ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η αντίληψη των στελεχών για την οικονομική κρίση ως διαμεσολαβητικός παράγοντας στη διαμόρφωση περιβαλλοντικών πρακτικών
Δημιουργός :Κακοκέφαλος, Κωνσταντίνος
Συντελεστής :Μανωλόπουλος, Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :106σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Ιδιαίτερο είναι το ενδιαφέρον της ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας τα τελευταία χρόνια σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη και τους άξονες που αφορούν οι δράσεις της, ειδικότερα το περιβάλλον. Στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν εκπονηθεί εμπεριστατωμένες μελέτες σχετικά με τα οφέλη που προσφέρει αλλά και τους παράγοντες που οδηγούν στην υιοθέτηση περιβαλλοντικών πρακτικών.Στην εργασία μου επιχειρείται η ανάλυση τριών παραγόντων που επηρεάζουν την υιοθέτηση περιβαλλοντικών πρακτικών αρχικά σε θεωρητικό επίπεδο και στη συνέχεια εμπειρικά. Για την εμπειρική διερεύνηση της εργασίας μου χρησιμοποίησα δείγμα 55 εταιριών από την Ελληνική επικράτεια, κλάδου βιομηχανικού και υπηρεσιών, οι οποίες απάντησαν σε δομημένο ερωτηματολόγιο. Η επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων έγινε με μεθόδους περιγραφικής στατιστικής και οικονομετρικές αναλύσεις με τη χρήση του προγράμματος STATA v.11.Από τα ευρήματα αναδεικνύεται ο σημαντικό ρόλος του εξωτερικού περιβάλλοντος και των πρακτικών των ανταγωνιστών στην υιοθέτηση περιβαλλοντικών πρακτικών, ο οποίος ενισχύεται και από την αντίληψη που έχει ο μάνατζερ για την ένταση της οικονομικής κρίσης. Ακόμη, μελετώνται άλλοι δύο παράγοντες, της εταιρικής επίδοσης και του επιπέδου των πόρων, ως προς το ρόλο που διαδραματίζουν στη στρατηγική επιλογή της υιοθέτησης περιβαλλοντικών πρακτικών.
recent decades attention on the concept of corporate social responsibility (CSR) has been growing among academic and business communities. More specifically, environmental practices are being studied. In-depth international studies have been carried out regarding the benefits and the factors that lead to the adoption of environmental practices.In my dissertation an analysis of the motives for engaging CSR is conducted, firstly as a theoretical issue and then as an empirical study. The sample consists of 55 firms, based in Greece, both from manufacturing and service sector, which responded to a structured questionnaire. The data collected were processed and analyzed using descriptive statistical methods and econometric analysis, with the aid of STATA v.11.The findings highlight the important role of the external environment and the competitors’ attitude in adopting environmental practices, which is also reinforced by the manager's perception of the economic crisis. In addition, two other factors, corporate performance and the level of resources, are reported as major for strategic planning and decision-making regarding the adoption of environmental practices.
Λέξη κλειδί :Εταιρική κοινωνική ευθύνη
Βιώσιμη ανάπτυξη
Εταιρική βιωσιμότητα
Περιβαλλοντικές πρακτικές
Απολογισμός βιωσιμότητας
Χρηματοοικονομική επίδοση
Ανταγωνιστικό περιβάλλον
Εταιρικοί πόροι
Corporate social responsibility
Sustainable development
Corporate sustainability
Environmental practices
CSR report
Financial performance
Competitive environment
Corporate resources
Ημερομηνία :30-11-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kakokefalos_2017.pdf

Τύπος: application/pdf