ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η σχέση μεταξύ (πληρωμής) μερίσματος και κερδών από το 2005 έως σήμερα
Εναλλακτικός τίτλος :The relationship between payouts and profits from 2005 until today
Δημιουργός :Πρόκος, Ιωάννης
Συντελεστής :Δεμοιράκος, Ευθύμιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Σιουγλέ, Γεωργία (Εξεταστής)
Παπαδάκη, Αφροδίτη (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :45σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9996
Περίληψη :Αυτή η εργασία εξετάζει σχετικά δεδομένα για ένα δείγμα εισηγμένων εταιρειών στην Αγγλία με εμπειρική ανάλυση για να διευρύνει την (μεταβαλλόμενη) πιθανή σχέση μεταξύ των μερισματικών πληρωμών (payout) και των κερδών επιχειρήσεων κατά την χρονική περίοδο 2005 – 2022 όπου με τον όρο μερισματική πληρωμή - payout εννοείται το άθροισμα των μερισμάτων και των επαναγορών προσαρμοσμένων για μειώσεις των προνομιούχων μετοχών. Βασιζόμενο στη σχέση καθαρού πλεονάσματος, αναπτύσσεται ένα μοντέλο τμηματικής παλινδρόμησης που επιτρέπει μια διαφορική απόκριση μεταξύ θετικών κερδών (δηλαδή κερδών) και αρνητικών κερδών (δηλαδή ζημιών) στις πληρωμές. Για να υποκινήσουμε αυτήν την ασυμμετρία, δείχνουμε ότι οι συνολικές πληρωμές κερδών των επιχειρήσεων είναι περίπου 35 φορές υψηλότερες από τις συνολικές πληρωμές των εταιρειών με ζημιές. Επιπλέον, παρέχουμε αποδεικτικά στοιχεία ότι η σχέση μεταξύ των πληρωμών (και των μερισμάτων και των επαναγορών τους) και των κερδών έχει αλλάξει σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες. Η παρατηρούμενη ανοδική τάση οφείλεται σε μεγάλες κερδοφόρες επιχειρήσεις που έχουν καλές επενδυτικές ευκαιρίες. Τέλος, συζητάμε πιθανές εξηγήσεις για αυτήν την παρατηρούμενη τάση.
This paper examines relative data for a sample of listed companies in England with empirical analysis in order to expand the changing relationship between the payouts and the corporate profit from the period of 2005 until 2022, by using the word payout, the widely meaning consists of the aggregation of the dividends and the repurchases. Based on the net surplus ratio, we develop a partial regression model that allows a differential response between positive gains (i.e., gains) and negative gains (i.e., losses) in payments. To stimulate this asymmetry, we show that corporate total profit payments are about 35 times higher than total corporate losses payments. Furthermore, we provide evidence that the relationship between payments (and dividends and their redemptions) and profits has changed significantly in recent decades. The observed upward trend is due to large profitable companies that have good investment opportunities. Finally, we discuss possible explanations for this observed trend
Λέξη κλειδί :Μερίσματα
Κέρδος
Επαναγορές
Πληρωμές
Λογιστική αξία
Payout
Profit
Repurchase
Dividend
Book of value
Διαθέσιμο από :2023-01-26 00:00:21
Ημερομηνία έκδοσης :25-01-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-01-26 00:00:21
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Prokos_2022.pdf

Τύπος: application/pdf