεώσεων. Η αγορά δανείων αποτελεί πηγή χρηματοδότησης για επιχειρήσεις σε όλα τα επίπεδα πιστοληπτικής ικανότητας. Υπάρχει η αντίληψη ότι τα δάνεια είναι μια γρήγορη και ευέλικτη πηγή χρηματοδότησης που μπορεί να εξασφαλιστεί. Η πιστωτική έκθεση ενός ονόματος μπορεί να μοιραστεί με άλλους δανειστές και επενδυτές, ενώ η δανείστρια τράπεζα διατηρεί την επαφή της με έναν δανειολήπτη. Ως επενδυτής σε κοινοπρακτικό δάνειο, υπόκεινται σε συμφωνίες που περιορίζουν την έκθεσή του σε πιστωτικό κίνδυνο. Επίσης, πολλοί επαγγελματίες των δημοσίων οικονομικών αναγκάζονται να αναλάβουν σημαντικές ευθύνες με ελάχιστη ή καθόλου προηγούμενη εμπειρία και συνήθως ως δευτερεύουσα ή τριτεύουσα ευθύνη στα κύρια καθήκοντά τους που είναι η προετοιμασία του προϋπολογισμού, η τήρηση των προθεσμιών μισθοδοσίας, η έκδοση της συνολικής ετήσιας οικονομικής έκθεσης ή η αντιμετώπιση εκατοντάδων άλλων εργασιών που προκύπτουν κατά καιρούς. Ωστόσο, η έκδοση χρέους και οι δασμοί που ακολουθούν μετά την ολοκλήρωση της πώλησης ομολόγων δεν μπορούν να γίνουν επιπόλαια και μπορεί να οδηγήσουν σε μια απροσδόκητη επιβάρυνση που δεν αναμενόταν στην αρχή της διαδικασίας. Τέλος, αναλύουμε τα μεσοπρόθεσμα ομόλογα (MTN), όπου ο εκδότης έχει κανονικά την επιλογή να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα που επιτρέπει στον εκδότη να προσφέρει τα MTN του κατά καιρούς χωρίς να χρειάζεται να παράγει ουσιαστικά νομικά έγγραφα για κάθε τέτοια προσφορά. Στην αρχή του προγράμματος, δημιουργείται ένα υποκείμενο σύνολο εγγράφων και αυτά τα έγγραφα θα αλλάξουν ή θα συμπληρωθούν όπως απαιτείται, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου κάθε έκδοσης MTN. Τα προγράμματα μεσοπρόθεσμων ομολογιών χρησιμοποιούνται συνήθως από πολυεθνικές εταιρείες για να καλύψουν τις βραχυπρόθεσμες οικονομικές τους απαιτήσεις.
This dissertation will attempt to investigate International Fixed Income Capital, taxonomy, and their institutional characteristics. For this purpose, a bibliographic review of the syndicated loan market is carried out, as well as an analysis of the issuance of bonds and liabilities. The loan market is a source of funding for businesses at all levels of creditworthiness. There is a perception that loans are a rapid and flexible source of financing that can be secured. Single name credit exposure can be shared with other lenders and investors while the lending bank maintains its contact with a borrower. As an investor in a syndicated loan, you are subject to covenants that limit your exposure to credit risk. Also, many public finance professionals are forced to assume major responsibilities with little or no prior experience and typically as a secondary or tertiary responsibility to their primary duties of preparing the budget, meeting payroll deadlines, issuing the comprehensive annual financial report, or dealing with the hundreds of other assignments that arise from time to time. But issuing debt and the duties that follow once the bond sale is completed cannot be done lightly and may result in an unexpected burden that was not anticipated at the outset of the process. Finally, we analyze the medium-term notes (MTNs), where the issuer normally has the option of launching a program that allows the issuer to offer its MTNs from time to time without having to produce substantial legal paperwork for each such offering. At the start of the program, an underlying set of papers are established, and these documents will be changed or supplemented as necessary, including at the time of each MTN issue. Medium-term note programs are commonly used by multinational corporations to meet their short-term financial requirements.
Λέξη κλειδί :Αγορές κεφαλαίου
Σταθερό εισόδημα
Δάνεια
Ομόλογα
Μεσοπρόθεσμα χρεόγραφα
Capital markets
Fixed income
Loans
Bonds
Medium Term Notes (MTN)
Διαθέσιμο από :2023-01-16 11:53:47
Ημερομηνία έκδοσης :27-06-2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-01-16 11:53:47
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kontomitrou_2022.pdf

Τύπος: application/pdf