ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών πρόσβασης βασισμένων σε υπάρχουσες υποδομές
Δημιουργός :Ταντελές, Φλουρής
Συντελεστής :Γιακουμάκης, Εμμανουήλ (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :145σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας γίνεται μια προσπάθεια να μελετηθούν οι υφιστάμενες δικτυακές υποδομές και εξετάζεται κατά πόσο είναι ικανές να φιλοξενήσουν καλώδια οπτικών ινών. Συγκεκριμένα: Στο 1ο κεφάλαιο «Εισαγωγή», αναδεικνύεται το πρόβλημα του «Last Mile» και παρουσιάζονται οι λόγοι για τους οποίους είναι επιτακτική η αναβάθμιση του δικτύου πρόσβασης. Έπειτα γίνεται αναφορά στο κόστος και στο χρόνο που απαιτείται για να δημιουργηθεί ένα οπτικό δίκτυο. Επιπλέον παραθέτονται οι αρχιτεκτονικές και οι τεχνολογίες που εφαρμόζονται σήμερα για την ανάπτυξη μητροπολιτικών δικτύων καθώς και επιτυχημένα παραδείγματα δημιουργίας οπτικών δικτύων πρόσβασης. Στο 2ο κεφάλαιο «Τεχνικές Λύσεις», αναφέρονται τρεις προσωρινές λύσεις του προβλήματος του «Last Mile», η τεχνολογία WiMAX, BiG (Broadband in Gas) και BPL (Broadband over Power Lines). Οι συγκεκριμένες λύσεις χαρακτηρίζονται ως προσωρινές διότι ο ρυθμός μετάδοσης δεδομένων είναι περιορισμένος και δεν θα είναι ικανός να υποστηρίξει μελλοντικές πολυμεσικές εφαρμογές. Στο 3ο κεφάλαιο «Εναλλακτικές Οδεύσεις», παρουσιάζονται τα υφιστάμενα δίκτυα που είναι διαθέσιμα να «φιλοξενήσουν» τις οπτικές ίνες, οι οποίες είναι ικανές να λύσουν το πρόβλημα του «Last Mile», οικονομικότερα και γρηγορότερα. Τα υφιστάμενα δίκτυα που εξετάζονται είναι το δίκτυο αποχέτευσης, φυσικού αερίου, ηλεκτροδότησης, και ύδρευσης. Αναφορά γίνεται κυρίως στο κόστος και στο χρόνο που απαιτείται για να υλοποιηθεί το υφιστάμενο δίκτυο καθώς και στις μεθόδους εγκατάστασης που ακολουθούνται. Στο 4ο κεφάλαιο «Σύνοψη», επιχειρείται μια σύγκριση με βάση το κόστος και το χρόνο υλοποίησης που απαιτείται για την ανάπτυξη οπτικών δικτύων σε υφιστάμενες υποδομές. Τέλος, παρουσιάζονται πιθανά επιχειρηματικά σχέδια για την αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών.Σημείωση: Το κόστος υλοποίησης οπτικών δικτύων δεν κατέστη δυνατό να εξεταστεί εξονυχιστικά, εφόσον σήμερα ο τομέας των τηλεπικοινωνιών ορίζεται κατά κύριο λόγο από ιδιωτικές εταιρίες και οι συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ τους αποτελούν εταιρικά μυστικά και δεν δημοσιοποιούνται. Τα οικονομικά στοιχεία που αναφέρονται έχουν παρθεί από δημοσιεύσεις σε τεχνολογικά περιοδικά τα οποία δεν αναφέρουν τις πηγές τους.
Λέξη κλειδί :Ευρυζωνικότητα
Οπτικές ίνες
Last Mile
Μητροπολιτικό δίκτυο
Δίκτυο πρόσβασης
Broadband in Gas(BiG)
Broadband over Power Lines(BPL)
WiMAX
Glass in Gas(GiG)
Broadband in Sewer
Broadband in Gas
Ημερομηνία :28-02-2009
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: tanteles_2009.pdf

Τύπος: application/pdf