ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ψηφιοποίηση κειμηλίων και δημιουργία ψηφιακού μουσείου ποντιακού ελληνισμού
Εναλλακτικός τίτλος :Reviving Pontus: cultural artifacts digitization and a digital museum
Δημιουργός :Καστανίδη, Σοφία
Συντελεστής :Βασιλάκης, Ανδρέας-Αλέξανδρος (Επιβλέπων καθηγητής)
Παπαϊωάννου, Γεώργιος (Εξεταστής)
Μπενάρδου, Αγιάτις (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :94σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10911
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική εργασία στοχεύει -μέσα από τη δημιουργία μιας τρισδιάστατης διαδραστικής εφαρμογής πολυμέσων- στη διαφύλαξη και την προώθηση της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς των Ελλήνων του Πόντου, αξιοποιώντας ψηφιακές μεθόδους για την ψηφιοποίηση του υλικού πολιτισμού και την περίσωση των προφορικών μαρτυριών. Κατά το πρώτο στάδιο της παρούσας έρευνας εστίασα στην ανάδειξη της ψηφιοποίησης 2D και 3D ως των καταλληλότερων μεθόδων για τη διαφύλαξη του πολιτισμού των Ελλήνων του Πόντου. Για τη δημιουργία ψηφιακών υποκαταστάτων των αντικειμένων που έφεραν μαζί τους στον ελλαδικό χώρο, έπειτα από τους διωγμούς, τις πορείες θανάτου και άλλα δεινά που βίωσαν από τους Νεότουρκους και τους Κεμαλιστές, αξιοποιήθηκε η φωτογραμμετρική τεχνική (Structure from Motion) και η απλή φωτογράφιση. Επιπροσθέτως, συνελέγησαν, μελετήθηκαν και αναδείχθηκαν ηχητικά ντοκουμέντα που περιλαμβάνουν μαρτυρίες προσφύγων πρώτης γενιάς και πραγματοποιήθηκε εκλογή υλικού από το ήδη ψηφιοποιημένο υλικό του αρχείου της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών. Εντοπίζοντας το έλλειμμα που υπάρχει ως προς τη χρήση εναλλακτικών ψηφιακών μεθόδων για την ανάδειξη του ποντιακού πολιτισμού (υπάρχουν μόνο ψηφιακά αποθετήρια), κρίθηκε απαραίτητη η εισήγηση ενός διαφορετικού τρόπου προσέγγισής του, που θα κεντρίσει το ενδιαφέρον της νέας γενιάς και θα προωθήσει με τρόπο ελκυστικό το αποτέλεσμα των ψηφιοποιήσεων που πραγματοποιήθηκαν. Αναπτύχθηκε, λοιπόν, μια πρωτοπόρος για τον Ποντιακό Ελληνισμό διαδραστική εφαρμογή σε μηχανή παιχνιδιών (Unity Game Engine). Πρωταρχικός στόχος της πολυμεσικής εφαρμογής είναι, πέραν της διαφύλαξης και προώθησης του ποντιακού πολιτισμού, η προσέλκυση της νέας γενιάς και η επανασύνδεσή της με τις ρίζες της. Μέσα από την αξιοποίηση της Ψηφιακής Αφήγησης και των διαδράσεων, επιχειρείται η δημιουργία ενός ελκυστικού για το χρήστη ψηφιακού μουσείου, για τις ανάγκες του οποίου ακολουθούνται τα στάδια της ανάλυσης απαιτήσεων, του εννοιολογικού και φυσικού σχεδιασμού, της δημιουργίας πρωτοτύπου, της αξιολόγησης των χρηστών και της τελικής υλοποίησης. Συνοψίζοντας, η παρούσα διατριβή συμβάλλει σημαντικά στην πολιτιστική συνέχεια των Ελλήνων του Πόντου, εξασφαλίζοντας την ανανέωση των δεσμών της νέας γενιάς με την παράδοση, γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ παρελθόντος και παρόντος.
The central objective of this thesis is to utilize cutting-edge digital methods, specifically 3D interactive multimedia applications, to safeguard and propagate the historical and cultural legacy of the Greeks residing in the Black Sea region. This endeavor focuses on the digitization of material culture -achieved through the innovative use of Structure from Motion photogrammetry and conventional photography-and the preservation of oral testimonies. The digital representations of artifacts brought by the Pontic Greeks to Greece after enduring persecutions, death marches, and other adversities inflicted by the Kemalists were meticulously crafted. Simultaneously, a comprehensive collection of audio documents, featuring firsthand accounts from first-generation refugees, was curated. Additionally, careful curation took place, involving the selection of pertinent material from the digitized archive of the Committee for Pontian Studies. To effectively showcase the wealth of gathered material, an interactive application was meticulously developed within the Unity Game Engine. This multimedia application serves a dual purpose: to preserve and promote Pontian culture and, notably, to captivate the interest of the younger generation, fostering a reconnection with their historical roots. The application utilizes digital storytelling techniques, thereby constructing an engaging digital museum experience for users. The development of this multimedia application adheres to a rigorous methodology encompassing stages such as Requirement Analysis, Conceptual and Physical design, Prototyping, User Evaluation, and Implementation. By employing these systematic processes, the thesis aims to establish a professional and enduring digital repository for the Pontian cultural heritage, ensuring its accessibility and relevance for generations to come.
Λέξη κλειδί :Φωτογραμμετρία
Τρισδιάστατη διαδραστική εφαρμογή
Ψηφιακό μουσείο
Ποντιακός ελληνισμός
Σχεδιασμός αλληλεπίδρασης
Photogrammetry
3D interactive application
Digital museum
Pontian hellenism
Interaction design
Διαθέσιμο από :2023-12-08 11:25:10
Ημερομηνία έκδοσης :05-12-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-12-08 11:25:10
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kastanidi_2023.pdf

Τύπος: application/pdf