ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Σχεδιασμός στρατηγικής μάρκετινγκ με στόχο την επίτευξη Omni-Channel προσέγγισης του καταναλωτή
Εναλλακτικός τίτλος :Designing a marketing strategy for achieving an Omni-channel consumer approach
Δημιουργός :Χροναίος, Νικόλαος
Συντελεστής :Βρεχόπουλος, Αδάμ (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :56σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7403
Περίληψη :Η εν λόγω εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια της εργασίας μου στην εταιρεία TimeCenter SA και αφορά τη διπλωματική μου εργασία με τίτλο «Σχεδιασμός Στρατηγικής Μάρκετινγκ με Στόχο την Επίτευξη Omni-channel προσέγγισης του καταναλωτή» στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος «Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας» του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών. Καταπιάνεται με τις αρμοδιότητες που έφερα εις πέρας κατά την εργασία μου στην προαναφερθείσα εταιρεία που περιλαμβάνουν την πραγματοποίηση, από μέρους μου, Έρευνας Αγοράς με σκοπό την δόμηση συγκεκριμένου πλάνου μάρκετινγκ για την αποτελεσματικότερη προώθηση των προϊόντων των εταιρείας μέσω του διαδικτύου αλλά και μέσω των παραδοσιακών Μέσων. Η εργασία περιλαμβάνει αναλυτική καταγραφή του τρόπου που πραγματοποιήθηκε η έρευνα αγοράς καθώς και τα αποτελέσματα αυτής, ενώ παρατίθενται και αναφορές από επιστημονικά άρθρα που εφάπτουν στο θέμα με το οποίο αντιπαρέρχομαι. Μέσω αυτών καταγράφονται όλες οι ενέργειες στις οποίες προέβη η εταιρεία ώστε να υιοθετήσει αποτελεσματικά την omni-channel στρατηγική μάρκετινγκ.
This thesis was developed as part of my work at TimeCenter SA and is titled "Designing a Marketing Strategy for Achieving an Omni-channel Consumer Approach" within the Master of Science in Management Science and Technology program University of Athens.It deals with the responsibilities that I have accomplished in my work with the aforementioned company which include conducting, on my own, Market Research with a view to building a specific marketing plan to promote the company's products more effectively online, as well as offline.The work includes a detailed record of how the market research was conducted and its results, as well as references from scientific articles that touch on the subject. I pinpoint all the actions the company has taken to effectively implement its omni-channel marketing strategy.
Λέξη κλειδί :Μάρκετινγκ
Ολιστική προσέγγιση
Ψηφιακό μάρκετινγκ
Έρευνα αγοράς
Στρατηγική μάρκετινγκ
Marketing
Omni-channel approach
Digital marketing
Market research
Marketing strategy
Διαθέσιμο από :2019-11-18 23:36:13
Ημερομηνία έκδοσης :11/02/2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-11-18 23:36:13
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Chronaios_2018.pdf

Τύπος: application/pdf