ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μέθοδος μεταλλάξεων και παραλλαγές
Εναλλακτικός τίτλος :Mutation testing and its approximations
Δημιουργός :Κιντής, Μαρίνος
Συντελεστής :Μαλεύρης, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :101 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η μέθοδος των Μεταλλάξεων (Mutation Testing) θεωρείται ένα από τα πιο αποτελεσματικά κριτήρια ελέγχου (test criterion) σε επίπεδο Ελέγχου Μονάδας (unittesting) και παράλληλα ένα από τα πιο απαιτητικά, τόσο σε υπολογιστικούς πόρους όσο και σε ανθρώπινη προσπάθεια. Το γεγονός αυτό οφείλεται στον αρκετά υψηλόαριθμό απαιτήσεων ελέγχου (test requirements) που επιβάλει στα υπό εξέταση προγράμματα και επιπρόσθετα στην αδυναμία ικανοποίησης ενός μη-αμελητέου υποσυνόλου των απαιτήσεων αυτών. Η μείωση του προαναφερθέντος κόστους έχει αποτελέσει και αποτελεί αντικείμενο έρευνας πολλών μελετών, οι οποίες έχουν παρουσιάσει αρκετές τεχνικές περιορισμού του, όπως η μέθοδος Επιλεκτικών Μεταλλάξεων (Selective Mutation), η μέθοδος Ασθενών Μεταλλάξεων (Weak Mutation) και μία παραλλαγή της μεθόδου των Μεταλλάξεων Δεύτερης Τάξης (2- order Mutation), η οποία συνδυάζει του μεταλλάκτες πρώτης τάξεως (1-order mutants) ανά δύο για την παραγωγή του τελικού συνόλου μεταλλακτών.Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας, δημιουργήθηκαν συγκεκριμένες στρατηγικές παραγωγής μεταλλακτών δεύτερης τάξης (2-order mutants), οι οποίες υπάγονται στη φιλοσοφία της προαναφερθείσας παραλλαγής και εξετάστηκε η αποτελεσματικότητά τους σε σχέση με τη μέθοδο των Ασθενών Μεταλλάξεων και τη μέθοδο των Μεταλλάξεων. Η βασική προτροπή για τη δημιουργία τους ήταν η διερεύνηση των συνεπειών της αύξησης της σύζευξης (coupling) των συνδυαζόμενων μεταλλακτών πρώτης τάξης στην αποτελεσματικότητα των στρατηγικών παραγωγής μεταλλακτών δεύτερης τάξης.Mutation Testing is considered to be one of the most powerful techniques for unit testing software and at the same time one of the most expensive. The principal expense of mutation is the vast number of imposed test requirements, many of which cannot be satisfied. In order to overcome these limitations, researchers have proposed many cost reduction techniques, such as Selective Mutation, Weak Mutation and a novel approach based on mutant combination, which combines first order mutants to generate second order ones. In this thesis, various second order mutation testing strategies are proposed, following the above-mentioned approach, each of which employs a different level of coupling between the combined first order mutants. In order to evaluate their effectiveness and to investigate the impact of these different levels of coupling an empirical comparison with weak mutation and strong mutation was conducted
Λέξη κλειδί :Μέθοδος μεταλλάξεων
Mutation testing
Έλεγχος λογισμικού
Φαινόμενο της σύζευξης
Coupling effect
Ημερομηνία έκδοσης :23-03-2010
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kintis_2010.pdf

Τύπος: application/pdf