PYXIDA Institutional Repository
and Digital Library
 Home
Collections :

Title :Εφαρμογή αλυσίδας καταγραφών σε περιβάλλοντα Διαδικτύου των Πραγμάτων
Alternative Title :Application of blockchain in IoT environments
Creator :Μαρτίνης, Λουκάς
Contributor :Σύρης, Βασίλειος (Επιβλέπων καθηγητής)
Πολύζος, Γεώργιος (Εξεταστής)
Γκρίτζαλης, Δημήτρης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Type :Text
Notes :Η εργασία περιέχει βιβλιογραφικές αναφορές, λεξικό όρων καθώς και παράρτημα με κώδικα υλοποίησης σε γλώσσα solidity και ένα εγχειρίδιο χρήσης
Extent :122σ.
Language :el
Identifier :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7375
Abstract :Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων ή αλλιώς IoT ψηφιοποιεί τον κόσμο ενσωματώνοντας "έξυπνα αντικείμενα" στο διαδίκτυο και παρέχοντας πολυάριθμες εφαρμογές. Όμως τα ΙοΤ συστήματα παρουσιάζουν προκλήσεις. Λόγω των οφελών της αποκεντρωμένης αρχιτεκτονικής και της μη μεταβλητότητάς της, ερευνητές ανά τον κόσμο επικεντρώνονται στην αλυσίδα καταγραφών ή blockchain (BC) για την επίλυση των IoT ζητημάτων. Το BC αποτελεί μία βάση δεδομένων που διαμοιράζεται μεταξύ των συμμετεχόντων μερών στο δίκτυο. Επιπλέον δυνατότητες έρχεται να προσθέσει η χρήση έξυπνων συμβολαίων ή smart contracts (SC), κώδικας που τρέχει στο BC για να επιβάλει τους όρους μιας συμφωνίας. Ο συνδυασμός αυτών των τεχνολογιών είναι ισχυρός και αποσκοπεί να μετασχηματίσει πολλούς κλάδους.Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ενοποίηση των τεχνολογιών BC και ΙοΤ και σκοπός της η επισκόπηση των οφελών, των εφαρμογών και των μελλοντικών τάσεων που απορρέουν. Ένας βασικός στόχος είναι ο εντοπισμός, η καταγραφή και ομαδοποίηση των προκλήσεων που προκύπτουν ενώ γίνεται απόπειρα ανάλυσης της απόδοσης σε μετρικές. Σε επόμενο στάδιο, πραγματοποιείται υλοποίηση ενός SC για τον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας για την αντιμετώπιση του ζητήματος της εμπιστοσύνης και διαφάνειας κατά την μεταφορά ευπαθών προϊόντων με έμφαση στην αυτόματη επίλυση οικονομικών διενέξεων. Οι συμμετέχοντες πρέπει να εξασφαλίζονται ως προς την αποζημίωσή τους σε περίπτωση αλλοίωσης ενός εμπορεύματος από τον υπαίτιο. Η διαδικασία απαιτεί έλεγχο του ποιος συμμετέχει σε αυτή και τί επιτρέπεται να κάνει και διαρκή καταγραφή της θερμοκρασίας μέσω συσκευών ΙοΤ.Αρχικά γίνεται μια σύντομη περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών του ΙοΤ. Αναλύεται το BC ως προς τη δομή, τη λειτουργία και τα επικρατέστερα πρωτόκολλα συναίνεσης. Διενεργείται μία επισκόπηση στο SC και τα οφέλη του. Παραθέτουμε τις βασικές ωφέλειες που αναδύονται από την αξιοποίηση του BC στα περιβάλλοντα ΙοΤ και παρουσιάζονται οι κλάδοι που είναι αυτό εφικτό καθώς και κάποια σενάρια εφαρμογής που απορρέουν. Γίνεται καταγραφή των προκλήσεων και προτείνονται ορισμένα μέτρα αντιμετώπισης. Έπειτα, μελετάμε δύο σενάρια που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της καινοτομίας και της εφαρμοσιμότητας τους και σε άλλους τομείς. Κατόπιν, συζητάμε μελλοντικές τάσεις στον υπό εξέταση κλάδο. Τέλος, παρατίθεται η ανάπτυξη ενός έξυπνου συμβολαίου ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα τις υπό μελέτη τεχνολογίες, εξετάζονται τα αποτελέσματα και αναφέρονται ενδεχόμενες μελλοντικές προεκτάσεις.
The Internet of Things or otherwise IoT is digitizing the world by integrating "smart objects" into the internet and providing numerous applications. Nevertheless, IoT systems face challenges. Owing to its benefits of decentralized architecture and immutability, researchers around the world are focusing on the blockchain (BC) in order to solve the IoT issues. BC is a database shared between participants in the network. The use of smart contracts (SC) - code running in BC to enforce the terms of an agreement - adds new capabilities. The combination of these technologies is powerful and aims to transform many industries.The main focus of this thesis is the integration of BC and IoT technologies and it aims at providing an overview of its benefits, applications and future trends. One of the key objectives is the identification, recording and classification of the challenges that arise in five key groups; while an attempt is made to analyze the performance in metrics, too. In the next phase, an implementation of a supply chain SC takes place; addressing the issue of trust and transparency during the transport of sensitive products with emphasis on the automatic resolution of financial disputes. Participants must be compensated in the occurrence of damage to the goods by the responsible party. The process requires control over who is involved in it and what he/she is allowed to do; in addition to maintaining a temperature log through IoT devices.At first, a brief description of the basic features of IoT is given. BC is analyzed in terms of its structure, its function and the dominant consensus protocols. Afterwards, we review SC and its benefits. We quote the key profits that come from adopting BC in IoT environments and we present the industries that this integration is feasible as well as some emerging application scenarios. Challenges are identified and some countermeasures are proposed. Thereafter, we study two scenarios that are of particular interest because of their innovation and their potential to be widely applied in other areas. In the next step, we discuss future trends in the sector under consideration. Finally, we continue with the development of a SC so that we can better understand the studied technologies, the examination of its outcome along with mentioning possible future extensions.
Subject :Αλυσίδα καταγραφών
Διαδίκτυο των Πραγμάτων
Έξυπνα συμβόλαια
Blockchain
Internet of Things
Smart contracts
Ethereum
Solidity
Date Available :2019-11-04 22:17:11
Date Issued :10/03/2019
Date Submitted :2019-11-04 22:17:11
Access Rights :Free access
Licence :

File: Martinis_2019.pdf

Type: application/pdf