ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μοντέλα Value-at-Risk σε ελληνικές μετοχές
Δημιουργός :Λακαβάς, Αθανάσιος
Συντελεστής :Τζαβαλής, Ηλίας (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :55σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται μια εισαγωγή στην έννοια του κινδύνου καθώς και τους λόγους που η διαχείριση του αποτελεί αδήριτη ανάγκη για κάθε οργανισμό. Παρουσιάζεται ο ορισμός της αξίας σε κίνδυνο (Value-at-Risk) καθώς και τα πιο διαδεδομένα μοντέλα υπολογισμού της. Η αξία σε κίνδυνο είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο που χρησιμοποιείται από μεγάλους οργανισμούς με σκοπό να ποσοτικοποιήσουν τους κινδύνους και να προστατευτούν από αυτούς. Επιπλέον, παρουσιάζεται η διαδικασία επανέλεγχου της αξίας σε κίνδυνο (Backtesting VaR) και των μέτρων ελέγχου του Christoffersen. Στη συνέχεια, εκτιμάται η αξία σε κίνδυνο για 10 μετοχές της μεγάλης κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και για ένα ισοβαρές χαρτοφυλάκιο αυτών. Η έρευνα έγινε για το διάστημα 1/1/2004 έως 1/8/2013 και οι μετοχές του δείγματος ήταν οι εξής: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Alpha Bank, Ellaktor, Lamda Development, Opap, Motor Oil, Intracom Holdings,Coca Cola HBC (ATH), Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ, ΤΙΤΑΝ. Η πρόβλεψη έγινε με τη μέθοδο "εκτός του δείγματος πρόβλεψη" (out of sample) για την επόμενη μέρα με επίπεδο εμπιστοσύνης 95% και 99%. Τέλος, γίνεται έλεγχος των μοντέλων μέσω της διαδικασίας Backtesting και παρατίθενται τα συμπεράσματα της μελέτης.
Λέξη κλειδί :Αξία σε κίνδυνο
Value at Risk (VaR)
Backtesting VaR
Χρηματιστήριο αξιών Αθηνών
Χαρτοφυλάκιο
Ημερομηνία :31-01-2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Lakavas_2016.pdf

Τύπος: application/pdf