ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εργαλεία μετασχηματισμού δεδομένων βιβλιοθηκών σε εννοιολογικά μοντέλα: η περίπτωση του BIBFRAME
Εναλλακτικός τίτλος :Transformation tools, from library data to conceptual models: the BIBFRAME case
Δημιουργός :Παπαϊωάννου, Άγγελος
Συντελεστής :Παπαθεοδώρου, Χρήστος (Επιβλέπων καθηγητής)
Ανδρουτσόπουλος, Ίων (Εξεταστής)
Γκρίτζαλης, Δημήτρης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :Περιέχονται βιβλιογραφικές αναφορές.
Φυσική περιγραφή :118 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=5999
Περίληψη :Η ανάπτυξη του Σημασιολογικού Ιστού είναι ένα έργο πάνω στο οποίο πραγματοποιείται έρευνα εδώ και καιρό, η οποία ξεκίνησε από τον ιδρυτή του διαδικτύου Tim Berners – Lee. Το Semantic Web έχει χτιστεί γύρω από την αντίληψη του Ιστού των Δεδομένων (Web of Data) το οποίο αντιπροσωπεύει την εξέλιξη από τον «έγγραφο-κεντρικό» (document-oriented) Ιστό στον «δεδομένο-κεντρικό» (data-oriented) Ιστό. Ο Σημασιολογικός Ιστός παρέχει ένα κοινό framework το οποίο επιτρέπει την ανταλλαγή των δεδομένων και την επαναχρησιμοποίησή τους από εφαρμογές, οργανισμούς και κοινότητες, χωρίς συγκεκριμένα όρια. Είναι μια συνεργατική προσπάθεια που βρίσκεται υπό την καθοδήγηση του W3C. Βασίζεται επίσης στο (Resource Description Framework) ή RDF. Λόγω της παρουσίας σημαντικού όγκου Διασυνδεδεμένων Δεδομένων στον Ιστό, έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για την έρευνα και την δημιουργία εφαρμογών που εκμεταλλεύονται αυτόν τον Ιστό Δεδομένων. Αυτές οι προσπάθειες μπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες: Linked Data browsers, Linked Data μηχανές αναζήτησης και Linked Data εφαρμογές, προσανατολισμένες σε διάφορους τομείς. Στη βιβλιοθηκονομία και στην επιστήμη της πληροφορικής, η καταλογογράφηση (cataloging ή cataloguing) είναι η διαδικασία της δημιουργίας μεταδεδομένων τα οποία αναπαριστούν πόρους πληροφορίας, όπως βιβλία, ηχητικές καταγραφές, κινούμενες εικόνες κλπ. Η καταλογογράφηση παρέχει πληροφορία όπως, ονόματα δημιουργών (authors, creators), τίτλους και θεματικούς όρους, τα οποία περιγράφουν πηγές τυπικά μέσω της δημιουργίας βιβλιογραφικών εγγραφών. Λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα του MARC 21, τις δυσκολίες της ενσωμάτωσης νέων προτύπων, αλλά και την ανάγκη του εκσυγχρονισμού και δημιουργία νέων προτύπων κυρίως για την υποστήριξη του Σημασιολογικού Ιστού, η Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου ανακοίνωσε επίσημα την ολοκλήρωση, σε πρώτη φάση, του προτύπου Bibliographic Framework ή BIBFRAME, τον Μάιο του 2011. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στον επανα-οραματισμό και στην υλοποίηση και ενσωμάτωση ενός νέου βιβλιογραφικού περιβάλλοντος για τις βιβλιοθήκες που θα καθιστά το διαδίκτυο ένα σημαντικό εργαλείο και τη διασύνδεση των δεδομένων πιο εύκολα εφικτή. H βιβλιοθήκη του Κογκρέσου, στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού της καταλογογράφησης και γενικότερα της πληροφορίας που παράγεται από τα βιβλιογραφικά Έργα, έχει φτιάξει ένα εργαλείο μετασχηματισμού, το οποίο έχοντας ως πρότυπο κάποιους κανόνες, πραγματοποιεί αντιστοίχιση (mapping) από MARCXML σε BIBFRAME 2.0 RDF. Αυτή η μορφή είναι η πιο σύγχρονη (μόλις του 2016) και είναι η μορφή που θα χρησιμοποιηθεί στη νέα γένια διασύνδεσης της πληροφορίας μέσω των Linked Data και του Semantic Web. Η ομαδοποίηση Έργων και Εκδόσεων έγινε στα πλαίσια της περαιτέρω έρευνας και εξέλιξης του προτύπου BIBFRAME 2.0, αλλά και γενικότερα για την περαιτέρω ανάπτυξη της έννοιας του Σημασιολογικού Ιστού και των Διασυνδεδεμένων Δεδομένων. Όμως, υπάρχουν αρκετές δυσκολίες που πρέπει να ξεπερασθούν και περαιτέρω βήματα που πρέπει να γίνουν, για να γίνει αυτή η έρευνα πιο χρήσιμη.
Τhe development of the Semantic Web is an on-going project, which was started by the founder of the Internet, Tim Berners-Lee. It is built around the concept of the Web of Data, which represents the evolution from the document-oriented Web to the data-oriented. The Semantic Web provides a common framework which allows the interchange of data and their reusability in applications, by organizations and communities, without specific borders. It is a cooperative effort which is under the guidance of W3C. It is also based in Resource Description Framework or RDF. Because of the presence of a significant number of Linked Data in the Web, a lot of effort has been made, for the research and for the creation of applications that take advantage of the Web of Data. These efforts can be split in three categories: Linked Data browsers, Linked Data search engines and Linked Data sector-oriented applications. In the library and in the computer science, cataloging or cataloguing, is the process of creating metadata which represent information resources, such as books, audio recordings, moving images etc. Cataloging contains information such as creators' names, titles and subject terms which describe resources, typically through the creation of bibliographic records. Considering the problems of MARC21, the difficulties of integrating the new standards, but also the need of modernizing and creating new standards mainly for the support of the Semantic Web, the Library of Congress has formally announced the completed, in a primary state, of the Bibliographic Framework or BIBFRAME standard, in May 2011. This initiative aims in the revisualization, in the implementation and integration of a new bibliographic environment for the librarians, which will make the Internet an important tool and the interconnection of data a reality. The Library of Congress, in the context of modernizing cataloging and generally of the information that is extracted by the bibliographic Works, has built a mapping tool, which uses some transformation rules and maps the MARCXML standard to the BIBFRAME 2.0 RDF standard. This form is the most modern (as recently as 2016) and it is the form that will be used in the new generation of interconnecting information through Linked Data and the Semantic Web. The grouping of Works and Instances was implemented in the context of further researching and developing of the ΒIBFRAME 2.0 standard, but also for the further developing of the concept of the Semantic Web and the Linked Data. But, there are still a lot of difficulties to overcome and further steps to be made, for this research to become more useful.
Λέξη κλειδί :Σημασιολογικός ιστός
Βιβλιογραφικά δεδομένα
Βιβλιογραφικό έργο
Βιβλιογραφική έκδοση
BIBFRAME
Semantic web
Bibliographic data
BIBFRAME work grouping
BIBFRAME instance grouping
Διαθέσιμο από :2018-03-24 21:26:07
Ημερομηνία έκδοσης :03/23/2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2018-03-24 21:26:07
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Papaioannou_2018.pdf

Τύπος: application/pdf