ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αφηρημένη σχεδίαση υπηρεσιών ιστού για την τηλεγηριατρική
Δημιουργός :Χερσονιωτάκη, Πολύμνια
Συντελεστής :Καστανιά, Αναστασία (Επιβλέπων καθηγητής)
Μαλεύρης, Νικόλαος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :232σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Οι κύριες προκλήσεις για τις σημερινές κοινωνίες είναι: 1) η γήρανση του πληθυσμού, που οδηγεί σε έξαρση των χρόνιων νοσημάτων (70% του κόστους ιατρικής φροντίδας), 2) η αυξανόμενη ανάγκη των ασθενών να είναι ενεργοί στην παρακολούθηση της υγείας τους, 3)η ανάγκη ελέγχου του κόστους ιατρικής φροντίδας παράλληλα με τη διατήρηση υψηλής ποιότητας φροντίδας, 4) η έλλειψη διαθεσιμότητας εξειδικευμένου προσωπικού σε κάποιες μονάδες ιατρικής φροντίδας. Η τηλεϊατρική παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης, διάγνωσης και θεραπείας του ασθενούς από απόσταση (έξω από το χώρο του νοσοκομείου ), μέσω των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών(ICT). Η ιατρική πρακτική μπορεί να πραγματοποιηθεί, χωρίς την άμεση επαφή του γιατρού με τον ασθενή, συνεπώς είναι ανεξάρτητη της τοποθεσίας που βρίσκεται ο ασθενής και της διαθεσιμότητας που υπάρχει σε εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό. Όλο και περισσότεροι κάτοικοι Ευρωπαϊκών χωρών καταφεύγουν στο διαδίκτυο για την πληροφόρηση και την εκπαίδευση σε θέματα υγείας, καθώς και τη λήψη δεδομένων υγείας των ασθενών και τη χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν ηλεκτρονική συνταγογράφηση, εξατομικευμένα συστήματα υγείας για καλύτερη διαχείριση χρόνιων νοσημάτων και συστήματα ευφυούς περιβάλλοντος που υποστηρίζουν την ανεξάρτητη διαβίωση. Η εφαρμογή της τηλεϊατρικής περιλαμβάνει τομείς όπως η συμβουλευτική, η ακτινολογία, η ψυχιατρική, η δερματολογία, η οφθαλμολογία και η παρακολούθηση χρόνιων νοσημάτων. Στην περίπτωση των χρόνιων νοσημάτων η παρακολούθηση περιλαμβάνει μέτρηση βάρους, αρτηριακής πίεσης, ηλεκτροκαρδιογραφήματος, αναπνευστικών λειτουργιών κλπ. και συμβάλει στην πρόληψη οξέων επεισοδίων, τη μείωση των επισκέψεων στα νοσοκομεία και των απαιτήσεων ταξιδίου. Ωστόσο, σε κάποιους τομείς όπως η ακτινολογία είναι αρκετά διαδεδομένη (π.χ. x-ray εικόνες), ενώ σε τομείς όπως η δερματολογία είναι ακόμα υπό αμφισβήτηση. Στους περισσότερους τομείς της ιατρικής, όπως στη καρδιολογία, η τηλεπαρακολούθηση αποτελεί μέρος της ιατρικής πρακτικής και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά τις συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο. Η τηλεπαρακολούθηση πραγματοποιείται με χρήση ένδυτων, εμφυτευόμενων ή φορητών συσκευών/αισθητήρων. Οι συσκευές αυτές στέλνουν τα δεδομένα σε κάποιο κεντρικό σημείο στην οικεία (π.χ. κινητό τηλέφωνο ,προσωπικός υπολογιστής), όπου και πραγματοποιείται η επεξεργασία τους. Στη συνέχεια τα απαραίτητα δεδομένα ή ειδοποιήσεις προωθούνται μέσω του οικιακού δικτύου στους υπεύθυνους φροντίδας ή στην αποθήκη των ηλεκτρονικών ιατρικών εγγραφών για την περαιτέρω ανάλυσή τους. Η τηλεϊατρική εκμεταλλεύεται τη ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών επιτρέποντας καλύτερη ποιότητα φροντίδας, χαμηλότερο κόστος περίθαλψης και αύξηση της ανεξάρτητης διαβίωσης των ηλικιωμένων ή ατόμων με αναπηρίες. Οι ηλικιωμένοι αποτελούν πλειοψηφία στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, συνεπώς ασκούν σημαντική επιρροή στην αγορά. Οι οικονομίες έχουν στραφεί στις ανάγκες φροντίδας των ηλικιωμένων και ιδιαίτερα στην εφαρμογή της τηλεϊατρικής στην γηριατρική. Η καλύτερη ποιότητα υγειονομικής περίθαλψης και οι ευκαιρίες μέσα από την αξιοποίηση των τεχνολογιών μπορούν να συμβάλλουν σε καλύτερη ποιότητα ζωής, που επιτρέπει την ενεργό συμμετοχή των ηλικιωμένων στο κοινωνικοοικονομικό σύστημα και τη παραμονή τους στην οικεία τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Παρά την όλο και αυξανόμενη εξοικείωση των ηλικιωμένων με τις νέες τεχνολογίες και υπηρεσίες, κατάλληλη εκπαίδευση και υποστήριξη απαιτούνται για την αύξηση της αποδοχής τους και την καλύτερη αποτελεσματικότητα από τη χρήση τους. Η ανεξάρτητη διαβίωση των ηλικιωμένων στη οικεία τους, διευκολύνεται μέσω των τεχνολογιών αυτοματισμού σπιτιού που ενισχύουν την ασφάλεια και παρέχουν υποστήριξη σε καθημερινές δραστηριότητες ή κρίσιμες για την υγεία τους καταστάσεις. Παράδειγμα αποτελούν τα συστήματα ασφαλείας για πόρτες και παράθυρα, συστήματα ελέγχου υπερβολικής κατανάλωσης νερού, ηλεκτρικής ενέργειας ή αερίων, συστήματα για υποστήριξη ατόμων ευάλωτων σε πτώσεις κλπ. Η κατάλληλη διαρρύθμιση της αρχιτεκτονικής του χώρου ή του κτιρίου και των επίπλων, η προσαρμογή του φωτισμού , η αποστολή ειδοποιήσεων (αυτόματα ή χειροκίνητα) στους υπεύθυνους φροντίδας για επείγουσες καταστάσεις, οι συσκευές υποβοήθησης της κίνησης (π.χ. αναπηρική καρέκλα) είναι βασικά στοιχεία για την υποστήριξη ατόμων που είναι ευάλωτα σε πτώσεις. Παράλληλα, οι τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών, όπως τηλέφωνα, βιντεοτηλέφωνα, συστήματα βιντεοδιάσκεψης διευκολύνουν υπηρεσίες τηλεσυμβουλευτικής, επιτρέπουν την ανάπτυξη και τη διατήρηση των κοινωνικών σχέσεων του ηλικιωμένου και παρεμποδίζουν την κοινωνική του απομόνωση, που πολλές φορές οδηγεί σε καταστροφικές συνέπειες για τη ψυχική του υγεία. Η επέκταση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες απαιτεί κατάλληλη υποστήριξη και συνεργασία των ενδιαφερόμενων, των πολιτικών φορέων, των επαγγελματιών των υγειονομικών αρχών και της βιομηχανίας, για την ανάπτυξη κλίματος εμπιστοσύνης από την πλευρά των ασθενών. Συνεπώς, απαιτούνται οι απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση οργανωτικών, νομικών και ηθικών ζητημάτων που αποτελούν εμπόδιο στη καινοτομία και την ανάπτυξη. Επίσης, κοινά Ευρωπαϊκά πρότυπα πρέπει να ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη συστημάτων που να οδηγούν σε αποτελεσματικότερη υγειονομική περίθαλψη, χαμηλότερο κόστος και αντιληπτά οφέλη για τους ασθενείς και τους επαγγελματίες υγείας. Η αξιολόγηση των συστημάτων και οι συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στη διαδικασία ανάπτυξης συμβάλλει στην επίτευξη ποιοτικών υπηρεσιών και την αποδοχή τους. Η ανάπτυξη ασφαλών και διαλειτουργικών συστημάτων αποτελεί κύριο στόχο για την επίτευξη ηλεκτρονικής υγείας χωρίς γεωγραφικά σύνορα. Η συγκατάθεση του ασθενή για τα δεδομένα που συλλέγονται κατά την παρακολούθηση των ζωτικών του σημείων, η εξασφάλιση ακεραιότητας, διαθεσιμότητας και εμπιστευτικότητας των ιατρικών δεδομένων κατά την αποθήκευση ή μετάδοσή τους, καθώς και ο περιορισμός των δεδομένων αυτών σε εκείνα που είναι απαραίτητα για τη λήψη αποφάσεων έχουν μεγάλη σημασία για την αποδοχή των υπηρεσιών τηλεϊατρικής. Ωστόσο, για αποτελεσματικότερη υγεία οι ιατρικές εξ’ αποστάσεως υπηρεσίες πρέπει να προσανατολίζονται στις ανάγκες των ατόμων και ειδικότερα να είναι εξατομικευμένες και να προσαρμόζονται στις ιδιαιτερότητες του καθενός. Η παροχή εξατομικευμένων λύσεων απαιτεί την ανάπτυξη συστημάτων για τη διασύνδεση ηλεκτρονικών εγγραφών υγείας (EHR) που προέρχονται από διαφορετικούς παρόχους υγείας. Καθώς, υπάρχει ετερογένεια μεταξύ των συστημάτων που ανταλλάσουν ή διαμοιράζονται πληροφορίες , υπάρχει ανάγκη για εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας. Επίσης, οι πληροφορίες που λαμβάνει ο ασθενής πρέπει να είναι ανάλογες με τα επεισόδια ή τα διαφορετικά επίπεδα υγείας που παρουσιάζει και να προσανατολίζονται στο πρόβλημα υγείας του. Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζεται το ερευνητικό υπόβαθρο, τα τελευταία χρόνια πάνω στην τηλεϊατρική και ειδικότερα περιγράφονται θέματα και τεχνολογίες που αφορούν την φροντίδα και την ανεξάρτητη διαβίωση των ηλικιωμένων στην οικεία τους. Βασιζόμενη στη βιβλιογραφία και τις έρευνες που έχουν γίνει θα καταλήξω στην αφαιρετική παρουσίαση των υπηρεσιών ιστού για την τηλεγηριατρική.
The main challenges for today's societies are: 1) aging population, leading to exacerbation of chronic diseases(70% of medical care cost), 2) increasing need for patients to be active in monitoring their health, 3) need to control health care costs while maintaining high quality care, 4) lack of availability of qualified staff in some health care facilities. Telemedicine enables monitoring, diagnosis and treatment of the patient from a distance (outside the hospital), through information and communication technologies (ICT). The medical practice can take place without the direct contact of doctor and patient, thus it is independent of the patient location and the availability of specialized medical staff. More and more European countries residents rely on the Internet for information acquisition and education about health issues, receiving patient’s health data and use of eHealth services. These services include electronic prescribing, personalized health systems for better management of chronic diseases and ambient intelligent systems that support independent living. Application of telemedicine includes areas such as counseling, radiology, psychiatry, dermatology, ophthalmology, and monitoring of chronic diseases. In the case of chronic diseases, monitoring includes measurement of weight, blood pressure, electrocardiogram, respiratory function, etc. and helps in prevention of acute episodes and reduction of hospital visits and travel requirements. However, in some areas such as radiology telemonitoring is quite common(eg x-ray images),while in areas such as dermatology it is still in doubt. In most areas of medicine such as cardiology, telemonitoring consists part of medical practice and in no way replaces face to face meetings. Telemonitoring is carried out using wearable, implantedor portable devices /sensors. These devices send person’s data to a base unit(e.g. mobile phone, personal computer), where the processing takes place. Then the necessary data or notifications are distributed through home network to carers (e.g. doctors, family) or electronic medical records repository for further analysis. Telemedicine takes advantage of the rapid development in information and communication technology enabling better quality of care, lower health costs and increasement of independent living for the elderly or people with disabilities. The elderly are the majority of people in most European countries, therefore they have a significant influence on the market. The economies have turned to the needs of elderly care, particularly in the application of telemedicine to geriatric medicine. Better health care quality and opportunities through the use of technology can contribute to better quality of life, allowing the active participation of older people in socio-economic system and stay longer in their home. Despite the increasing familiarity of elderly people with new technologies and services, appropriate training and support are needed for higher acceptance and efficiency. Independent living of older people in their home is facilitated through home automation technologies that enhance safety and provide support for daily activities or critical health situations. Some examples are security systems for doors and windows, control systems of water, electricity or gas excessive use, support systems for people who are vulnerable to falls, etc. Proper architecture , building or furniture layout, adjusting of lighting, sending alerts (automatically or manually) to carers for emergency situations, motion assist devices (e.g. wheelchair) are key elements of supporting people who are vulnerable to falls. Meanwhile, telecommunication technologies such as telephones, videophones, video conferencing systems, allow the preservation and promotion of social relationships, prevent social isolation that often leads to disastrous consequences in elderly mental health and facilitate teleconsultation services. The expansion of e-health services in all European countries require appropriate support and cooperation among stakeholders, policy-makers, health authorities professionals and industry to develop patients confidence. Therefore, necessary actions are required to meet organizational, legal and ethical issues which consist an obstacle to innovation and growth. Also, common European standards must be followed during systems development which can lead to better health care and lower costs and perceived benefits for patients and health professionals. The system assessment and stakeholder participation in the development process contribute to better quality of services and higher acceptance. The development of secure and interoperable systems is a key objective of achieving eHealth without geographic boundaries. The consent of the patient data collected during monitoring of vital signs, ensuring integrity, availability and confidentiality of medical data during storage and transmission, and the limitation of these data to those necessary for decision making are important for the acceptance of telemedicine services. However, it is crucial medical remote services be oriented to people needs, especially they should be personalized and adapted to everyone specificities, so as effective health become a reality. The providing of customized solutions requires the development of systems which interconnect electronic health records (EHR) from different health providers. As there is heterogeneity between systems that share or exchange information, it is necessary interoperability be ensured. Also, the information patient receives should be proportionate to the episodes, or different patient health levels and they should be oriented to the patient health problem. This study presents the research background, over the last few years in telemedicine and especially describes issues and technologies related to the care and independent living of older people in their home. Based on the literature and research has been done, I will conclude to the abstract presentation of web services for telegeriatric.
Λέξη κλειδί :Τηλεϊατρική
Τηλεγηριατρική
Ηλεκτρονική υγεία
Ηλεκτρονικές εγγραφές υγείας
Τεχνολογία Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
Telemedicine
Telegeriatric
eHealth
Electronic Health Records (EHR)
Information and Communication Technologies (ICT)
Ημερομηνία :29-02-2012
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Chersoniotaki_2012.pdf

Τύπος: application/pdf