ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Στρατηγικές αναδιάρθρωσης στην Ελλάδα της κρίσης: αγρο-διατροφικός κλάδος και τουρισμός
Δημιουργός :Πατσάκη, Μαρία
Συντελεστής :Σπανός, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :90σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7399
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει τις στρατηγικές που προτείνονται από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση ως ικανές με την εφαρμογή τους στις επιχειρήσεις, να οδηγήσουν στην επιβίωσή τους σε οικονομικά περιβάλλοντα σε περιόδους κρίσης.Επίσης εξετάζονται οι στρατηγικές που υιοθετήθηκαν από τις επιχειρήσεις στους εξεταζόμενους κλάδους τόσο στην ελληνική επικράτεια όσο και στο εξωτερικό. Τέλος, με την πραγματοποίηση συνεντεύξεων επιχειρείται μια πιο εις βάθους προσέγγιση των παραπάνω ζητημάτων.
This thesis, examines the strategies that are suggested from the literature which was reviewed, as capable to be applied to businesses and lead them to survival in economic environments under crisis.Furthermore, this thesis looks into the strategies that were adopted from businesses in the fields examined both in Greece and abroad.Lastly, through conducting interviews, a deeper approach of the above mentioned issues is attempted.
Λέξη κλειδί :Γεωργία
Τρόφιμα και ποτά
Τουρισμός
Στρατηγική
Ύφεση
Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
Ελλάδα
Agriculture
Food and beverages
Tourism
Strategy
Recession
Competitive advantage
Greece
Διαθέσιμο από :2019-11-13 12:16:28
Ημερομηνία έκδοσης :02/06/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-11-13 12:16:28
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Patsaki_2019.pdf

Τύπος: application/pdf