ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εμπορική νομοθεσία: μέρος δεύτερον
Δημιουργός :Διγενόπουλος, Αλέξανδρος
Εκδότης :Παρασκευόπουλος, Κ. Π.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :590σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Ναυτική εμπορική νομοθεσία, πάσαι αι ειδικαί εμπορικαί διατάξεις. Ναυάγια - Ναυαγιαιρέσεις - Τραπεζικαί συμβάσεις - Επιταγή - Σήματα - Γενικαί Αποθήκαι - Επιμελητήρια - Συνεταιρισμοί - Σιδηροδρομικαί μεταφοραί. Νομοθεσία Ασφαλιστικών Εταιριών. Νομολογία - Γνωμοδοτήσεις. Διατριβαί.
Ημερομηνία έκδοσης :1931

Αρχείο: 2039.pdf

Τύπος: application/pdf